Přehled kompilací

Verze:

r. 1998

1.0 První zkušební verze, bez oznamování konce jednotky oknem, není schopna pracovat v nástrojovém pruhu.

1.01 Oznamování oknem, možnost spouštět se startem Windows a to v aplikačním a služebním tvaru. Přidaná volitelná vizuální informace o konci jednotky a uplynulém čase.

1.02 Opravena chyba: více spojení v jeden den s ukončením počítače je evidováno, původně byly předchozí ignorovány (Windows při ukončení činnosti nezavírají korektně aplikace!!!, proto nedošlo k uložení dat).

1.1 Doplněna evidence připojení, sumy se provádějí i pro minulé měsíce s možností přenosu protokolu do Poznámkového bloku v textové podobě. Plovoucí okno s časem připojení. Upraveno měření času tak, aby začínalo s přičteným časem potřebným k přihlášení. Doplněn proužek reklamy a odstraněna časová pojistka beta verze (1.1.1999). Detekce zajišťuje zobrazení aktuální měny nastavené v systému. Zablokováno spuštění více kopií programu ve Windows z důvodu zajištění přesnosti a bezpečnosti měřených dat.

r. 1999

2.0 Upraveno prostředí programu tak, aby došlo ke snížení počtu potřebných systémových prostředků. Doplněny grafy se statistickými výsledky. Doplněn mechanizmus, který minimalizuje množství naměřených hodnot, které by byly ztraceny při havárii systému nebo výpadku napájení (záloha se ukládá při začátku každé telefonní jednotky). Doplněna schopnost programu kopírovat data do schránky Windows a předat je tak aplikacím typu Excel. Do programu vložena možnost přičíst k ceně za telefon i “sestavovací poplatek” projektu Internet’99. Program označen za SHAREWARE a proto byl doplněn mechanizmus registrace s úpravami prostředí po její realizaci. Verze 2.0a byla pro testování doby synchronizace modemů, obsahovala chybu – program chybně registroval přerušení spojení.

2.1 Program registruje připojení i v době přihlašování k účtu, proto stačí odhadnout jen dobu synchronizace modemů. Všechny texty jsou v angličtině, češtině a slovenštině, při startu je provedena detekce a nastavení podle místního nastavení Windows. Možnost změny jazyka na záložce Nastavení.

2.2 Změna při nastavování zvuků, ovládací prvky jsou na kartě Nastavení. Do programu doplněna možnost synchronizace systémového času s libovolným časovým serverem (jako implicitní se nastavuje ntps1-0.cs.tu-berlin.de, stratum 1; adresy dalších se dají najít na Internetu). Synchronizace se provádí až po odpojení na základě odchylky. Změna struktury dat v archivu připojení s cílem zrychlit jeho načítání (starý soubor Archiv.dat je automaticky převeden do nového tvaru). Program opět registruje jen existující spojení. Důvodem je naprosto odlišné chování telefonického připojení sítě na různých počítačích a systémech.

2.3 V průběhu distribuce verze 2.2 vznikly problémy s chováním programu v prostředí Windows NT a to jen při první instalaci. Proto vznikly kompilace 2.2.5 a 2.2.6, které mají již konflikty s rozhraním Windows NT vyřešeny. Dále byl program postupně doplněn o instalátor a mechanizmus odinstalování ze systému. Program si sám vytváří zástupce v “Nabídce start”. Drobné úpravy v možnostech nastavení plovoucího okna a grafické znázornění zbytku telefonní jednotky umožňují rychlé zjištění zbývajícího času jednotky. Došlo ke změně části sloužící k synchronizaci času z důvodu zajištění větší stability. V kompilaci 2.3.4 doplněna možnost použití tarifu Internet’99 jen pro část účtů a přibyl i dotaz před ukončením programu.

2.5 Došlo ke kompletní změně struktury dat a struktury programu, stará data jsou převedena do nového formátu (staré verze nová data neznají, budou si tvořit nové záznamy!!!). Connection Meter® eviduje i jména přihlášených uživatelů a umožňuje počítání součtů i jednotlivě. Abychom vyšli vstříc i těm, kteří používají připojení u zprostředkovatelů se složitějším počítáním poplatků, počítá je ConMet podobně jako poplatky telefonní (tzn. po odčerpání času placeného paušálem – třeba nulového – se dá nastavit cena a délka jednotek pro všední dny, soboty, neděle a svátky zvlášť). Změna – oznamování času po uskutečnění spojení po sekundách – je možné si tak nechat oznámit i blížící se sestavovací poplatek. V kompilaci 2.5.2 bylo doladěno účtování měsíčních plateb, takže nemohou být započítány dvakrát.

2.6 Program byl doplněn o možnost odesílání SMS zpráv na mobilní telefony sítí Paegas a Eurotel. SMS se zapisují do okna, které se vyvolává stiskem tlačítka SMS brána. Jestliže je text delší než je schopen mobilní telefon zpracovat, Connection Meter® zprávu rozdělí na několik menších, jejichž délka je závislá na síti pro kterou je SMS určena. SMS je předána na poštovní SMTP server, který se postará o předání na SMS bránu sítě. Součástí SMS brány programu Connection Meter® je i jednoduchý adresář. Úplný popis postupu při odesílání zpráv naleznete v nápovědě k SMS bráně. V kompilaci 2.6.3 byl program doplněn o tlačítko pro okamžité odeslání SMS. Program se sám připojí, předá zprávu a před dalším poplatkem (sestavovacím nebo telefonním za impuls) se odpojí. Navíc byla v 2.6.3 odstraněna chyba, která způsobovala výpis špatného protokolu v případě, že nebylo definované jméno uživatele. V 2.6.4 došlo k drobnému vylepšení SMS brány, které vedlo ke zvýšení počtu znaků zprávy. Kompilace 2.6.5 je doplněna o editaci záznamů připojení po stisku klávesy Enter nebo kliknutím nad vybraným řádkem historie myší. SMS brána v 2.6.5 má možnost odesílat SMS na čísla s předčíslím 0604, zároveň došlo k úpravám adresáře tak, aby nebylo možné vkládat chybná tel. čísla. Dále bylo doplněno tlačítko pro vyčištění fronty SMS zpráv. Ve verzi 2.6.6 je možné nastavit čas připojení pro každý účet zvlášť. Kompilace 2.6.7 umožňuje editaci jednotlivých SMS, byla doplněna podpora odesílání SMS na telefony sítě Globtel. Změna v automatickém odpojování – program provede odpojení 10 sekund před koncem jednotky ve které došlo k překročení limitu. Verze 2.6.8 je doplněna o tlačítko Optimalizace, které upraví vlastnosti přenosů přes telefonické připojení na doporučované hodnoty (to vede ke zrychlení přenosů pomocí modemového spojení o 20-50%). Verze 2.6.9 umožňuje ukládání tarifů za telefonické připojení a zprostředkování (k dispozici jsou zatím ceníky Telecomu, další budou ke stažení na stránce programu a v příštích kompilacích).

3.0 Do programu byla doplněna evidence objemu datových přenosů (došlo tedy ke změnám v přehledu historie, statistikách, grafech, plovoucí okno umožňuje zobrazit množství přenesených dat). Tato evidence je funkční jen na počítačích s balíkem Dial-Up Networking verze 1.2 a vyšší (většinou tedy Win98/NT, pro Win95 je nutné DUN1.2 doinstalovat). Přehled historie umožňuje změnu šířek sloupců s tím, že je automaticky přepočítá tak, aby hodnoty zůstaly viditelné. Změna v ovládání – k převrácení sledu je nutné dvakrát kliknout na záhlaví tabulky historie (jedno kliknutí nad hodnotami v řádcích zpřístupní jejich editaci). Program umožňuje přidat, odebrat a editovat účty telefonického připojení sítě. Z programu je možné se připojit i odpojit k síti pomocí zvoleného účtu. Okno s grafy obsahuje popisy osy y. Doplněny grafy s efektivitou přenosů (cena za přenesená data, nejčastěji v Kč/MB), rychlostí přenosů (v B/s) a poměrem cena/čas (nejčastěji v Kč/h). Upraveno tlačítko pro přesun do nástrojového pruhu tak, aby se vykreslovalo dynamicky. U ikony v nástrojovém pruhu se zobrazuje menu, které umožní rychlé připojení a odpojení, psaní SMS a ukončení programu. Měsíce se v hlavním okně aplikace řadí ve správném pořadí. V průběhu ladění beta verze byla doplněna www komunikace s branami Eurotel, Paegas a Globtel (při předávání přes www obsahují zprávy jen identifikaci www:, takže pro samotnou zprávu zbývá větší počet znaků než při předávání el. poštou). SMS jsou před tím, než je program zařadí do fronty zpráv, zbaveny české diakritiky. Verze 3.0.1 má doplněné plovoucí okno o indikátor rychlosti spojení (žlutá – vysílání, zelená – příjem). Oprava délky SMS pro Eurotel pro posílání přes SMTP na 142 znaků. Doladěna www brána Globtel, ta umožňuje odeslání jen dvou zpráv na jedno číslo denně. Ihned po uvedení verze 3.0.1 došlo ke změně www brány na mobilní telefony Paegas, proto 3.0.2 obsahuje úpravu komunikace s tímto www rozhraním. Oprava dial-up připojení přímo z Connection Meteru®, používá tónovou nebo pulzní volbu podle nastavení modemu v ovládacích panelech. Úprava prostředí programu tak, aby bylo přepočítáváno dynamicky. Umístění tlačítek není tedy závislé na velikosti písma. Oprava slovenských textů. 3.0.3, oprava velikosti okna určeného pro nastavení tarifu za připojení, oprava chyby, která způsobovala ohraničení maximálního počtu minut, které jsou zdarma v poplatku za připojení (omezení bylo na jeden den, nyní neomezené). Oprava brány Globtel. Program byl doplněn o knihovnu SMSHttp.dll, která má na starosti odesílání zpráv přes www rozraní. Je tím umožněno změnit v budoucnosti způsob odesílání přes www rozhraní jen výměnou této knihovny za její aktuální verzi. Verze této knihovny se zobrazí v záhlaví SMS brány. Ve verzi 3.0.4 je plovoucí okno aktivní už při připojování a zobrazuje informaci o jeho průběhu. V plovoucím okně je navíc možné zobrazit terčík sloužící k rychlému odpojení (dvojité stisknutí tlačítka nad červenou oblastí s křížkem). Není možné otevřít bránu při předávání SMS, místo toho je ve stavovém řádku aplikace oblast s informací o počtu neodeslaných SMS. Úprava brány Globtel přes www rozhraní. Vracíme se zpět k původnímu umístění obsahu knihovny SMSHttp.dll do hlavního okna, její použití sebou neslo velké množství zbytečného kódu. Knihovna je odstraněna automaticky. Verze 3.0.5 umožňuje zobrazení počtu neodeslaných SMS v plovoucím okně (zobrazuje se stav fronty, pokud se ještě zprávy předávají, hodnota bliká, po odeslání je hodnota v zeleném pozadí). 3.0.6 obsahuje opravu při nekorektním chování DUN (chyba se projevovala při připojování s použitím scriptů odmítnutím hesla při jeho ručním zadání do Connection Meteru®), aktualizována www brána Globtel – doručené zprávy jsou odstraněny z fronty, brána Paegas podporuje odesílání 777 znaků v jedné dávce na jeden mobilní telefon, oprava chybné informace při vyprázdnění fronty a odesílání prostřednictvím SMTP. Tato verze navíc obsahuje i možnost registrovat už i čas přihlašování (nastavuje se v části s nastavením času přihlášení k účtu) pro jednotlivé účty. Do sady tarifů doplněny tarify pro čísla 019XY provozované společností Telecom na Slovensku. 3.0.7 umožňuje registrovat ověřování i ve Windows NT; plovoucí okno má v době ověřování v horní části červený proužek. Program si pamatuje kombinaci voleb pro výpočet sum a nastavení šířek sloupců v grafu historie připojení. Verze 3.0.8 vznikla jen za účelem znovuzprovoznění www brány Eurotel, na které došlo ke změně.

3.1 Vzniká v listopadu 1999 a přináší doplnění o možnost počítat polatky tarifu Internet 2000. Každé pásmo tohoto tarifu má na začátku vždy určitý počet kratších jednotek. Proto i Connection Meter® umožnuje nastavit počet těchto krátkých jednotek (počet 1), jejich délku (jednotka 1) a cenu (cena 1). Následující jednotky se pak počítají standardně podle nastavení jednotka a cena. Pokud se uvede nulový počet prvních, počítají se všechny poplatky stejným způsobem, tedy tak, jak se nastaví jednotka a cena. Konverze starých dat je zajištěna, soubor konta.dat je převeden do k2000.dat. Staré soubory s předlohami (.cmt a .cmp) jsou zpětně přijímány s potřebnou konverzí (nulové hodnoty počátků). K distribuci jsou doplněny i předlohy pro nové tarify. Současně s úpravou počítání telefonních poplatků je možné počítat stejným způsobem i poplatky poskytovateli. Další úprava: byla rozšířena množina přijímaných stavů při zvoleném “Registrovat ověření” o stav “Projekce” – ladíme WinNT. Odpojení je možné na pouhý stisk myši nad červeným křížkem v plovoucím okně (místo dvojkliknutí). Ve verzi 3.1.1 byl program doplněn o možnost nechat se automaticky informovat o jeho nových verzích. Aktivizuje se zaškrtnutím “Informovat o nových verzích”, po přípojení pak registrovaná verze stáhne z Internetu informace o označení a vlastnostech nové verze. Po odpojení je pak program zobrazí v dialogovém okně ve formě zprávy. Tato verze také provádí dvojitou kontrolu stavu spojení v případě, že systém hlásí “Otevírá se port”. Měl by se tak omezit výskyt chyby, která se projevovala zablokováním tohoto hlášení, takže program neidentifikoval stav “Spojeno” (k této chybě docházelo jen jestliže došlo k připojení z IE5 a pod., při připojování z Connection Meteru® nebo přes Telefonické připojení sítě k blokování nedocházelo).

