Záložky, Nastavení, Spojení, Obsah pl. okna okna/Vlastnosti pl. okna

Ve větvích Obsah pl. Okna/Vlastnosti pl. okna nastavujete obsah vlastnosti malého informačního okénka, které se zobrazí při každém připojení. Pomocí volby "Zobrazit plovoucí okno"... zajistíte zobrazení tohoto okna. Jestliže zvolíte "do QIP", bude Connection Meter předávat obsah plovoucího okna QIP pluginu tak, aby i tento plugin mohl údaje z plovoucího okna zobrazovat. Více informací v ConMet QIP Plugin.

Z "Pl. okno: rámy" je zobrazen malý obdélník, který představuje barvu rámů v plovoucím okně. Kliknutím myši nad obdélníkem můžete tuto barvu změnit. Za "písmo" je označení a vlastnosti písma v plovoucím okně. Prostřednictvím tlačítka Zvolit písmo … můžete zvolit vlastnosti písma, které bude ConMet v plovoucím okně používat.

Pokud zobrazovaní plovoucího okna aktivujete, uvidíte vždy počet aktivních kanálů připojení, jak dlouho jste připojeni, kolik za toto připojení zaplatíte, jak dlouho je do konce aktuální časové jednotky, do konce čerpání kreditů, jak velké množství dat bylo v součtu předáno a přijato, aktuální rychlost spojení. Protože máte možnost si zvolit, jaké informace se mají v tomto okně zobrazit, můžete si ho přizpůsobit doslova podle svých představ. V dolní části tohoto okna najdete proužek s grafickým vyjádřením zbytku jednotky, červeně je vyznačeno pásmo, které jste zvolili jako bezpečné pro odpojení od účtu v části Informovat … sekund před začátkem další časové jednotky. Pokud máte aktivní některý datový tarif, představuje zbytek jednotky zůstatek datové jednotky (např. paušálního průtoku dat) v grafické podobě. V horní části tohoto okna je indikace rychlosti odesílání (žlutě) a příjmu (zeleně) dat. V pravém kraji plovoucího okna máte možnost si nechat zobrazit červený terčík s X, který vám umožní rychlé odpojení od účtu. Jestliže je terčík s X zobrazen, pak po stisku myši nad ním dojde k okamžitému odpojení. Zbývající oblast slouží k obnovení hlavního okna aplikace do standardní velikosti. Vedle této oblasti plovoucího okna je také místo pro zobrazení počtu neodeslaných SMS. Jestliže ještě nejsou zprávy předány, pozadí hodnoty bliká.

Každou informaci, která je v plovoucím okně zobrazena můžete povolit nebo zakázat v části V plovoucím okně zobrazit. Navíc můžete povolit nebo zakázat zobrazení grafu s historií datových toků . To Vám umožňuje naprostou svobodu při volbě obsahu plovoucího okna. Můžete vidět jen historii toků (ConMet bude vypadat jako klasický měřič připojení), historii toků s číselnou hodnotou rychlosti připojení (i odděleně), jen rychlost připojení (ve formě vodorovné čáry), některým uživatelům stačí používat ConMet jen jako SMS bránu, proto volí jen zobrazení počtu neodeslaných SMS (na kterém kliknutím mohou SMS bránu okamžitě aktivovat), pokud používáte ConMet jako oznamovač pošty, můžete si nechat zobrazit počet dopisů ve schránce (v Nastavení/Oznamování pošty). Po kliknutí myši nad tímto záznamem se otevírá zvolený poštovní program, prostřední tlačítko vyvolá novou kontrolu pošty.

Vedle přepínačů pro výběr obsahu plovoucího okna jsou umístěny další ovládací prvky. Barevné obdélníky znázorňují barvu pozadí a textu zobrazených informací. Kliknutím myši nad obdélníkem můžete barvu libovolně změnit. Vedle přepínače vpravo jsou pak umístěna pole pro zadání textu před zobrazenou informací (např. “Rychlost:”) a pořadového čísla. Toto číslo určuje na jakém místě v plovoucím okně se informace objeví. ConMet provádí třídění obsahu na základě těchto hodnot, není tedy nutné, aby bylo pořadí po číslováno po jedné. Pokud ale mají dva údaje stejnou hodnotu pořadí, není možné přesně zajistit správnost jejich pořadí.