r. 2000

4.0 Leden 2000, Connection Meter® vznikal původně jako nenáročný program, nepřipravený na velké množství nastavení a možností. Postupným nabalováním funkcí začal být kód nepřehledný. I když jsme udělali několik pokusů změnou datových struktur, byla nutná kompletní přestavba programu. Connection Meter® ve verzi 4.0 má jen tři karty. Telefon a Zprostředkovatel jsou přesunuty do stromu na kartě Nastavení. Dynamickým vytvářením ovládacích prvků je minimalizováno množství systémových prostředků, úpravy v kritických částech zjednodušily a tím pádem i zrychlily program. Nastavení vlastností SMS brány je přesunuto do stromu na kartě Nastavení, změnila se struktura dat pro ukládání SMS zpráv. Nenímožné používat specifikaci telefonu ve tvaru jméno.přijmení (tarif Paegas), vznikaly totiž problémy při používání www brány. Doplněno automatické odpojení při nulovém pohybu dat na lince. Verze 4.0.1 vzniká hned po 4.0.0 beta. Connection Meter® si umí vytvořit link pro připojení přímo na ploše, Connection Meter® (jestliže není aktivní, automaticky se spustí) se připojí na zástupcem určený účet odpadá tak nutnost mít Connection Meter® stále aktivní v paměti (úspora systémových prostředků). Pro doplnění byla do ConMeta přidána možnost ukončení programu při odpojení. Byla provedena úprava přičítání času pro přihlášení (původní kód), oprava automatického umístění tlačítka Nulovat – v betě se mohlo objevit na místě textu. 4.0.2 má opravenou chybu, která způsobovala to, že nešla změnit hodnota kolik sekund před koncem jednotky má ConMet informovat. Další oprava se týkala opětovného zařazení neodeslaných SMS do fronty v případě chyby při odesílání. 4.0.3 blokuje znovuotevření SMS brány a Adresáře. Opravena chyba, která se projevovala opakujícím se zvukovým signálem (s možným zamrznutím programu) přesně v půlnoci. 4.0.4 umožňuje současně s ukončením Connection Meteru® při odpojení ukončit i Windows. To znamená, že při neaktivitě na lince (nulový přenos dat) může uživatel nechat uzavřít spojení, ukončit Connection Meter®, který současně ukončí i Windows do stavu “Vypnutí”, to by mělo na počítačích s ATX case vyvolat vypnutí počítače. 4.0.5 opravena chyba ve čtyřkové verzi, kde byl počet všech prvních jednotek stejný, jako všední den. 4.0.6 má v lokální nabídce vedle hodin navíc volbu Odpojit před impulsem. Tu může uživatel aktivizovat ještě před připojením (a kdykoliv může tuto volbu zrušit). Connection Meter®, pokud bude tato volba aktivní, provede 10 sekund před další jednotkou (nebo sestavovacím poplatkem) automatické odpojení. 4.0.7 byla provedena úprava ve výpočtu předpokládané ceny připojení za měsíc, paušální poplatek není navyšován počtem dnů. Odpojení při nulových přenosech není doprovázeno hlášením v dialogovém okně z důvodu možného blokování funkce při automatickém provozu, místo toho je jen informace ve stavovém řádku aplikace. Automatické odpojení při nulových přenosech je až před koncem právě probíhající telefonní jednotky. Doplněna evidence naposledy odeslaných SMS (počet SMS, které jsou v tomto archivu uloženy se dá nastavit). Program používá oddělovače desetinné části čísla podle lokálních zvyklostí. 4.0.8 má u volby automatického odpojení při nulových přenosech a u volby ukončení Windows při ukončení Connection Meteru® navíc volbu vždy. Ta umožní používat odpojení a ukončení při každém spojení. Jestliže není vždy zvoleno, platí volba jen pro aktuální, tedy nejbližší spojení (dokud se program neodpojí nebo neukončí Windows). 4.0.9 ke každé odesílané SMS je možné připojit podpis (nastavuje se na kartě Nastavení, větev SMS brána). Jestliže není uvedena elektronická adresa uživatele programu, je v případě potřeby doplněna na anonymous@anonymous.com, tím je zaručeno doručení zprávy do sítě Paegas prostřednictvím SMTP. Při předávání SMS protokolem SMTP i na síť Eurotel je zpráva doplněna elektronickou adresou uvedenou v nastaveni SMS brány (to umožňuje příjemci SMS na vaši zprávu jednoduše odpovědět). Zvuky jsou přehrávány v asynchronním režimu, to by mělo zamezit “zamrznutí” aplikace při přehrávání větších wav souborů. Opravena chyba, která způsobovala neuložení adresy časového serveru. Program byl upraven tak, aby byl schopen provozu ve Windows NT s právy běžného uživatele. Jestliže ale program nespustí adnimistrátor, není nastaven přesný čas. Instalaci může provádět jen administrátor. Doplněny maďarské texty.

4.1 Byla doplněna tolerance pro odpojení při nulových přenosech, to znamená, že stopky (měřící čas neaktivity linky) jsou nulovány až po načtení zadaného množství dat. V případě, že ConMet bude ukončovat Windows (např. při nulových přenosech), ignoruje nový bulletin s informací o nové verzi (dialogové okno by blokovalo ukončení Windows). V plovoucím okně je možné zobrazit i rychlost spoje. V nastavení SMS brány je navíc volba "Počítač je na pevné lince, SMS odesílat ihned", s její pomocí je možné odblokovat kontrolu spojení při odesílání SMS zpráv. Uživatelé mají možnost používat Connection Meter® i na pevné lince (jen!!!) jako SMS bránu. Program podporuje předvolbu 0605 pro mobilní telefony sítě Paegas. 4.1.1 oprava přičítání času pro přihlášení k účtu. 4.1.2 aby bylo zajištěno co nejpřesnější počítání telefonních poplatků, zavádí tato verze zkracování telefonní jednotky při přechodu do dražšího pásma. Jestliže telefonní jednotka bude končit v době, kdy by měla být již kratší, ConMet ji počítá tak, jakoby začala v čase přechodu. Program eviduje den a čas nulování na kartě Statistiky. Protože po zkrácení plovoucího okna o nápis CM došlo na některých počítačích k problémům při zobrazování, vrátil se jeho vzhled do původní podoby. Verze 4.1.3 je schopna odesílat SMS na telefony sítě Eurotel s předčíslím 0607. Pokusili jsme se vrátit plovoucí okno do stavu, kdy není zobrazeno CM, problémy u uživatelů se zobrazováním totiž vznikly přepnutím programu do režimu pevné linky, kdy ConMet vůbec netestuje stav spojení. 4.1.4 podporuje odesílání SMS do sítě Oskar. Zprávy jsou předávány jen přes WWW rozhraní, pro SMTP je podpora zatím jen teoretická (předpokládám, že elektronická adresa bude ve tvaru +42xxxxxxxxxx@sms.oskarmobil.cz, sem jsou zprávy odesílány při použití SMTP). Proto je nutné v případě odesílání SMS do této sítě zatím používat výhradně WWW bránu!!! 4.1.5 obsahuje úpravu WWW brány do sítě Eurotelu, změna z 21.3.2000. Bohužel, v budoucnosti nikdo nezaručí spolehlivé odesílání do sítí přes WWW. Každá úprava na stránkách operátorů vede k neschopnosti programu SMS odesílat, to je samozřejmě způsobeno samotným mechanizmem odesílání zpráv přes WWW rozhraní a jediným řešením by byla stabilní a spolehlivá volná WWW brána. 4.1.6 obsahuje podporu připojování z Windows 2000. 4.1.7 je možné nastavit barvu písma a pozadí jednotlivých položek plovoucího okna. 4.1.8 v nastavení vlastností SMS brány je možné zvolit způsob odesílání SMS pro každého operátora zvlášť, v okně SMS brány se zobrazuje jméno sítě. 4.1.9, program eviduje i počet impulsů, takže je možné porovnat naměřené hodnoty s výpisem Telecomu. Protože program ve staré evidenci počty impulsů nemá, dopočítá je při prvním startu na základě nastaveného jazyka (za jednotku: česky – 2,60, slovensky 2,50, jinak nepočítá) a ceny za telefon. SMS bránu je možné opustit klávesou Esc. Editovaná SMS zpráva je zařazena do fronty neodeslaných SMS zpráv jen při stisku tlačítka OK, jestliže je brána uzavřena Alt-F4, Esc nebo křížkem v pravém horním rohu okna, zpráva je smazána.

4.2 Doplněn ceník pro ISDN Telecomu na Slovensku. Klávesa Esc umožňuje uzavření všech oken Connection Meteru®, hlavní okno je klávesou Esc minimalizováno do ikony vedle hodin. Pokud je SMS brána uzavřena jinak, než tlačítkem OK, je text rozepsané zprávy obnoven do podoby, ve které byl před změnami. Při volbě Odpojit před impulsem je vedle hodin zobrazena ikona s červeným modemem. Ta se také zobrazí, pokud je vybráno Odpojit, když bude x minut nulový přenos dat a program čeká na konec jednotky, aby provedl odpojení. 4.2.1 vzniká jako reakce na změnu WWW brány Eurotelu. Zde bylo totiž zavedeno dvouminutové čekání před odesláním následující SMS. ConMet se v tomto případě chová jako u brány Paegasu. Po kliknutí nad oknem s grafy, je možné obsah uložit jako obrázek ve formátu bmp na disk. Při psaní SMS není důležité, jestli začne uživatel výběrem toho, komu je zpráva určena nebo psaním textu zprávy. Jestliže ale napíše zprávu pro telefonní číslo, pro které je již ve frontě SMS připravena, rozepsaný text je k SMS připojen. 4.2.2 došlo k rozšíření tabulky záznamů historie o sloupec s hodnotami jednotek, současně byla rozšířena i editace záznamů. 4.2.3 úprava programu tak, aby použitá komponenta nezpůsobovala postupné zatěžování systému při detekci neexistujícího spojení (při stavu “spojeno” se chyba neprojevovala, chyba se citelně projevovala ve Windows 2000), v nápovědě historie přesunuta na samostatnou stránku. 4.2.4 záznamy v tabulce záznamů o připojeních je možné třídit podle libovolného sloupce a to v obou směrech. Sloupec s klíči se vybírá myší v záhlaví, druhé kliknutí obrací směr. Postupným výběrem sloupců je možné třídit i podle více klíčů současně. Jména z adresáře jsou tříděna podle českých zvyklostí. Při psaní SMS se zobrazuje za jménem operátora i telefonní číslo toho, komu je SMS určena. 4.2.5 obsahuje úpravu vynucenou změnami na WWW bráně Paegas. 4.2.6 protože Paegas ruší elektronické adresy složené z telefonního čísla u těch, kteří mají aktivizovanou adresu ve tvaru jméno.příjmení, ConMet tuto elektronickou adresu použije v případě, že je takto uložena jako jméno v adresáři programu u čísla sítě Paegas. Tím je zajištěno, že číslo bude dál používáno pro odesílání SMS přes WWW rozhraní. V nastavení SMS brány je možné zvolit HTTP proxy server ve tvaru adresa:port. To umožňuje odesílání SMS i ze sítí oddělených od Internetu aplikační hradbou. Tento server se používá při HTTP komunikaci se servery operátorů a při zjišťování informací o nových verzích. Změna algoritmu pro třídění záznamů o připojeních, ten je nyní rychlejší. V registrované verzi je možné nastavit, jestli se má informace o nové verzi zobrazit ihned nebo až po odpojení. Pro odesílání SMS do sítě Globtel přes WWW rozhraní se používá server Quios, tento server funguje nyní také jako náhradní u ostatních operátorů. 4.2.7 počet jednotek v záznamech paušálního poplatku poskytovateli je nulový. Plovoucí okno má vlastní bublinkovou nápovědu s popisem jednotlivých záznamů (ta se zobrazuje, pokud je na plovoucím okně ohnisko, pro zobrazení tedy stiskněte nad údaji myš a chvilku počkejte). Při vytáčení se zobrazuje v plovoucím okně telefonní číslo (plovoucí okno se při vytáčení ukazuje ve Windows 95/98). Lokální nabídka k ikoně v systémovém pruhu se uzavírá, pokud se změní ohnisko, tedy jestliže uživatel například klikne myší někde mimo. Jestliže se k počítači přihlašuje víc uživatelů, má každý vlastní adresář SMS brány (v adresáři “...\ConMet\Adresar” jsou uloženy soubory “jméno uživatele.dat”, kopie “Adresar.dat”). Doplněna možnost kalibrace času synchronizace modemů/přihlašování k účtu, ta se provádí zaškrtnutím pole “Kalibrovatv okně pro jméno a heslo účtu (jestliže se nezobrazuje, stačí účet zrušit a opět vytvořit). Před vytáčením se zobrazí okno s tlačítkem OK, v okamžiku stisknutí OK Connection Meter® začne měřit čas do identifikovatelného stavu (spojeno/přihlašuje se) stavu. Tento čas program použije v poli “K času přičíst …”. V Nastavení/Datum a čas se zobrazuje informace s časem a odchylkou poslední korekce času. Aktualizována brána Quios. 4.2.8 opraveno zařazování nedoručených SMS při chybě komunikace s WWW bránou, opraveno zakrývání aktivního okna při otevření lokální nabídky u ikony v systémovém pruhu lišty, opravena chyba, která vznikala při psaní SMS v době připojování k síti. Doplněny seznamy Nastavení/Aplikace/Při startu spustit a Nastavení/Aplikace/Při spojení spustit, do kterých je možné vložit názvy spustitelných souborů (*.bak, *.com, *.exe, *.lnk), které se mají spustit současně se spuštěním Connection Meteru® nebo ve stavu Spojeno … Po každém spuštění ConMeta jsou aplikace ze seznamu spuštěny jen jednou (tedy při prvním spojení). 4.2.9 při odinstalování programu nedochází k odstranění záznamů v adresáři Archiv, Adresar a souborů Adresar.dat, K2000.dat, ASMS.txt. To znamená, že veškeré záznamy, které se vytvoří po instalaci jsou zachovány. V Nastavení/Aplikace je možné zvolit Záznamy může upravovat jen uživatel …, tuto volbu může zaškrtnout jen jediný uživatel, všichni ostatní ji pak mají zablokovanou. Ve WinNT má tuto možnost jen Administrátor. Opravena chyba, která občas na začátku měsíce vyvolala hlášení “I/O error 87”.

4.3 Obsahuje nový ceník Telecomu pro tarif Internet 2000 platný od 1.9.2000. 4.3.1 má doplněny nové svátky 28.9. a 17.11. Při instalaci této verze dojde v česky nastaveném programu k odstranění souboru svatky.txt, takže si opět ConMet seznam svátků vygeneruje. V plovoucím okně začnou záznamy před koncem telefonní jednotky blikat (inverzí nastavených barev). Je možné zakázat používání SMTP serveru, v tomto případě Connection Meter® předává SMS přímo na servery operátorů – chová se jako SMTP server. Z toho vyplývají tyto výhody: je možně předávat zprávy z libovolné domény (poštovní servery mají blokovaný příjem cizí pošty, to je obrana proti spamu), SMS jsou předány mnohem rychleji (žádný další server nestojí v cestě, nemá co zdržovat), máte kontrolu předání zprávy (pokud poštovní server operátora není v provozu, nebyly by SMS předány). 4.3.2 SMS brána po zadání prvního znaku do pole pro příjemce doplní první jméno z adresáře, které na tento znak začíná (pokud v adresáři jméno není, znak nejde zadat). Pokud je v adresáři více jmen, které na tento znak začínají, je možné pokračovat v zadávání znaků, dokud není nalezeno správné jméno. Tento postup značně urychlí vyhledání příjemce SMS. Telefonní čísla je možné zadat bez doplnění. Pro předávání SMS do sítě Globtel je použita WWW brána Lycos, je tedy opět na nějakou dobu funkční (bohužel, na Internetu dochází k tak častým změnám, že udržet brány funkční je nadlidský úkol). Fronta SMS zpráv je smazána na požadavek celá, včetně editované zprávy. V režimu pevné linky není možné stisknout tlačítko Ihned odeslat, není zde nutné a v tomto případě občas vyvolává chybu. 4.3.3 úprava v souvislosti se změnou na WWW bráně Eurotel. Při doplňování jména příjemce v SMS bráně se rozvine roletový seznam, takže je možné vybrat příjemce i kurzorovými klávesami. Potvrzení se provádí klávesou TAB nebo Enter. Byla ošetřena chyba při spolupráci s MS Outlookem, kdy za určitých okolností nedocházelo k detekci spojení. Pokud ConMet spouští (Nastavení/Aplikace/Při startu spustit … a Při spojení spustit …) souborem exe zajistí, aby byla aplikace spuštěna jen jednou. 4.3.4 umožňuje administrátorský režim. Při volbě “Záznamy může upravovat jen uživatel …” a zvoleném automatickém spouštění se startem Windows (“Startovat automaticky se startem Windows”) program ostatní uživatelé nemohou ukončit (ve Windows 95/98 se navíc nezobrazí ani pomocí Ctrl-Alt-Del). Opravena chyba, která se objevila jen ve verzi 4.3.3, ta znemožňovala druhé připojení z Connection Meteru®. 4.3.5 opravena chyba, která občas ve verzích 4.3.3 a 4.3.4 vyvolala opětovné vytočení spojení po jeho přerušení. 4.3.6 po otevření SMS brány v neregistrované verzi docházelo k neplatné operaci, program byl upraven tak, aby ji Windows nevyvolávaly. 4.3.7 úprava SMS brány pro odesílání přes WWW bránu Eurotel. 4.3.8 protože se na některých www stránkách objevují Active X componenty, které provedou nepozorované odpojení a vytočení placeného telefonního čísla, provádí Connection Meter® kontrolu počtu účtů a jejich telefonních čísel. Tuto ochranu aktivujete volbou Nastavení/Spojení/Oznámit změnu telefonního čísla a vznik nového účtu (jen v registrované verzi). Okno Grafy obsahuje tlačítko Uložit graf. Horká klávesa Ctrl-Enter otevírá SMS bránu. Před nulováním statistik na záložce Statistiky ConMet vyžaduje potvrzení. 4.3.9 titulkový pruh aplikace je nyní standardní (vzhled podle nastavení v ovládacích panelech Windows); SMS brána podporuje předčíslí pro Eurotel 0602, 0606, 0607, 072, Paegas 0603, 0604, 0605, 073, Oskar 0608, Globtel 1905, 1907, EurotelSK 1903. Pro slovenské sítě je nutné použít SMTP rozhraní. V programu se používají čísla v mezinárodním formátu s předčíslím +42 (ConMet provede potřebné konverze v adresáři sám). SMS brána není při předávání SMS blokována. Jestliže obsahuje adresář na místě pro jméno elektronickou adresu, je na ní SMS předána v případě, že jsou SMS předávány prostřednictvím SMTP rozhraní (SMS je tedy možné předávat na libovolnou elektronickou adresu, např. na jmeno@click.cz). V Nastavení vznikla nová větev Úlohy, do ní se přesunul seznam programů, které se mají spouštět při startu programu, spojení. Nový je seznam programů, které se mají ukončit spolu s Connection Meterem® a po odpojení od sítě. V Nastavení/Spojení je nově volba Obnovit spojení, obsazené opět vytočit, která zajistí udržování spojení v případě jeho přerušení (např. z jiného programu nebo chybou na lince). Navíc tato volba zajistí automatické vytáčení v případě, že linka na modem je obsazena. Program je upraven tak, že je možné nastavit i sekundu dlouhé jednotky, tedy počítání po sekundách (v případě, že jsou jednotky moc krátké, zrušte v Nastavení/Zvuky a informace volbu Informovat X sekund před začátkem další jednotky).

r. 2001

4.4 V případě porušených záznamů je provedena jejich automatická oprava. Po odpojení je zrušena volba ”Odpojit před impulsem” i v případě, že nebyla použita. Opravena chyba ”Stack overlow …”, která se objevovala za určitých okolností při editaci položek adresáře SMS brány. Pozměněno nastavení SMTP serveru (možnost výběru, jestli zprávy předávat přímo na poštovní server domény nebo prostřednictvím vlastního SMTP serveru). 4.4.1 přináší další rozšíření ochrany před vytočením placených telefonních čísel. Jestliže je zjištěn pohyb s účty telefonického připojení sítě a spojení již existuje, dialog umožňuje okamžité odpojení. ConMet obsahuje také novou volbu Oznámit spojení uskutečněné bez tel. připojení sítě, která aktivizuje detekci spojení uskutečněných bez účasti telefonického připojení sítě. 4.4.2 oprava v části programu, která vyvolala ve Win95, registrované verzi 4.4.0 neplatnou operaci. Byly doplněny nové ceníky Českého Telecomu pro rok 2001. 4.4.3 doplněno předčíslí 0601 pro síť Eurotel. Byl upraven algoritmus vyhledávání již napsaných SMS, takže při větším počtu zpráv nedochází k znatelnému zpomalení programu. Doplněno tlačítko Kopírovat do adresáře SMS brány (údaje je nutné vkládat jako text, tedy do buněk formátovaných pro text). 4.4.4 úprava na WWW bráně Oskara, proto bylo nutné provést i změny v Connection Meteru®. 4.4.5 při startu ve skryté podobě hlavní okno na obrazovce neproblikává. Část s grafy byla rozšířena. Vzniklo tak okno Přehledy, které obsahuje původní okno Grafy, to umožňuje navíc zobrazení vypočítaných hodnot v textové podobě. Navíc jsou zde záložky Interval pro přehled naměřených údajů jen v určitém období a Nej! s informacemi o výjimečných připojeních, dnech, měsících a letech. 4.4.6 program eviduje jméno předlohy tarifů pro každý evidovaný účet, jméno je evidováno až po načtení nebo uložení předlohy a to do okamžiku ruční změny v tarifech. V přehledech je na záložce Interval vypočítána i rychlost spoje v určeném intervalu a na záložce Nej! je určeno připojení, den, měsíc a rok s nejvyšší rychlostí. V plovoucím okně je možné si nechat zobrazit i cenu od začátku měsíce. Pro seřízení času podle časového serveru není nutné být ve Windows NT/2000 Administrátorem, stačí jen mít práva, která seřízení času umožní. Doplněny ceníky Českého Telecomu pro Home Standard, Home Mini a Home Maxi. 4.4.7 úprava v souvislosti se změnou na WWW bráně Oskara. 4.4.8 přidána předčíslí 0776 a 0777 pro síť Oskar. Do automaticky generovaného seznamu svátků přiřazen i pátek před Velikonočním pondělím (jen v režimu slovenštiny). Vnitřní hodiny počítače jsou seřízeny ihned po obdržení přesného času, cena a délka následují jednotky je pak určena už podle přesného času. Program obsahuje tlačítko Nastavení/Spojení/Smazat heslo, které umožní vyvolání dialogu pro vložení přihlašovacích informací. Ty si program eviduje nezávisle na systému, proto není důležité, jak je nastavena tato volba v  telefonickém připojení sítě a jestli je vůbec dostupná. Aby nedocházelo k problémům ve víceuživatelském režimu, jsou nastavení účtů (tarify, přihlašovací informace, …) evidována pro každého uživatele zvlášť (v adresáři ..ConMet\Konta je pro každého uživatele vlastní soubor k2000.dat). V Adresáři SMS brány je nové tlačítko Vložit, které umožní import telefonních čísel ze schránky Windows. Dialog s informací o odpojení od účtu z důvodu překročení cenyneblokuje detekci spojení (úprava pro provoz na serveru). 4.4.9 editace záznamů v historii připojení je na dvojité kliknutí myši nad záznamem. Doplněno předčíslí 1904 pro EurotelSK a nové ceníky pro ISDN na Slovensku. Nově tlačítka Nastavení/Aplikace/Zálohovat a Nastavení/Aplikace/Obnovit ze zálohy. S jejich pomocí je možné uložit datové soubory a nastavení ConMetu do jediného souboru a z něj pak vše opět obnovit. Archiv odeslaných SMS zpráv je oddělený pro jednotlivé uživatele.

4.5.0 obsahuje zjemnění při nastavovaní ceny jednotky, ta může být uvedena už i na části haléřů. Celková cena připojení, přehledy, … vše se ale dál zobrazuje zaokrouhleně na desítky haléřů. Doplněny ceníky pro Slovenský Telekom (červenec 2001) a pro ISDN Českého Telecomu (balíčky). 4.5.1 doplněno tlačítko Přepočítat, s jeho pomocí je možné přepočítat záznamy ve vybraném měsíci dle aktuálně nastavených tarifů (jen registrovaná verze). V okně Přehledy je nově záložka Tarify, na ní tabulka do které si může uživatel vybrat tarify, ConMet pak spočítá ceny za připojení ve vybraném měsíci pro každý z vybraných cenových programů. S pomocí této funkce je možné najít nejvýhodnější cenový program (např. ISDN u Českého Telecomu). Tato funkce je jen v registrované verzi. Doplněny ceníky pro Eurotel ČR a Paegas ČR. 4.5.2 úprava v souvislosti se změnou na WWW bráně Paegas. Navíc možnost spouštět při odpojení. 4.5.3 Program umožňuje odpojení v určený čas. Nově je v Nastavení větev Cenové limity. V ní je možné nastavit informování nebo(a) odpojení při překročení určitého finančního limitu za spojení, den, měsíc.V Nastavení/Úlohy je možné zvolit i zvukový soubor, program tedy může zvukem informovat při spuštění, připojení a odpojení. Doplněny další ceníky pro Telekom SK, Stonline. V grafech je červená linka naznačující průměr z nenulových hodnot. Jestliže je uvedena v nastavení SMS brány el. adresa, jsou zasílány doručenky i při SMTP předávání na mobilní telefony sítě Paegas. 4.5.4,5 úprava v souvislosti se změnou na WWW bráně Paegas. 4.5.6 úprava z důvodu změn ve zúčtovacích obdobích. V Nastavení/Telefon(Zprostředkovatel)/Zúčtovací období začíná k x. dni měsíce je možné nastavit libovolný den v měsíci (1, 25, 17, 11, popsáno na stránce Českého Telecomu). Zúčtovací období pro zvolený měsíc se pak počítá od tohoto dne. ConMet je postavený na záznamech po měsících. Navíc ve statistikách je diskutabilní, kde počítat po zúčtovacích obdobích a kde po kalendářních měsících. Zatím je interval výpočtu měsíční ceny pozměněný při výpočtech na záložce Statistiky, kde se součty času, ceny za telefon, jednotek a průtoků dat provádějí vzhledem ke zúčtovacímu období telefonu a součty ceny za připojení vzhledem ke zúčtovacímu období zprostředkovatele. Součty a předpoklad jsou vždy pro období, které ve zvoleném měsíci začalo. Cenové limity pro období jsou odvozeny od součtu cen za ta období telefonu a zprostředkovatele, do kterých připojení spadá. Protože se na Slovensku začal používat sestavovací poplatek, který se počítá jako zvláštní impuls, ConMet při započtení sestavovacího poplatku zvýší počitadlo impulsů o jeden. 4.5.7 v okně Přehledy se všechny výpočty (Období/Rok, Nej!/měsíc, Tarify/cena) pro měsíc provádějí s ohledem na nastavené zúčtovací období. 4.5.8 program obsahuje okno s funkcí Upgrade. Jedná se o funkci, která uživateli umožní zjištění indexu aktuální verze programu, její stažení a instalaci. V tomto okně také při každém prvním spuštění registrované verze proběhne autorizace, při které je zpětně ověřeno registrační jméno, přístupový kód a počet instalací registrované verze. Pokud byl program na jednu registraci instalovaný víc než dvakrát, je uživatel požádán o uvolnění dalších autorizací prostřednictvím formuláře na Internetu. Ty jsou uvolněny ihned po jeho vyplnění. Bulletin se zobrazuje volitelně po stisku tlačítka Nastavení/Aplikace/Bulletin, tedy už ne v dialogovém okně. Upravena SMS brána v souvislosti se změnou na WWW stránkách Eurotelu. 4.5.9 Okno Upgrade se při čekání na spojení automaticky zavírá, dialog s informací o postupu při upgrade je možné zakázat. Program zobrazuje na záložce Statistiky i počet uskutečněných spojení, ten se zobrazuje i v Přehledech na záložce Interval. Do Nastavení/Datum a čas je možné vložit jen existující dny v roce.