Tlačítko "Reset vzhledu pl. okna" slouží k nastavení výchozích hodnot barev, písma, pořadí a textu před informacemi.

Plovoucí okno je pro Vás skutečným oknem do dění v programu.

S plovoucím oknem můžete po obrazovce pohybovat tak, že nad ním stisknete levé tlačítko myši a přesunete její kurzor na místo určení. Po uvolnění tlačítka bude okno zobrazeno zde.

Pomocí volby Obnovovat viditelnost plovoucího okna můžete aktivizovat funkci, která neustále kontroluje viditelnost plovoucího okna a v případě potřeby ho přesune do popředí.

Volba Při zobrazení plovoucího okna nekontolovat rozměr pracovní plochy zablokuje automatickou detekci rozměru a nastavení umístění plovoucího okna do viditelné oblasti. Tuto volbu zaškrtněte např. pokud používáte zobrzení na více monitorech současně.

Při přehrávání filmů nebo prohlížení fotografií může občas plovoucí okno překážet. Funkce Skrýt při celoobrazovkovém režimu zajistí automatické ukrývání plovoucího okna v okamžiku, kdy by mohlo působit rušivě.

Pomocí přepínačů Plovoucí okno má na ploše pevně umístěný levý okraj, pravý okraj, střed, můžete určit, jakým směrem se bude plovoucí okno v případě potřeby automaticky rozšiřovat. Jestliže máte například plovoucí okno umístěné u pravého okraje, zvolte "pravý okraj". Plovoucí okno se pak bude rozšiřovat směrem doleva.

Obsah plovoucího okna zobrazit ve dvou řádcích umožní zkrátit plovoucí okno v případě, že bude obsahovat velké množství informací.

Volbou Datové toky zobrazit v pořadí můžete určit v jakém pořadí budou zobrazena odchozí a příchozí data v grafických podobách (zobrazení aktuální rychlosti, v grafu datových toků a v Přehledy/Denní toky)

Jestliže zaškrtnete Okno s 3D okrajem, bude se plovoucí okno zobrazovat ve třírozměrném rámečku, jaký mívá většina oken Windows. Pokud tato volba není aktivní, okraj se nezobrazí, okno bude menší na obrazovce, zobrazení je ale méně přehledné.

Za údaji v plovoucím okně zobrazovat jednotky zjednoduší orientaci ve zobrazených údajích. Před koncem jednotky zvýraznit blikáním zajistíte výrazné upozorňování na to, že je nejvyšší čas se odpojit. Možnost Automatické skrývání/zobrazování plovoucího okna na základě datových toků zajistí plné řízení zobrazování plovoucího okna na základě datových toků. Pokud dochází k tokům, ConMet okno zobrazí, jinak skryje. Limitní hodnoty toho, jaké datové toky považovat za významné je podle Nastavení/Spojeni/Za nulové přenosy považovat maximálně (+čas nastavený výše).

Volbu Po najetí myši nad plovoucí okno, plovoucí okno skrýt můžete využít pokud přes plovoucí okno neovládáte funkce Connection Meteru. Po najetí myši se plovoucí okno skryje do té doby, dokud kurzor myši na obrazovce neopustí prostor, kde plovoucí okno na obrazovce bylo. Můžete si nastavit čas před skrytím plovoucího okna.

Přes pravé tlačítko myši přímo nad plovoucím oknem můžete ve Windows 2000 a XP nastavit jeho průhlednost prostřednictvím volby Průhlednost plovoucího okna.

Přes pravé tlačítko myši je také dostupná volba Ukotvit plovoucí okno. Tato volba “zaparkuje” plovoucí okno na aktuální pozici. Pokud je tato volba aktivní, nemůžete ani Vy, ani žádný jiný program pozici plovoucího okna změnit.

Charakteristika a popis programu, Hlavní okno aplikace, Přehledy, SMS brána, Textové záznamy, ConMet QIP Plugin, Podmínky užívání a postup při registraci programu, Přehled kompilací