4.6.0 úprava v souvislosti se změnou na WWW bráně Eurotelu. 4.6.1 aby nedocházelo k překrývání plovoucího okna jinými okny, provádí ConMet kontrolu jeho viditelnosti, v případě potřeby je jeho viditelnost obnovena. Funkce Upgrade při stahování instalačního balíčku ve stavovém okně Upgrade zobrazuje index nové verze. 4.6.2 v Nastavení/Plovoucí okno/Obnovovat viditelnost plovoucího okna je možné kontrolu s obnovováním viditelnosti plovoucího okna zakázat (je možné se tak bránit konfliktu s některými programy). V Přehledech/Období je u červené linky průměru i text, který informuje o průměrné hodnotě. 4.6.3 registrovaná verze získává ze serveru dotazem jen index bulletinu, teprve při změně jeho indexu program požádá o celý text. Okno Upgrade obsahuje volbu Uložit přístupový kód. Upgrade a autorizace se tak zjednoduší, autorizace navíc nečeká při zadaném kódu na stisk tlačítka a rovnou čeká na připojení. Stahování instalačního balíčku v okně Upgrade je možné stornovat. Protokol ConMet vytváří s ohledem na zúčtovací období. Jsou v něm všechna spojení, která byla uskutečněna ve vybraném zúčtovacím období telefonu i zprostředkovatele (jestliže uživatel neplatí za připojení, je dobré sjednotit dny začátků zúčtovacích období telefonu a zprostředkovatele). 4.6.4 úprava v souvislosti se změnou na WWW bráně Oskara. 4.6.5 úprava, která řeší problémy s otevíráním protokolu a bulletinu na některých systémech. Změna implicitního časového serveru, ntps1-0.cs.tu-berlin.de přestal reagovat (pokud ho stávající verze programu používá, bude po instalaci 4.6.5 automaticky změněný na), nový (seznam dalších serverů s přesným časem je na http://www.ntp.org). Ve statistikách, tabulce se sumami se zobrazuje nejen počáteční měsíc zúčtovacího období, ale dvojice měsíců, které zúčtovací období tvoří. 4.6.6 za implicitní časový server je zvolen time.epstudio.cz, tím by se měly řešit neustálé problémy s funkčností oficiálních časových serverů. V lokální nabídce u hodin je rozšířena možnost odpojení před impulsem na odpojení před následujícím, 2.,3., …, 9. impulsem. Tlačítko Bulletin je zvýrazněno “!!!” do té doby, dokud si uživatel aktuální bulletin nepřečte. 4.6.7 v systémech Windows NT (NT/2000/XP) není vyžadováno, aby se uživatel s administrátorskými právy jmenoval “Administrator”. Proto každý, kdo má práva administrátora, může zvolit automatický start programu a zablokovat editaci záznamů (Nastavení/Aplikace/Startovat automaticky při startu Windows a Nastavení/Aplikace/Záznamy může upravovat jen uživatel…, v kombinaci i blokování ukončení ConMeta neadmistrátorům). Volba Při startu zvolit zúčtovací období podle umožňuje určit, jaký měsíc bude při startu načtený. Pokud uživatel zvolí telefon, bude načten měsíc, do jehož zúčtovacího období aktuální datum zapadne s ohledem na zúčtovací období telefonu. Při volbě kalendářního měsíce je načten aktuální měsíc. Doplněn svátek 17.11. pro slovenský kalendář (ConMet generuje seznam svátků při změně letopočtu nebo při chybějícím souboru svatky.txt). 4.6.8 v lokální nabídce u ikony telefonu vedle hodin je navíc volba Seřídit hodiny. S její pomocí je možné (nezávisle na nastavení automatického seřizování po připojení) zjistit přesný čas na nastaveném časovém serveru a seřídit tak hodiny v počítači. Adresář SMS brány, archiv odeslaných SMS a nastavení kont je už ve vlastním souboru pro každého uživatele (program nedělá kopii, tedy soubory Adresy.dat, ASMS.txt, k2000.dat už nejsou využívány). Program byl upraven pro spouštění v systému Windows XP. 4.6.9 pro měření objemů datových toků je možné použít i velmi přesné účtování vybraného rozhraní. V registrované verzi je v Nastavení/Spojeni/Přenosy dat měřit přes možné vybrat, přes které rozhraní má ConMet průtoky počítat (občas se rozhraní objevuje v seznamu až po připojení, pak je nutné tuto funkci konfigurovat při aktivním spojení), modemové rozhraní má v názvu PPP nebo SLIP. Měření toků účtováním rozhraní je mnohem přesnější, než počítání prostřednictvím knihovny DUN, kde jsou započítána i služební data. Pro zjišťování přesného času je možné v registrované verzi v Nastavení/Datum a čas/Čas zjistit pomocí protokolu vybrat velmi přesný a mnohem více podporovaný SNTP. Po seřízení času se objevuje v Nastavení/Datum a čas/Naposledy byly… i přesnost časového serveru. Protože ConMet používá jméno přihlášeného uživatele k pojmenování jeho datových souborů, provádí od této verze úpravu jména tak, aby mohlo k tomuto účelu sloužit (vyloučí nepovolené znaky).

4.7.0 Program umožňuje nastavení volných minut za období při účtování telefonu. Navíc je možné nastavit čerpání volných minut jen v nejlacinějším pásmu (to se zjišťuje poměrem cena za sekundu). Některé výpočty se tím zpomalily (funkce Přepočítat a Přehledy/Tarify), proto je okno čekání doplněno o ukazatel průběhu výpočtu. V Nastavení/Aplikace je možné zvolit zvukový signál, který zazní po dokončení výpočtu. V Nastavení/Aplikace je volba, kterou je možné zrušit dotaz před ukončením programu. Při SMTP předávání jsou SMS očíslovány (pořadí SMS/celkem). Úprava v souvislosti ze změnou na WWW bráně Eurotelu. 4.7.1 vloženo čekání před odesláním další SMS přes WWW Eurotelu (podobně jako u WWW Paegas). Pokud při detekci rozhraní dojde k chybě, nejsou už detekována. 4.7.2 úprava programu umožňující sekundovou tarifikaci (při krátkých jednotkách není oznamován konec jednotky). Doplněny předlohy pro tarify Telekomu na Slovensku pro rok 2002 (ISDN, nebytové a bytové stanice pro 1., 2., 3. kvartál, přístup do Internetu), za implicitní slovenský ceník program vybírá bytové telekom_sk_internet_bytovy_1,2Q2002. 4.7.3 v programu byly provedeny úpravy tak, aby byl schopen počítat ceny podle nových tarifů Českého Telecomu pro rok 2002. Program obsahuje předlohy pro všechny tarifní programy platné od února 2002. Zároveň je možné určit počet volných minut v zúčtovacím období, pásmo jejich čerpání (pokud je zvoleno Nastavení/Telefon/Volné minuty čerpat jen mimo špičku, jsou čerpány ve slabém pásmu, jinak v silném) a to, jaké pásmo považovat za špičku (určuje se v Nastavení/Telefon/Špičkou je pásmo s cenou vyšší jak … Kč/min). Za implicitní ConMet považuje tarif telecom_cz_home_standard_internet_2002 (používá se při vzniku nového účtu). Pro změnu tarifů je nutné postupně vybrat všechny účty a pro ně Nastavení/Telefon/Načíst … vybrat tarifní program, který používáte.

r. 2002

Pokud váháte, jaký tarifní program si vybrat, pomocí Přehledy/Tarify snadno najdete ten, který bude pro Vás nejlacinější!!! 4.7.4 Úprava SMS brány, další ošetření chyb, vznikajících přetížením sítě při WWW předávání. Při instalaci registrované verze prostřednictvím funkce upgrade proběhne autorizace již při stažení, není tedy nutné další připojování kvůli ověření (tato úprava se projeví až při instalaci další verze, tedy přeinstalování z verze 4.7.4 na některou vyšší). 4.7.5 oprava chyby, která se objevovala jen za určitých okolností a způsobovala chybně vypočítané hodnoty v Přehledy/Tarify. 4.7.6 opravený ceník pro 1. a 2. kvartál Telekomu na Slovensku (předloha telekom_sk_internet_bytovy_1,2Q2002.cmt). 4.7.7 vložena možnost nastavení minimální zpoplatněné délky hovoru tak, jak ji vyžaduje Český Telecom v roce 2002. Všechny předlohy Internetu 2002 pak obsahují tuto hodnotu nastavenou na 120 sekund. Došlo k výměně komponent pro podporu telefonického připojení sítě za jejich nové verze. 4.7.8 obsahuje pro každý účet Nastavení/Telefon/Tento účet nemá volné minuty. Pomocí této volby je možné učit, které z účtů volné minuty čerpají a které ne (např. při připojování prostřednictvím více operátorů). Při volbě Nastavení/Telefon/Upozornit před připojením ve špičce, bude uživatel požádán o potvrzení, pokud se bude prostřednictvím ConMeta připojovat v době, označené v Nastavení/Telefon/Špičkou je pásmo s cenou vyšší jak X Kč. Při odpojování ConMet čeká na dokončení procesu odpojení, vyhne se tak případným chybám způsobeným rychlým ukončením při volbě Po odpojení ukončit ConMet. 4.7.9 Doplněny předlohy pro Business tarifní programy Českého Telecomu. Opravena chyba, která způsobovala špatný výpočet ceny za zprotředkování.

4.8.0 ConMet udržuje viditelnost svých dialogových oken. Pokud je otevřený nějaký jeho dialog, nejde program ukončit. Odstraněno hlášení o změně čísla na prázdný řetězec, které se občas objevovalo. V Nastavení/Zvuky a informace/Oznámit až konec X jednotky a po ní následujících násobcích Y je možné nastavit upozorňování na konce jednotek po násobcích (tedy např. 10, 15, 20, atd … při X=10 a Y=5). Funkce Upgrade při stahování registrované verze schovává okno Upgrade. Ceny se zobrazují s přesností na haléře (předcházející verze zaokrouhlovaly při zobrazovaní na desítky haléřů). V grafech se průměrná hodnota zobrazuje i v textové podobě při volbě hodnoty. V Nastavení/Telefon je nově V období od X čerpáte Y, zbývá Z s informací o aktuálně čerpaném volném kreditu, X je datum počátku aktuálního zúčtovacího období, Y a Z je aktuálně čerpaná a zbývající část z volného kreditu. 4.8.1 automatické odpojování nečeká na konec jednotky pokud je cena za připojení nulová. Proto např. odpojení po odeslání SMS a nulových datech při čerpání volného kreditu nečeká na konec “dlouhé” jednotky. 4.8.2 program umožňuje tarifikaci na základě průtoku dat. Nastavení se provádí v Nastavení/Zprostředkovatel/Nad měsíční paušální průtok dat … kB platíte … Kč/kB. Doplněny předlohy pro GPRS mobilních operátorů v ČR, POZOR!, je nutné načíst pro GPRS účet obě předlohy, telefonní i zprostředkovatelskou, mají stejná jména tarifů. Pokud je načítána předloha telefonního tarifu a v adresáři tarifů je předloha se stejným jménem pro zprostředkovatele, jsou načteny obě současně. Pro tarifikaci GPRS je vhodné použít měření objemů dat prostřednictvím účtování rozhraní, tak se dosahuje mnohem vyšší přesnost, než při měření přes DUN. Opravena chyba při výpočtu sum přenesených dat v přehledech (Interval a Nej!), projevovala se přetečením proměnné při velmi vysokých hodnotách. Opravena chyba, která vyvolávala za chybu “Invalid filename” při instalaci novějších verzí přes některé verze starší. 4.8.3 v plovoucím okně je možné zobrazit skutečný zůstatek volného kreditu pro připojení k Internetu (Nastavení/Plovoucí okno/… zůstatek volných minut). V Nastavení/Spojení/… počítat i při vytáčení je možné spustit počítání už v okamžiku připojování, čas korekce je pak nutné zadat jako záporné číslo, představuje totiž délku vytáčení. Jedná se ale o krajní řešení v případě, že není možné určit začátek spojení jinak. 4.8.4 doplněny upravené ceníky Telekomu na Slovensku (ISDN – indexy v názvech jsou označením měsíců, upraven nebytový). Jméno uživatele v Nastavení/Aplikace/Záznamy ukládá uživatel je podstatné jen u Win XP. 4.8.5 obsah historie připojení na kartě Aplikace je možné nastavit v Nastavení/Aplikace/Zúčtovací období podle. Pokud uživatel vybere Telefonu, budou v seznamu připojení záznamy aktuálního zúčtovacího období telefonu, podobně pro poskytovatele. Při volbě kalendářního měsíce je zobrazení klasické, po měsících. Tato volba také ovlivňuje, jaký měsíc bude zvolen po připojení a odpojení v horní části hlavního okna. Opravena chyba, která způsobovala neukládání některých záznamů při nastavení počítat i při vytáčení. Provedena úprava, která by měla omezit nebo úplně eliminovat výskyt nedetekovaných připojení uskutečněných prostřednictvím jiných programů. 4.8.6 Funkce Přepočítat provádí přepočítání cen za telefon a připojení (jen) ve vybraném zúčtovacím období. Při výpočtu čerpání volného kreditu (volných minut) se počítá i s minimální zpoplatněnou délkou hovoru. Odstraněna volba počítat i při vytáčení, důvodem byl velmi častý výskyt chyb při spolupráci s telefonickým připojením sítě (na každém počítači a systému se služby chovají odlišně). 4.8.7Nastavení/Zvuky a informace/Upozornění pravidelně opakovat po X sekundách je nová volba pro upozornění při určité délce spojení. Umožňuje upozornění opakovat vždy po zadaném časovém intervalu. Pomocí tohoto nastavení je možné sledovat konce jednotek při čerpání volného kreditu (volných minut). V Nastavení/Limity je nově možnost Odpojit/Informovat při určité délce jednoho spojení, délce spojení v jeden den a délce spojení v telefonním období. Uživatel má tedy např. možnost rozvržení volného kreditu do celého zúčtovacího období tak, že si na každý den určí jen omezenou délku spojení. V Nastavení/Zvuky a informace je možné do definovatelných hlášení o konci jednotky a délce spojení vložit symbol “%s”. Ten je v dialogovém okně s informací nahrazen časovým údajem (před koncem jednotky jejím zůstatkem v sekundách, v informaci o délce spojení pak jeho skutečnou délkou). 4.8.8 při instalaci a vzniku účtu telefonického připojení sítě je možné v dialogovém okně okamžitě nastavit tarifní programy, tedy bez nutnosti otevřít záložku Nastavení. Při instalaci má uživatel navíc možnost okamžitě nastavit zúčtovací období pro účtování telefonních a zprostředkovatelských poplatků. Nastavení programu pro správnou tarifikaci je tedy velmi jednoduché, protože o vše potřebné si program sám řekne. 4.8.9 V případě havárie systému jsou obnoveny záznamy o spojení, které byly provedeny v poslední minutě (není tedy závislé na běhu jednotek). Opraveno ukládání posledního aktivního spoje (chyba byla jen ve verzi 4.8.8). V plovoucím okně je možné zobrazit cenu za den, navíc je možné rozšířit údaje do dvou řádků, doplnit o jednotky a vypnout blikání na konci jednotky.

4.9.0 Doplněny ceníky Českého Telecomu pro prázdninové doplňkové programy 10+10 a 20+20 (ceníky jsou jen pro základní tarifní programy, zákazník, který má už některý i- program aktivizovaný si 10+10 nebo 20+20 nemůže objednat). Ve stavovém řádku se v hranaté závorce zobrazuje počet aktivních linek (z důvodu testování detekce dvoukanálového ISDN připojení pro jeho chystanou tarifikaci v Connection Meteru®). 4.9.1 oprava zobrazování textu s %s před koncem jednotky je už bez problémů. Chyba jen ve verzi 4.9.0. 4.9.2 doplněna evidence a tarifikace vícekanálového připojení (!!!). Počet kanálů je evidován ve sloupci kanály, je možné ho zobrazit v plovoucím okně. Cena za připojení je násobkem počtu kanálů, volný kredit čerpá v případě vícekanálového připojení jen jeden kanál, ostatní jsou zpoplatněny dle nastavených tarifů. Dotaz před přepočítáním záznamů vybraného období. Tlačítko Nastavení/Spojení/Nové nastavení účtů umožní rychlou změnu nastavení tarifů a vlastností měření všech účtů telefonického připojení v rámci programu Connection Meter®. 4.9.3 pro každý ISDN kanál je možné nastavit odlišný tarif. ConMet pak počítá se dvěma jednotkami současně. V plovoucím okně se zobrazuje čas do konce a graficky poměrná část té jednotky, která bude končit dříve. Cena a počet jednotek se počítá jako suma z obou kanálů. Tarif pro druhý kanál se nastavuje jen pomocí předlohy v Nastavení/Telefon/Načíst pro druhý kanál nebo při nastavování vlastností účtu v dialogovém okně při vzniku účtu a po stisku tlačítka Nastavení/Spojení/Nové nastavení účtu. V případě, že uživatel dvoukanálové ISDN připojení používá a má objednaný některý i- program Českého Telecomu, nastavuje pro první kanál tento i-program (např. i-nonstop), pro druhý kanál pak tarif, který mají objednaný jako základní (např. Home Standard).

5.0.0 Zjednodušeno ovládání programu, ConMet obsahuje hlavní nabídku s funkcemi, které se v předcházejících verzích vyvolávaly z tlačítek. Navíc je z nabídky možné ovládat i funkce, pro které tlačítka dříve neexistovala (např. seřazení záznamů, upravit záznam, …). Každá volba v hlavní nabídce je doplněna zpřesňujícím popisem zobrazovaným ve stavovém řádku aplikace. Program obsahuje panel nástrojů s nejčastěji používanými volbami. Vzhled panelu nástrojů je volitelný v nabídce Nástroje (ikony a/nebo popisky).Předlohy tarifů v Nastavení/Telefon se volí výběrem ze seznamu (který je tvořen ze jmen souborů v adresáři tarifů), uložení předlohy tarifu je přes volbu v nabídce Soubor. Síť Paegas je přejmenována na T-Mobile, ConMet provádí změny v záznamech automaticky. Při ukládání zálohy je předdefinován název souboru s označením dne zálohy. Byly doplněny ceníky i-surf plus pro ISDN tarify Českého Telecomu. Na záložce Aplikace je informace se jménem adresáře, do kterého je instalovaný ConMet. 5.0.1 oprava chyby při zálohování a obnovy zálohy způsobené přesunem ovládacích prvků mimo oblast nastavení (jen ve verzi 5.0.0). 5.0.2 neukládání spuštění při startu Windows, opraveno (dtto). 5.0.3administrátorském režimu (Nastavení/Aplikace/Záznamy může upravovat jen uživatel …) se neadministátorům zobrazují jen jejich záznamy o připojeních (+ukládání administrátorského režimu). Čerpaný kredit se zaokrouhluje na základě délky jednotky platné na konci spojení (tedy u Českého Telecomu stále na minuty, u Telekomu na Slovensku nejčastěji na sekundy). Opraveny některé slovenské texty zobrazené s chybnou diakritikou. V nabídce Nástroje/Panel nástrojů/Zobrazit tlačítka je možnost volby, která tlačítka se mají v panelu nástrojů zobrazit a která ne. Úprava SMS brány T-Mobile tak, aby bylo WWW předávání funkční o po změně její adresy. 5.0.4 ekvivalentem volby Nastavení/Spojení/Odpojit, když X minut bude nulový přenos dat je nyní volba v nabídce Účet/Odpojit po stažení. Volby Odpojit před impulsem a Odpojit po stažení najdete i v nabídce u tlačítka Odpojit v panelu nástrojů. V Nastavení/Spojení/Počet ISDN kanálů je možné určit automatickou detekci počtu kanálů, případně napevno nastavit jeden nebo dva ISDN kanály. Do panelu nástrojů doplněna tlačítka pro Protokol, Zálohování a Obnovu ze zálohy. 5.0.5 Program rozlišuje kromě pásma špičky a mimo špičku i pásmo bez kreditu, tedy pásmo, kdy není možné čerpat kredit. Toto pásmo je odlišeno cenou nižší, než je cena uvedená v Nastavení/Telefon/… bez kreditu pod … Kč/min. Měsíční paušál s příplatky za nastavený tarifní program je možné vložit do pole Nastavení/Telefon/Měsíční paušál s příplatky. Tuto cenu program nově využívá ve funkci Přehledy/Tarify pro nalezení nejvhodnějšího tarifního programu tak, aby seděl na Vaši intenzitu a čas využívání Internetu. Délka jednoho spojení není omezena (dříve byla omezena na 24 hodin), je možné evidovat a počítat i se spojením i např. přes celý víkend. Bylo přepracováno měření datových toků na základě účtování rozhraní a to hlavně z důvodu zajištění stability ve Windows XP. V Nastavení/Zprostředkovatel je nyní možné vybírat předlohu tarifů z roletového seznamu podobně jako u telefonu a to hlavně z důvodu blízkého zavedení poplatků zprostředkovateli (ISP) v rámci cenového programu Internet Plus. Doplněny nové ceníky Českého Telecomu pro tarif Internet Plus (jejich označení začíná znakem “_”, na konci je “internet+”) a Telekomu SK pro tarify ST (pro klasickou linku, ISDN, Business), pro zprostředkovatelské poplatky tarifu Internet plus je program připravený, zatím ale není známo, jak budou vysoké. Pro přehlednost program při instalaci nové verze odstraní předlohy starých tarifů, které instaloval v dřívějších verzích a nahradí je novými. 5.0.6 došlo ke standardizaci titulkového pruhu aplikace, důvodem je zajištění slučitelnosti s Windows XP. Minimalizační tlačítko slouží zároveň k odstranění tlačítka aplikace z hlavního panelu, obnovení/minimalizace se provádí stiskem levého tlačítka myši nad ikonou v systémovém pruhu u hodin. Lokální nabídka u této ikony zůstává stejná, otevírá se přes pravé tlačítko myši. Program umožňuje počítání volných minut jako součásti kreditu i pro více operátorů. Pokud má víc účtů tel. připojení sítě nastavený stejný tarif(předlohu) znamená to, že případný volný minutový kredit se pro ně nastavuje společně a že z něj všechny účty také společně čerpají. Do programu byly vloženy horké klávesy, které umožní rychlé otevření hlavního okna Connection Meteru® (Ctrl+Shift+C), SMS brány (Ctrl+Shift+S), připojení (Ctrl+Shift+P) a odpojení (Ctrl+Shift+O) pomocí klávesových zkratek. Horké klávesy se dají zablokovat v Nastavení/Aplikace. Opravena maximální délka jména měsíce (maďarská lokalizace). Opraveny předlohy tarifu Internetu Plus na nové ceny ve špičce (2.9.2002). Nové tlačítko dnes v hlavním okně umožní rychlé nastavení ovládacích prvků na aktuální zúčtovací období. Opraveno zobrazování záznamů z období ve funkci Přehledy/Období. Záznamy jsou před vytvořením protokolu setříděny podle dne a času spojení. 5.0.7 opraveno ukrývání okna adresáře SMS brány po otevření z lokální nabídky v systémovém pruhu. Program není možné minimalizovat, pokud je otevřené dialogové okno. 5.0.8 program doplněn funkcí Úpravy/Oprava záznamů, ta umožňuje velmi rychlou kontrolu platnosti všech záznamů o připojeních, případně opravu údajů, které by mohly vyvolat problémy v některých dalších funkcích programu. Program provádí kontrolu režimu obrazovky, v šestnáctibarevném režimu se automaticky ukončí. Program eviduje cestu ke složce, do které uživatel ukládá zálohy dat a nastavení. 5.0.9 start v šestnáctibarevném režimu je možné povolit. Program eviduje cesty k vyhledávaným spustitelným i zvukovým souborům. Obsah souboru ReadMe.txt je přesunutý do nápovědy k programu. SMS brána provádí převod tel. čísel do mezinárodního formátu pro nová předčíslí bez nuly na začátku. Úprava okna Nápověda/O aplikaci (obsahuje nyní i tlačítka s odkazy na FAQ, Tipy k programu).

5.1.0 oprava funkce Přepočítat a Přehledy/Tarify, za určitých okolností docházelo k zacyklování při výpočtu. Úprava plánovače tak, aby pracoval bez problémů i ve WinXP. Adresář SMS brány by se neměl schovávat za SMS bránu. 5.1.1 Doplněny předlohy pro internetové balíčky Telekomu na Slovensku (platné od 1.října 2002). V programu jsou navíc předlohy cen za připojení (ISP) přes Quick a SkyNet v rámci služby Internet Plus. 5.1.2 Program umožňuje ruční a automatické nastavování globálního systémového příznaku offline režimu. Přes tento příznak je možné sdělovat aplikacím, jestli se mají startovat v online nebo offline režimu. Ve stavovém řádku hlavního okna aplikace se zobrazuje průběh instalace při Upgrade. Nulový záznam je při opravě dat upraven na sekundový, grafy při nulových záznamech nehlásí chybu. Při otevřeném okně SMS brány není výrazněji zatěžován systém. 5.1.3 ConMet používá tři oddělené složky a to instalační, společnou a uživatelskou. Cesta ke každé z nich se dá změnit v Nastavení/Aplikace. Implicitně jsou zvoleny složky, které používá systém pro ukládání společných a uživatelských dat aplikací. ConMet tak může pracovat na víceuživatelských systémech s omezenými právy některých uživatelů. Popis instalace a nastavení je popsáno v nápovědě k programu. Ve Windows XP je zapisujícím dat vždy aktuálně přihlášený uživatel. Pokud je systém ve stavu čekání na přepnutí, zapisuje data uživatel, který se přihlásil jako poslední a má ConMeta spuštěného. Pokud přihlášený uživatel ConMeta ukončí, přebírá zápis některá další spuštěná kopie ConMeta. 5.1.4 délka čerpaných jednotekvolného kreditu je odvozovaná od délky běžně jednotky s tarifem (SK Telekom odečítá kredit po sekundách). 5.1.5 Jestliže se uživatel přes připojuje ConMet, může si zvolit dotaz před připojením. Na záložce Statistiky je v aktuálním připojení viditelný aktuální zůstatek časového kreditu, v součtech je zobrazen čas připojení v pásmech kreditu. Výpočet se provádí na základě nastavených přepínačů a výběru v seznamech (účtů, uživatelů, období), proto se dá zjistit čerpání kreditu i např. jednotlivými uživateli a v určitém období i zpětně, navíc se dá zobrazit předpoklad čerpání časového kreditu. Je tak možné zjistit, který tarifní program s kreditem je pro uživatele vhodný (kredit se počítá jen pokud jsou pro účty zvoleny tarify s kreditem). V Přehledy/Období se zobrazuje klasický průměr a průměr z nenulových hodnot. 5.1.6 doplněny měsíční paušály a kredity všech kombinací cenových programů Českého Telecomu a to hlavně z důvodu snadného vyhledávání optimální kombinace ve funkci Přehledy/Tarify. Doplněny předlohy pro cenové programy Home Internet banka, Home Zero, Business Zero, Business Silver.

r. 2003

5.1.7 Nová funkce Přehledy/Časová mapa graficky zobrazí historii připojení. V historii je možné se pohybovat po dnech, je možné nastavit i počet zobrazovaných dnů (1–31). Časová mapa barevně rozlišuje pásma špičky, mimo špičku a bez kreditu, v záznamech účty nebo uživatele (v horní části okna legenda). Čerpaný kredit se od této verze ukládá, proto se některé části programu zrychlily. Doplněn ceník tarifu Business Platinum Plus pro připojení k Internetu 2002. Doplněno předčíslí 1902 pro EurotelSK. 5.1.8 nová funkce SMTP přesměrování řeší problémy s odesíláním pošty v případě, že uživatel používá více zprostředkovatelů připojení k Internetu. Program byl upraven tak, aby případná havárie exploreru nevyvolalo ztrátu ikony ze systémového pruhu. Upraveny ceníky Telekomu SK z důvodu změny výše DPH na Slovensku. 5.1.9 doplněny předlohy pro tarify pro alternativní operátory GTS, Tiscali a Contactel. U funkce SMTP přesměrování je možné změnit hodnotu portu, na kterém program simuluje poštovní server. Délka spojení v záznamech není zaokrouhlována podle minimální délky hovoru. Doplněny chybějící texty v maďarštině (thanx Dark Nimbus:).

5.2.0 zrušena možnost nastavení způsobu předávání do sítí T-Mobile, Orange sk, Eurotel sk. Pro slovenské sítě je dál možné využívat předávání prostřednictvím SMTP rozhraní. Do sítě T-Mobile předává ConMet SMS prostřednictvím portálu T-Zones. Uživatel, který se zaregistruje na T-Zones má každý měsíc určitý počet SMS zdarma (např. služba MobileBox obsahuje 100 SMS volných do sítě T-Mobile), dále jsou SMS tarifikovány jakoby byly odeslány z mobilního telefonu. Vzhledem k tomu, že WWW SMS brána do sítě Oskar vyžaduje 15s čekání před odesláním další SMS, respektuje tuto prodlevu i ConMet. Opravena chyba “Scrollbar property out of range”, objevovala se jen při otevření okna Přehledy se záznamy jednoho měsíce. 5.2.1 úprava SMS brány při odesílání více jak jedné SMS přes T-Zones. 5.2.2 Upraveny a doplněny předlohy tarifů pro alternativní připojení k Internetu prostřednictvím operátora Contactel. Zvětšeno okno SMS brány, upravena počítadla znaků a počtu SMS. 5.2.3 doplněny předlohy pro GPRS Oskarty. Odstraněno alokování paměti při chybě čtení stavu rozhraní (program při měření rozhraní neustále nealokuje paměť). 5.2.4 vylepšena kontrola změny telefonního čísla (přepojení na placené, “žluté linky”) o možnost okamžitého odpojení bez souhlasu uživatele. Pro listování v již napsaných SMS se používá místo tlačítka 1>2>3 standardní posuvník. 5.2.5 doplněno předávání SMS na všechna čísla začínající 72 přes WWW bránu Eurotelu. 5.2.6 doplněny předlohy cen T-Mobile a Tiscali. Kontrola telefonního čísla učtu telefonického připojení sítě probíhá v pravidelných intervalech v době připojení. Při hovorech z počítače bez účasti telefonického připojení sítě ConMet zobrazí dialogové okno a uživateli oznámí, která aplikace se o připojení pokusila. 5.2.7 upraveno předávání SMS do sítě Eurotel přes sponzorovanou SMS bránu. Zkrácena délka SMS předávané do této sítě prostřednictvím SMTP rozhraní. 5.2.8 Úprava SMS brány Eurotelu. 5.2.9 Do sítí Eurotel a Oskar je možné předávat sms i prostřednictvím portálu T-Zones. Do sítě Eurotel je možné předávat prostřednictvím SMTP rozhraní i vícedílné SMS. Doplněna předloha pro další tarif Českého Telecomu, Business Gold.

5.3.0 ConMet detekuje a oznamuje i neúspěšné pokusy o vytočení telefonního čísla bez účasti telefonického připojení sítě. Ve WinXP je zobrazeno plovoucí okno už při vytáčení čísla pro připojení k Internetu. Doplněny nové předlohy tarifů Českého Telecomu pro Business ISDN a jejich kombinace s doplňkovými tarify. Opravena chyba “List index of …”, která se zřídka objevovala při měření toků účtováním rozhraní. Pokus o odeslání SMS po chybě při předávání se opakuje jen v případě režimu “pevné linky”. 5.3.1 Kontrola vytáčených čísel je vylepšena i o kontrolu čísel účtů, které neexistují v adresáři (v NT systémech byla tato kontrola již u starších verzí ConMeta, nyní nově i v ME). 5.3.2 Nová funkce Povolit Internetová spojení realizovaná jen prostřednictvím Connection Meteru zajistí okamžité odpojení v případě, že dojde k Internetovému připojení které nebylo realizováno prostřednictvím ConMetu. 5.3.3 Odstraněno hlášení o nepovoleném připojení po odpojení na některých systémech (Win98). Doplněny předlohy pro nové tarify Českého Telecomu Telefon 120 a Telefon 240 s variantami plus a jejich kombinace s doplňkovými cenovými programy. V předloze tarifu pro připojení přes Aliatel bylo doplněno DPH. 5.3.4 doplněna velmi důležitá funkce umožňující kontrolu a sledování prvků ActiveX obsahu WWW stránek. Procházení seznamem aktivních prvků je možné provádět pomocí funkce Nástroje/ActiveX obsah, sledování a kontrolu instalace nových prvků Nastavení/Spojení/Sledovat ActiveX obsah WWW stránek instalovaný při procházení Internetem. 5.3.5 Funkce Nastavení/Úlohy … ukončuje i aplikace, které nemají aktivní okno. Vložena detekce dalšího typu (web) Dialeru. Funkce, které slouží k zabezpečení telefonického připojení sítě se nyní nastavují ve vlastní větvi Nastavení/Zabezpečení. Při každém startu je prověřeno, jestli je možné do pracovních složek zapisovat. 5.3.6 v systému Windows NT/2000/XP při vytváření společné složky a podsložek v ní ConMet volitelně nastavuje přístupová práva tak, aby mohl zapisovat záznamy o spojeních a další společná data. Nastavení přístupových práv se provádí také při změně cesty ke společné složce v Nastavení/Aplikace. ConMet tedy možné bez problémů spustit i uživatel ze skupiny Users, která má omezená přístupová práva. 5.3.7 program umožňuje odesílání SMS do sítí Eurotel, T-Mobile a Oskar prostřednictvím placené WWW brány Eurotelu. Za předání SMS zákazníci tohoto operátora platí, předávání je ale rychlé a bez omezení. Více informací na http://conmet.cz/smsbrana.html. Režim pevné linky (Počítač je na pevné lince) a nastavení proxy serveru bylo přesunuto z Nastavení/SMS brána do Nastavení/Spojení. 5.3.8 SMS brána umožňuje výběr způsobu odeslání SMS pro jednotlivé zprávy. Předem vybraná je vždy cesta určená v Nastavení/SMS brána. Krátké SMS je možné předávat přes sponzorovanou bránu, delší např. přes bránu placenou. 5.3.9 vylepšena podpora https protokolu pro odesílání SMS přes placené brány T-Zones a Eurotelu.

5.4.0 Možnost odesílání SMS přes placené brány Eurotelu a T-Zones i do zahraničních sítí. V SMS bráně se zobrazí cílová země, “undefined” je pak označení sítě. Výběr použité brány při psaní SMS je možný i přes klávesnici. Jestliže je ConMet minimalizovaný, nezobrazuje se jeho ikona v alt-tab seznamu pro přepínání aplikací pomocí klávesnice. Doplněny a opraveny texty v maďarském a slovenském jazyce. 5.4.1 Blokováno opakované otevření dialogu pro zadání hesla k účtu. Do programu byla vložena funkce, která obnovuje datové soubory z kopie (pro případ, že by došlo k přerušení programu v době zpracovávání datových souborů). Do neregistrované verze byla uvolněna funkce zjišťování a seřizování času pomocí protokolu SNTP (protokol TCP/37 už časové servery téměř nepodporují). Jestliže ConMet pracuje v administrátorském režimu, nemohou neadministrátoři měnit své nastavení limitů a zabezpečení. 5.4.2 Změna na placené SMS bráně Eurotelu. 5.4.3 doplněn ceník GTS Volba Plus a do reg. verze i tarify pro akci ”Medzimesto po 3. minúte zadarmo“ Slovenských Telekomunikací, a.s. ConMet umožňuje počítání dvou na sobě nezávislých časových kreditů ve špičce a mimo ni. SMS brána T-Zones podporuje předávání do cizích sítí, placená brána Eurotelu jen do sítí s předčíslím +42 (Česká republika a Slovensko). Nastavení, ovládání a způsoby odesílání SMS jsou programech Connection Meter® a Traffic Meter sjednoceny. 5.4.4 v plovoucím okně je možné zobrazit odděleně zůstatek kreditu ve špičce i mimo ní. Při předávání SMS přes WWW brány nejsou SMS na Slovensko zpět zařazeny do fronty. Pro výpočty ceny za přenosy dat (např. GPRS) je možné nastavit velikost účtovací jednotky a to hlavně pro nastavení GPRS tarifů T-Mobile. Aktualizovány předlohy GPRS tarifů operátorů Oskar a T-Mobile (tarify se nastavují jako telefonní i zprostředkovatelské zároveň). Funkce “Záznamy může upravovat jen uživatel …” má nyní přesnější označení “Administrátorem programu je uživatel …”. Z důvodu změny na SMS bráně T-Zones upraveno odesílání tak, aby ConMet opět SMS předával. 5.4.5 upraveno zobrazování záznamů historie připojení v administrátorském režimu. Přihlašovací údaje do T-Zones a placené brány Eurotelu jsou uloženy v kódovaném tvaru, tedy běžným způsobem nečitelné. Doplněna předloha tarifu internetOPTION (OptionOne). 5.4.6 SMS brána obsahuje novou, důležitou, funkci Zkrátit SMS. S její pomocí je možné výrazně snížit poplatky za SMS odeslané prostřednictvím placených bran. K již podporovaným jazykům v Connection Meteru®, češtině, slovenštině, angličtině a maďarštině byla připojena i podpora německého jazyka (velký dík panu Šušoliakovi za překlad). Doplněna předloha tarifu TELE2Internet Dial-Up a Eurotel GPRS DATA Nonstop. 5.4.7 vylepšeno zkracování SMS. Opraven výpočet čerpaného kreditu v pásmech špičky (chyba jen na některých systémech). 5.4.8 opraven výpočet ceny za GPRS připojení. Doplněno nastavení Spojení/U tohoto účtu není nutné zadávat přihlašovací údaje. Pokud je tato volba pro zvolený účet aktivní, neotevírá se při připojování dialog pro zadání jména a hesla k účtu, údaje jsou doplněny prázdnými řetězci. Toto nastavení je vhodné pro GPRS připojení a pokud poskytovatel nevyžaduje autorizaci. 5.4.9 Doplněna možnost výběru způsobu zaslání doručenky v případě odesílání SMS prostřednictvím portálu T-Zones. Upraven systém práce se společnými datovými soubory archivu připojení (systém zámků zabraňuje konfliktu při přístupu z více spuštěných kopií programu, každý uživatel má vlastní výtah z archivu, ten obsahuje právě zobrazené údaje).

5.5.0 Úprava na placené SMS bráně Eurotelu (5.4.9 build 2 úprav na placené SMS bráně T-Zones). Do SMS brány byl doplněn ukazatel aktuální pozice kurzoru v jednotlivých SMS na které bude zpráva rozdělena a to v číselné (pod editačním polem: upravovaná SMS/znak v této SMS) a grafické (místo v upravované SMS) podobě. 5.5.1 ConMet umožňuje převádění nevyužitého volného telefonního kreditu do následujících zúčtovacích období. Nastavení se provádí pomocí Nastavení/Telefon/ Zbývající volný kredit je možné převést do dalšího období. Při přechodu do následujícího období je zbývající kredit převeden do Nastavení/Telefon/Z minulých období Vám zbylo mimo špičku … ve špičce … minut, zde je možné i tento údaj zpřesnit, např. podle výpisu od operátora. Hodnota převedeného kreditu je upravována automaticky. V registrované verzi aktualizovány všechny předlohy tarifů pro ČR, upravena cena z důvodu navýšení DPH na 22%, aktualizovány a doplněny předlohy tarifů Českého Telecomu platné od ledna 2004.

r. 2004

5.5.2 Změna ikon na panelu nástrojů, ikony jsou barevné. Oprava výpočtu převáděného kreditu mezi jednotlivými zúčtovacími obdobími. 5.5.3 Dialogová okna některých informačních hlášení byla přesunuta do samostatného vlákna tak, aby nebylo v případě otevření dialogu narušeno sledování spojení. Opravena výše paušálního poplatku u tarifu Telefon 120, upravena předloha některých tarifů s nepřevoditelným kreditem (protože některé tarify převod umožňují, některé ne, mohou navíc vznikat kombinace kreditů, doporučuji informovat se u operátora o převoditelnosti kreditu pro konkrétní kombinaci tarifů a teprve pak převoditelnost v ConMetu vyznačit v Nastavení/Telefon). Všechny předlohy slovenských tarifů sníženy na úroveň 19% DPH. 5.5.4 Kontrola Active X obsahu byla rozšířena o sledování zaregistrovaných knihoven do systému. Upraveny předlohy všech tarifů Českého Telecomu obsahujících skupinu doplňkových tarifních programů i-Office s volnými minutami ve špičce (po aktualizaci na http://www.ct.cz). 5.5.5 Nová funkce Nástavení/Zabezpečení/Po připojení prověřit cestu k … umožňuje rychlou kontrolu bodu připojení do Internetu (více k této funkci najdete v nápovědě k programu). Tato funkce se aktivizuje buď automaticky ihned po připojení do Internetu nebo pomocí volby Nástroje/Kontrola trasy. Aktualizovány předlohy tarifů Tele2_CZ_TELE2Internet_Dial-Up a Tiscali_CZ_Tiscali_Call. 5.5.6 Doplněny předlohy pro kombinace základních tarifů s novými doplňkovými tarify Českeho Telecomu NaDoma. Doplněna předloha operátora GTS doplňkového tarifu Pohoda Doma. Oprava ve funkci Přehledy/Tarify (za určitých okolností chybný výpočet, ten neměl vliv na běžnou tarifikaci). Aktualizovány Oskarovy GPRS tarify. 5.5.7 Nová funkce zabezpečení blokování zvoleného sériového rozhraní výrazně rozšiřuje možnosti ochrany před podvodným přepojením. Connection Meter® tak chrání nejen před změnou čísla účtu telefonického připojení sítě, instalací Active X prvků a trasováním pomocí již provozem ověřených funkcí. Nově blokuje nebo monitoruje také činnost dialerů které se podvodně připojují bez účasti telefonického připojení sítě. Funkci je navíc možné použít v kombinaci s dalšími nastaveními, například na zablokování připojení ve špičce (z jiného programu není možné připojení k Internetu uskutečnit). Ochrana před podvodným připojením má nyní jen v registrované verzi Connection Meteru® šest úrovní zabezpečení! 5.5.8 Funkce blokování zvoleného portu je doplněna o možnost odeslání inicializačního (reset) příkazu přes tento port směrem na modem při blokování. V Nastavení/Zabezpečení se kontrola možnosti obsadit port provádí až při pokusu o zařazení (v seznamu jsou tedy všechny dostupné sériové porty). Doplněno předčíslí 775 pro možnost odesílání SMS do sítě Oskar. Uživatel s omezenými přístupovými právy (v NT/2000/XP) má možnost měnit nastavení do té doby, než se některý uživatel s privilegovanými právy prohlásí za administrátora programu v Nastavení/Aplikace. 5.5.9 Doplněna možnost zobrazení přesného času v plovoucím okně (jedná se o vnitřní čas ConMeta, ten je nezávislý na hodinách v systému). I v neregistrované verzi je možné zvolit tarifikaci na základě datových toků, tedy nejčastěji GPRS. Kontrola Active X obsahu oznámí i neexistenci instalovaných Active X prvků.

5.6.0 v Nastavení/Plovoucí okno je možné měnit barvy pohyblivých proužků zobrazujících zůstatek jednotky a příjem/odesílání dat v plovoucím okně. Doplněna předloha tarifu Home Speciál Českého Telecomu. Úprava měření dat prostřednictvím účtování rozhraní (omezen výskyt zobrazování nesmyslně vysokých hodnot). Funkci vysoké ochrany před podvodným připojením - blokování portů - je možné volitelně ovládat i z lokální nabídky u hodin (v Nastavení/Zabezpečení je nová nabídka Zobrazit možnost “Zablokovat/Odblokovat porty” v lokální nabídce), snadné ovládání této funkce umožní dočasné povolení práce s portem (modemem) i jiným programům, tedy faxu atd. Úprava při předávání SMS přes portál T-Zones tak, aby bylo možné odesílat i speciální znaky. 5.6.1 Veškerá http komunikace (protřednictvím www, tedy načítání bulletinu, upgrade, stahování reklamních proužků a odesílání SMS) nyní probíhá prostřednictvím služeb Internet Exploreru (až dosud ConMet používal těchto služeb jen k odesílání SMS). Nová funkce překladu jmen na IP adresy pracuje nyní samostatně, na systém se obrací jen v případě, že nebylo možné získat adresu DNS servery z nastavení účtu (nyní se ale přímo v ConMetu překládá jen jméno časového serveru). Doplněna předloha tarifu EMEA_Telecom_Internet a GTS_CZ_Volba_Doma. 5.6.2 V plovoucím okně je možné zobrazit celkovou délku připojení za den (např. pro snadné sledování limitu denního připojení za paušál). Doplněny předlohy všech tarifů s upravenou výší DPH na 19%. 5.6.3Nastavení/SMTP přesměrování je možné zvolit V nepřipojeném/nedefinovaném stavu předávat přes. Toto nastavení umožňuje určit, přes jaký SMTP server se má pošta směrovat pokud není možné použít nastavení určené v nastavení účtu. 5.6.4 doplněny předlohy tarifů ČT v kombinaci ISDN2 s NaDoma. V registrované verzi je v okně Nápověda/O aplikaci… zobrazeno datum platnosti registrace, před jejím ukončením po ročním registračním období je uživatel včas upozorněn dialogovým oknem. 5.6.5 doplněna předloha tarifu Contactel_CZ_Contactel_Duo_Max. upravena http komunikace tak, aby použití akcelerátorů nezpůsobovalo problémy s autorizací. Při http komunikaci se (pokud je to možné zjistit) zobrazuje množství stažených dat ve stavovém řádku aplikace v procentech. 5.6.6. v části Nastavení/Úlohy je možné do nastavení úloh, které se mají spouštět, přímo připsat i parametry pro spouštění. Doplňují se vždy parametry k řádku, který je z roletového seznamu vybraný. Tato úprava umožňuje snadné spouštění např. aktualizace antivirového programu při připojení k Internetu (např. pro AVG C:\avg6\Avginet.exe /sched). 5.6.7 aktualizace tarifů ČT (odstranění předloh pro tarif NaDoma a doplnění Zkušební provoz tarifu Internet Express). Úprava umožňující opakované odesílání přes sponzorovanou SMS bránu Eurotelu. 5.6.8 velmi důležitá ochranná funkce Nastavení/Zabezpečení/Oznámit změny v nastavení modemů sleduje změny v nastavení konfigurace modemů ve Windows. Právě zásahem do konfigurace modemu si některé podvodné programy zajišťují utajené připojení na draze placené žluté linky. Jestliže ConMet změnu detekuje, umožní snadné a rychlé obnovení původní konfigurace modemů. 5.6.9 nová funkce Blokovat změny v účtech a nastavení telefonického připojení sítě doplňuje řadu již existujících funkcí v ConMetu, sloužících k detekci a případnému zablokování pokusů o podvodné připojení. Pokud je tato funkce aktivní, je při každém pokusu o změny jakéhokoliv nastavení účtů a tel. připojení sítě obnoveno nastavení na původní hodnoty. Funkce Oznámit a obnovit změny v nastavení modemů obsahuje i možnost definice výjimek pro případ přístupu modemu do nastavení v době připojování a odpojování do/od Internetu. Výjimky se určují při upozornění na změnu, pokud uživatel zvolí, že nechce obnovit nastavení. Seznam výjimek se maže po zrušení funkce v Nastavení/Zabezpečení, při příštím jejím zvolení se vytváří seznam nový. Doplněny předlohy slovenských tarifů ST Pohoda a ST Extra.

5.7.0 funkce Blokovat změny v účtech a nastavení telefonického připojení sítě sleduje i změny nastavení volání, umístění. Neumožňuje tak předsunout před vytáčené číslo nějaké jiné. Tato funkce obsahuje také novou volbu oznámit. Když je tato volba aktivní, požádá při změně ConMet o potvrzení obnovení původního nastavení, pokud není aktivní, provede se obnovení automaticky. Všech šest ochranných funkcí zabezpečení je jen v registrované verzi. 5.7.1 přidaná možnost předávání SMS do sítě T-Mobile prostřednictvím SMTP, pro správnou funkci je NUTNÉ zadat el. adresu mobilního telefonu (např. ve tvaru jmeno@t-email.cz, adresa je určena přihlašováním do T-Zones) do pole jméno/email v adresáři SMS brány. Další rozšíření zabezpečení v kontrolovaných nastaveních telefonického připojení sítě např. o nastavení výchozího připojení. Upravena vnitřní struktura zápisu nových záznamů o připojení (připojuje se ke starému bez kopie do nového souboru). 5.7.2 doplněny předlohy nových slovenských tarifů Telekom_SK (ST Rodinný Internet a nové tarify A) a Slovanet_SK. Úprava v inicializaci ochranných funkcí, které sledují změny v nastavení modemů a tel. připojení sítě (při inicializaci se provádí import jen ve Windows ME). 5.7.3 Doplněny předlohy pro CDMA tarif Eurotel Data Expres a GPRS T-Mobile Unlimited. Do adresáře SMS brány je možné ke kontaktům uložit odděleně jméno a mobilní email. Pro každý kontakt v adresáři ConMet také eviduje způsob předávání SMS. K uložení způsobu dojde vždy při zadání SMS pro zvoleného příjemce nebo ručně, editací v adresáři SMS brány u kontaktu. U okna SMS brány je možné měnit pozici i velikost, rozměry a umístění tohoto okna se ukládají. 5.7.4 Při odesílání SMS přes WWW Oskara je doplněno telefonní číslo pro cíl odpovědi příjemce, uložené v Nastavení/SMS brána/Vaše tel. číslo (v nastavení placené brány Eurotelu, to je nyní společné). Obnoveny původní předlohy tarifů “A” Slovenského Telecomu. Pro funkci zkracovaní SMS je možné přímo v SMS bráně zvolit úroveň, tedy co se má zkracovat (odstranit jen přebytečné mezery a mezery mezi slovy po nechat, odstranit všechny mezery, nahradit dny v týdnu zkratkami, číslovky cifrou). Volba automaticky v SMS bráně zajistí automatické zkracování SMS už při psaní zprávy. 5.7.5 vzhledem k tomu, že Connection Meter® podporuje měření velké části ADSL spojení (ve kterých je spojení navazováno pomocí WAN, PPP/SLIP rozhraní), byla do programu přidaná možnost sledovat stav tzv. Fair User Policy. V Nastavení/Zprostředkovatel je možné zvolit měření paušálních dat po obdobích (Paušální data účtovat po obdobích) nebo po cyklech o přesně definovaném počtu dnů (Fair User Policy po cyklech X dnů, dnes je Y. den cyklu. – pokud je Y rovno 0, jedná se o průběžné měření dat, jinak Y určuje den, kdy cyklus začal). Čerpaný objem dat je zobrazen v Nastavení/Zprostředkovatel (údaj v závorce) nebo v plovoucím okně v době spojení a to jako průtok dat za období/cyklus FUP nebo zůstatek paušálních dat. V případě volby Fair User Policy se počítá s nulovou cenou za data nad paušál. Doplněny předlohy ADSL tarifů Internet Expres (Start, 512/128 a 1024/256) a Tiscali ADSL (512/128 Premium, 1024/256 Premium, 1024/256 Premium, Pro 256/64, Pro 512/128 a Pro 1024/512). 5.7.6 Další rozšíření možnosti sledování tarifikace ADSL. Program umožňuje účtovat paušální data v rámci celého období, po vyčerpání dat je pak možné opět sledovat poplatky za data přes limit v období (při volbě Nastavení/Zprostředkovatel/data po obdobích provádí ConMet sčítání datových toků nezávisle na počtu spojení v rámci celého období, při překročení paušálních dat se odečítá další blok – velikost zúčtovací jednotky – za cenu určenou v ceně za kB, zůstatek paušálních dat a dalších čerpaných bloků je opět možné sledovat v plovoucím okně). Doplněny předlohy dalších ADSL tarifů s počítáním ceny přenesená data  ADSL Nextra a ADSL Bluetone. V programu vylepšeno zobrazování velkých čísel tak, aby byly odděleny tisíce. 5.7.7 Tato verze přináší důležité rozšíření funkce trvalého připojení k síti. Po aktivaci funkce Nastavení/Spojení/Režim trvalého připojení k Internetu přes zvolené rozhraní přestává ConMet fungovat jako program pro sledování telefonického připojení sítě. Je vytvořen virtuální účet “ConMet Line” u kterého je možné zvolit všechna nastavení tarifů jako u každého jiného účtu. Spojení přes tento účet je ale aktivní okamžitě po startu programu až do ukončení. Odeslání SMS i seřízení času proběhne ihned po požadavku. Datové toky jsou měřeny účtováním dat přes rozhraní zvolené v Nastavení/Spojení/Data měřit přes (jen rozhraní – v tomto režimu JE NUTNÉ NASTAVIT). Tento režim je vhodný pro připojení k Internetu, které se chová jako trvalé, tedy WiFi, kabelovou televizi, ADSL (které není navazováno jako běžné vytáčené připojení). V programu je nově možnost volby jednotek, ve kterých se mají zobrazovat sumy datových toků (Aplikace/Datové toky zobrazit v B, kB, MB, GB). Vylepšeno plovoucí okno: zarovnávání doleva nebo doprava podle typu zobrazovaných hodnot, velikost okna se upravuje se setrvačností tak, aby nedocházelo k neustálému přeskakování hodnot. Doplněny další předlohy ADSL tarifů Volný ADSL a Tiscali ADSL. Úprava z důvodu změny na placené SMS WWW bráně Eurotelu. 5.7.8lokální nabídce u hodin je možné ovládat zobrazení plovoucího okna. Odpojení ve stanoveném čase a odpojení v případě nulových průtoků dat je v Režimu trvalého připojení k Internetu možné použít k vypnutí počítače ve stanoveném čase a vypnutí v případě nulových průtoků dat, nastavení se provádí v Nastavení/Spojení, vypnutí při nulových průtocích dat je možné ovládat v lokální nabídce u hodin (Vypnout po stažení). Pokud je v počítači víc síťových rozhraní se stejným jménem, jsou označena v Nastavení/Spojení ještě navíc MAC adresou síťového rozhraní v závorce. Odpojení/Vypnutí počítače při nulových datových tocích už nečeká na konec telefonní jednotky (operátoři již nepoužívají tak dlouhé telefonní jednotky, takže není výhodné na jejich konec čekat). 5.7.9 Doplněny předlohy tarifů GTS ADSL. Do nastavení SMS brány přidaná možnost odesílání SMS bez čekání na spojení (nezávisle na nastavení Režimu trvalého připojení k Internetu).Opravena chyba, která občas vedla k neustálému zvětšování souboru s nastavením kont.

5.8.0 doplněny předlohy tarifů UPC Chello. V Nastavení/Aplikace je možné zvolit jednotky v jakých se mají zobrazovat datové toky (B/s - bytů za sekundu, kB - kilobytů za sekundu, kbps - kilobitů za sekundu, Mbps – megabitů za sekundu, 1byt=8bitů). Datové struktury a výpočty byly upraveny tak, aby velikost záznamu s uloženou hodnotou datových přenosů byla omezena co nejméně (9,2*10^18 bytů) a to hlavně z důvodu co nejmenšího omezení při měření broadbandových spojení. V Nastavení/Limity je možné určit datové limity v rámci jednoho spojení, za den a období/cyklus FUP. V Nastavení/Limity je změna možností v režimu trvalého připojení k Internetu. Volba Odpojit je v tomto režimu nahrazena Vypnout (počítač, při překročení limitů). 5.8.1 Úprava z důvodu změn na WWW SMS bráně Oskara. Změna šířky sloupců, sloupce v historii připojení jsou pro datové toky širší. 5.8.2 doplněny další předlohy pro Aliatel ADSL. V plovoucím okně možnost zobrazení rychlosti příjmu a odesílání dat odděleně (Nastavení/Plovoucí okno/rychlost příjmu/odesílání dat odděleně), pro rychlost odesílání dat v případě této volby platí nastavení barev rychlosti v součtu, pro příjem dat je možné nastavit barvy zvlášť. V Nastavení/SMS brána je změna v nastavení pro placené brány, nyní je nutné zvolit jaký portál se nastavuje, teprve pak je možné zadat příslušné údaje (vzniká tak prostor pro nastavení dalších portálů). Při odesílání SMS přes volnou WWW bránu Oskara se pokusí ConMet rozpoznat kód, pokud se mu to povede, není nutné ho ve zvláštním okně přepisovat. Opravena detekce IP rozhraní pro některé starší typy Windows. 5.8.3 doplněna možnost odesílání SMS do všech českých sítí přes Oskarovu Samoobsluhu (jde o WWW předávání). Nastavení se provádí v Nastavení/SMS brána/Nastavení pro bránu: Oskarova Samoobsluha. Sem je nutné vložit celé tel. číslo a osobní číselné heslo (které používáte například při komunikaci s operátorem), v Oskarově Samoobsluze je nutné Skupinové WEB SMS aktivizovat. Při odesílání SMS a v adresáři je pak možné použít v SMS doručit přes Oskarova Samoobsluha. SMS jsou zpoplatněny podle tarifů platných v Oskarově Samoobsluze. Doplněny předlohy ADSL tarifu Ahoj Standard a tarifů pro Internet po kabelové televizi společnosti Karneval. 5.8.4 Nová funkce Nástroje/Aktualizovat tarify umožňuje rychlé a pohodlné stažení balíčku s aktuálními předlohami tarifů a jejich instalaci do programu, to vše, aniž by bylo nutné aktualizovat celý program. Pro pohodlné používání této funkce je dobré mít uložený platný přístupový kód v Nástroje/Upgrade. Funkce Aktualizovat tarify je dostupná i z lokální nabídky v systémovém pruhu u ikony ConMeta u hodin. Dále byla doplněna možnost zobrazení přepínače “Režimu trvalého připojení” v lokální nabídce u hodin. Doplněny předlohy tarifů Telecom Broadband a Contactel ADSL. V případě problému při autorizaci programu se zobrazí dialog umožňující odstranit uložený přístupový kód. Při odesílání SMS přes Oskarovu Samoobsluhu ConMet zjistí počet odeslaných a ještě volných SMS do sítě Oskar a tuto informaci v SMS bráně zobrazí. 5.8.5 Nová funkce Nastavení/SMS brána/Používat automatické rozpoznávání piktogramů slouží k rozpoznávání obrázků, které je občas nutné při odesílání SMS přepisovat. Funkce se sama učí, tedy pokud se nepodaří z obrázku některý znak rozpoznat, označí ho otazníkem, požádá o opravu. Prosím uživatele, aby tuto funkci považovali jen za betatest, detekce je ale relativně spolehlivá. V případě problémů (např. na pomalých počítačích) je možné funkci v Nastavení/SMS brána vypnout. 5.8.6 k volbě Nastavení/Telefon/Upozornit před připojením ve špičce byla přidaná další funkce zakázat připojení. Ta úplně znemožní připojení (nejlepší je kombinovat tuto funkci s Nastavení/Aplikace/Administrátorem programu … tedy režimem, kdy ostatní uživatelé nemají možnost měnit nastavení a Nastavení/Zabezpečení/V nepřipojeném stavu blokovat porty … kdy se není možné připojit z jiných programů). Důležitá úprava v zabezpečení telefonického připojení proti dalšímu typu dialerů (vytočení neexistujícího účtu). 5.8.7 doplněny předlohy tarifů TETAnet a Volný hlas. V okně SMS brány je možné zvolit vlastnosti písma při psaní textu SMS. V Nastavení/Zvuky a informace je nová volba Před připojením zobrazit informaci s tímto textem. Sem je možné uvést například upozornění na to, co chcete na Internetu udělat.

r. 2005

5.8.8 možnost definice vlastních horkých kláves pro obnovení hlavního okna programu, otevření SMS brány, připojení a odpojení. Tato možnost je v programu hlavně z důvodu možného konfliktu s horkými klávesami jiných programu. Definice se provádí v řetězcem znaků. V plovoucím okně je možné zobrazit denní průtoky dat. Doplněny další předlohy tarifů TETAnet (CATV). 5.8.9 funkce Nastavení/Zabezpečení/V nepřipojeném stavu blokovat porty umožňuje volbu seznamu blokovaných portů pro každý účet zvlášť. ConMet při startu zablokuje všechny porty, na požadavek připojení ale uvolní jen ten, který zvolenému účtu náleží. Porty ostatních účtů zůstávají zablokované, takže je možné chránit i počítač s modemy na více telefonních linkách současně. Pro režim trvalého připojení (účet “ConMet Line”) je možné zvolit blokování prázdného seznamu portů, takže v tomto režimu zůstávají zablokované porty všech účtů které se zobrazí v režimu dočasných připojení. Funkce Mezisoučet v lokální nabídce programu u ikony telefonu vedle hodin (dá se vyvolat také kliknutím nad X v plovoucím okně) vytvoří nový záznam o spojení aniž by byl program ukončen. Tato funkce je navíc doplněna novým nastavením programu Nastavení/Spojení/O půlnoci provést mezisoučet, vytvořit nový záznam o spojení. Ta umožní automatické oddělování záznamů z jednotlivých dní, přehledy, statistiky i účtování je tak přehlednější a přesnější. Tato funkce je určena jen pro režim trvalého připojení určeného pro ADSL, WiFi a kabelový Internet.

5.9.0 doplněny předlohy tarifů ST Online DSL DATA (v případě volných dat při připojení o víkendu je možné použít dva účty, jeden “víkendový” a druhý na všední dny), aktualizovány předlohy ADSL Tiscali. Plovoucího okno je možno skrýt velmi rychle pouhým kliknutím v něm. Aktivizace se provádí v Nastavení/Plovoucí okno/skrýt plovoucí okno, výchozí je nastavení bílého “X” na černém pozadí, pokud se do této části plovoucího okna klikne, okno se skryje. 5.9.1 nová funkce Ve Windows 2000/XP, měřit jen skutečné TCP/IP toky směrem do/z Internetu měří datové toky v režimu umožňujícím filtrovat toky po vnitřní síti a “služební” data. Zpřesnění se provádí na základě IP adresy a masky nastavené v systému. Nová funkce zatím pracuje jen ve Windows 2000/XP pro privilegovaného uživatele, který má příslušné systémové služby dostupné. Doplněna předloha tarifu ADSL Internet Expres Optimal. Funkce Přehledy/Tarify byla doplněna o výpočet ceny za zprostředkování (data), je ji tedy možné použít pro porovnání všech, i GPRS, ADSL, WiFi, kabelových, atd. tarifů. 5.9.2 přestavba části související s připojováním z Connection Meteru tak, aby bylo možné zobrazit text s popisem chybového hlášení v případě neúspěšného připojení. Oprava v souvislosti s chybovým hlášením při neexistencí knihovny Winsock 2 ve Windows 95. Aktualizace většiny ADSL tarifů, doplněny předlohy FORPSI ADSL Plus. 5.9.3 Na kartě Nastavení/Zabezpečení je u funkce blokování portů tlačítko Pomoc nahrazeno tlačítkem Detekovat. Funkce detekce umožní automatické zjištění názvu portu, který příslušnému učtu náleží. Pokud se nepodaří port zjistit, zobrazí se text, který na příslušné nastavení navede. Aktualizovány a doplněny tarify Nextra ADSL, Orange Internet, Tiscali ADSL 512/128 Basic. 5.9.4 Tato verze přináší kompletně přepracované uživatelské rozhraní ochranné funkce umožňující sledování a správu Active X prvků instalovaných v systému a prvků, které byly instalovány v době připojení. Tyto prvky jsou vlastně malé programy, které se v době procházení Internetem instalují do sytému a umožňují tak aktivní práci s obsahem WWW stránek. Velmi často jsou využívány v Internetovém bankovnictví. Bohužel někteří podvodníci právě tyto prvky zneužívají k podvodnému přesměrování na české žluté, ale i zahraniční placené, telefonní linky. Connection Meter umožňuje jednoduchou správu těchto prvků pomocí funkce Nástroje/Active X obsah a také trvalé sledování jejich instalace pomocí funkce Nastavení/Zabezpečení/Sledovat Active X obsah WWW stránek instalovaný při procházení Internetem (tato funkce sleduje také instalaci sdílených knihoven, které se v době připojení objevily v systému).V této verzi jsou také nově doplněny předlohy tarifů kabelového vysokorychlostního Internetu Karneval Turbo. 5.9.5 V Nastavení plovoucího okna je možnost Automatické skrývání/zobrazování plovoucího okna na základě datových toků. Tato funkce zajistí, že ConMet bude zobrazovat plovoucí okno jen pokud budou probíhat datové toky, pokud nedochází k přenosům dat, plovoucí okno je automaticky skryto. Jestliže je tato funkce aktivní, je možné dočasně okno zobrazit přes lokální nabídku u hodin. Doplněny předlohy tarifů ST Online DSL DATA 200, Frýzl Po celý den a Internet Expres Hit. Vylepšeno vyhledávání portů pro zablokování v Nastavení/Zabezpečení ve Windows 9X/ME. Funkce Po odpojení ukončit ConMet je nyní doplněna o …, ukončit vždy. Samostatná volba Po odpojení ukončit ConMet má platnost jen pro aktuální připojení, pokud zvolíte “ukončit vždy”, je platná trvale. Nabídka Soubor/Druh připojení otevře dialogové okno sloužící ke snadnému nastavení Režimu trvalého připojení k Internetu, tedy způsobu, jakým má ConMet měřit spojení, datové toky. Toto dialogové okno se otevírá také při první instalaci programu. 5.9.6 Zjednodušeno nastavení tarifů pro účtování poplatků na základě času. Nyní je místo označení základní tarif, sobota, neděle a svátky jen rozlišení nastavení pro pracovní dny a dny volna. U starších předloh a nastavení kont se cena za spojení zjišťuje v neděli a o svátcích podle nastavení pro dny volna, to je zkopírováno z nastavení soboty. Vzhledem k tomu, že zatím všechny dosud použité předlohy měly nastavení sobot, nedělí a svátků stejné, není nutné nic měnit, program se jen zjednodušil. Doplněny předlohy tarifů Živě ADSL. 5.9.7 Přes pravé tlačítko myši nad plovoucím oknem je možné ve Windows XP, 2000 nastavit jeho průhlednost. Po stisku pravého tlačítka se otevře okénko s jezdcem, to se zavře v okamžiku, kdy ho myš opustí. Výpočet ceny za data se nyní nastavuje v samostatné větvi Nastavení/Zprostředkovatel/Cena za data. Doplněny předlohy tarifů Skynet DSL, Netbox Dial, Netbox Natural a nové datové tarify Eurotelu. 5.9.8 Rozpoznávání piktogramů bylo rozšířeno i pro předávání přes sponzorovanou SMS bránu Eurotelu. Starší verze požadují přepisování kódu z obrázku, SMS jsou ale stále předávány. Aktualizovány předlohy tarifů Ahoj ADSL, doplněny předlohy tarifů eTel ADSL. 5.9.9 úprava v souvislosti se změnou na SMS bráně Oskarova Samoobsluha.

6.0.0 Tato verze Connection Meteru přináší novou funkci, která velmi výrazně zjednodušuje a ještě více vylepšuje ochranné vlastnosti tohoto programu zabezpečující systém před podvodným přesměrováním na české žluté i ostatní zahraniční placené telefonní linky. Ochranné funkce Connection Meteru komplexně pokrývají ty části systému, na kterých se činnost podvodných dialerů projevuje. Již ve starších verzích programu je kontrola a sledování instalace Active X prvků a sledování telefonického připojení sítě a TAPI. Pro odhalení činnosti pokročilejších dialerů Connection Meter sleduje konfiguraci modemu. Nejúčinnější funkce blokování portů umožňuje úplné zablokování přístupu cizích programů k modemu. V tomto případě je ale nutností připojovat se výhradně prostřednictvím Connection Meteru, to ale bohužel některým uživatelům nevyhovuje. Proto je nyní součástí aplikace i jedinečný ovladač, sledující vytáčená telefonní čísla. Samotný program pak získaná čísla kontroluje a porovnává s již prověřenými čísly účtů telefonického připojení sítě. Connection Meter tak dává uživateli možnost výběru úrovně zabezpečení a to bez zásahu do běžných postupů, které uživatelé pro připojení do Internetu mají zažité. Funkce sledování portů je vzhledem k použitým systémovým službám dostupná ve Windows NT/2000/XP.
Nová funkce sledování (naslouchání) portů se nastavuje na záložce Nastavení/Zabezpečení. Sledovány jsou porty, které jsou zvoleny u všech účtů v Tento účet používá port/y. Tlačítko Detekovat automaticky zvolí port použitý u účtu, samozřejmě je možné ho i přímo zvolit ze seznamu portů. Ve Windows NT/XP/2000 kontrolovat vytáčená čísla sledováním portů pak funkci aktivuje. K zavedení ovladače dochází při příštím spuštění Connection Meteru uživatelem s privilegovanými právy a aktivní touto funkcí. Od okamžiku zavedení ovladače a spuštění služby může tuto funkci používat každý uživatel systému, tedy i uživatel s omezenými přístupovými právy.
Doplněny předlohy tarifů Českého Telecomu pro bytové stanice, firmy a digitální linky, platné od května 2005. Doplněna předloha Oskarova GPRS tarifu Nadlouho, předloha je plně funkční do limitu 70MB, pak stačí brát v úvahu, že cena na 70MB je stále stejná. Opraveno zobrazování obrázku pro přepsání piktogramu při opakovaném odesílání SMS. 6.0.1 doplněny předlohy dalších možných kombinací nových tarifů Českého Telecomu platných od května 2005 (600 volných minut jako možná kombinace Na Doma 180+420). Doplněny předlohy tarifů Nextra ADSLink. Oprava ovladače pro sledování portů, ten mohl za určitých vzácných okolností provést neplatnou operaci. 6.0.2 aktualizace tarifů Českého Telecomu (opraveny tarify pro dny volna u Start 420, 420+180 a Volno 420, 420+180). Ochranná funkce sledování portů byla upravena tak, aby umožňovala aktivizaci úsporného režimu počítače. Některé ovladače modemů totiž neumožňovaly v době, kdy bylo spuštěno monitorování, počítač do úsporného režimu přepnout. 6.0.3 Nová funkce Nastavení/Cena za data/Ve dnech volna nepočítat data je určena pro zpřesnění počítání slovenských tarifů ST Online, kde se o víkendech a svátcích nepočítají datové toky. Pokud je toto nastavení tarifu aktivní, jsou ve dnech volna datové toky sledované, není ale počítaná cena za data a toky se neodpočítávají od paušálního průtoku. Pro správnou funkci výpočtu datových toků v závislosti na dni připojení je důležité, aby byl o půlnoci vytvořen nový záznam (Nastavení/Spojení/O půlnoci provést mezisoučet). V souvislosti s touto úpravou byly aktualizovány předlohy. Funkce O půlnoci provést mezisoučet byla přepracována tak, aby ji bylo možné použít i v režimu dočasných připojení, tedy vždy. Doplněny a aktualizovány předlohy tarifů Volný ADSL 256/64(128/64) 2G, Tiscali Internet 24, Internet Expres Impuls, Ideal, Sprint, Maxi, Contactel ADSL Start 256/64(128/64) 2G, SkyNet DSL Natural 1ku50 128/64(256/64) 2G. Odstraněny předlohy starších už neplatných tarifů Českého Telecomu, ty nyní jsou ve zvláštním balíčku ke stažení na stránce programu v balíčku tariffs_telecom_do_kvetna_2005. 6.0.4 Úprava v souvislosti se změnou na WWW SMS bráně Oskara. 6.0.5 Doplněny a aktualizovány předlohy ADSL tarifů: Bluetone ADSL Standard, Nextra ADSL Office, Volný ADSL 1024, 2048, 4096 plus. Upraveny funkce sledování a blokování portů pro některé další typy zařízení. 6.0.6 V Nastavení/Plovoucí okno/příjem/odesílání dat a zůstatek jednotky je nově možnost zobrazit nebo skrýt barevné proužky, které rychlost a zůstatek jednotky představují v grafické podobě. SMS bránu je možné otevřít jednoduše a rychle kliknutím nad počtem neodeslaných SMS v plovoucím okně. K českým, slovenským, anglickým, maďarským a německým textům v programu doplněny i texty programu v polštině. Doplněny předlohy tarifů Air Web (WiFi), Tiscali ADSL 256/64 2GB. 6.0.7 Nová výkonná funkce oznamování počtu zpráv v téměř libovolném počtu schránek elektronické pošty umožňuje odlehčení systému, není už nutné mít trvale spuštěný poštovní program pro zjišťování nových zpráv. V Nastavení/Oznamování pošty se funkce aktivuje, zde je také možné definovat pro každý poštovní účet zvlášť jméno poštovního serveru, přihlašovací údaje, interval zjišťování nových zpráv, zvuk oznamování nové zprávy. Údaj o počtu dopisů ve schránce je zobrazen v plovoucím okně jako samostatná informace pro každý poštovní účet zvlášť. Proto je možné určit i barvy zobrazení této informace a aplikaci (poštovní program) která se má při kliknutí nad údajem o počtu dopisů spustit. Kontrola počtu zpráv se spouští při dostupném Internetu pro každý účet jako samostatný proces, to zjišťování počtu dopisů značně urychluje. Funkce Oznamování pošty je jen v REGISTROVANÉ verzi programu! Aktualizace tarifů Netbox Dial, Internet Expres Ideal, Sprint, Maxi. Opravena aktualizace rychlosti při skrytí jejího ukazatele v plovoucím okně. 6.0.8 Další vylepšení funkce Oznamování pošty. V Nastavení/Oznamování pošty je možné pro každý poštovní účet zvlášť zvolit zobrazení celkové délky emailů na poštovním serveru označením oznámit velikost. Pro výrazné upozornění na novou zprávu je zde i nová volba Dopis oznámit dialogem. Po otevření poštovního programu kliknutím nad počtem zpráv, zobrazí se místo údaje o počtu dopisů jen otazník a to do té doby, dokud není zjištěn nový počet zpráv. Interval další kontroly ConMet vypočítá (na základě délky zpráv a maximální rychlostí připojení). Pro okamžitou kontrolu počtu zpráv slouží nová volba Zkontrolovat poštu. Ta je dostupná v hlavním okně z nabídky Nástroje a v lokální nabídce u ikony telefonu na liště vedle hodin. Nová volba Nastavení/Spojení/Data měřit přes – rozhraní Detekovat rozhraní z počítače do Internetu (která je dostupná i při aktivizaci režimu trvalého připojení) nastaví ConMet tak, aby při spuštění měření sám detekoval rozhraní, přes které je počítač připojen do Internetu. Nastavení měření dat je tedy velmi jednoduché. V administrátorském režimu programu neadministrátoři nevidí volbu Odinstalovat v nabídce Nástroje. Systém zobrazování důležitých zpráv Connection Meteru původně skládal důležitá upozornění do jedné dlouhé zprávy a tu pak zobrazil, bohužel často ve velikém okně. Nyní se pro každou zprávu zobrazí samostatné dialogové okno a to až v okamžiku, kdy není systém vytížený. Vloženo krátké čekání při odesílání SMS přes sponzorovanou SMS bránu Eurotelu při předávání více zpráv. Aktualizovány předlohy tarifů TETAnet_CATV. 6.0.9Nastavení/Oznamování pošty je nová volba v plovoucím okně jen sumy účtů. Pokud je aktivní, je v plovoucím okně zobrazen jen součet všech dopisů a jejich velikostí. Informace v plovoucím okně má vlastnosti nastavené u prvního poštovního účtu. Další novou možností je vypnutí zobrazení poštu dopisů v  plovoucím okně pro libovolné poštovní účty (zaškrtnutí V plovoucím okně zobrazit). Protože je ale pošta dál kontrolována, může být zpráva o novém dopisu zobrazena pomocí dialogového okna (Oznámit dopis dialogem) nebo jen zvukem. V současné době velmi oblíbená funkce Oznamování pošty tak získává mnohonásobně více možných kombinací ze kterých si určitě každý zvolí tu, která mu vyhovuje. Doplněno “čekací” okno které se zobrazuje při překreslování jednotlivých větví na kartě Nastavení. Důvodem jsou občas velmi dlouhé odezvy při aktivaci jednotlivých funkcí, ty vyvolávají občas nedefinované stavy. Aktualizovány předlohy tarifů, T-Mobile SK a Volný ADSL.

6.1.0 Ošetřeno rozpoznávání jmen při dynamicky přidělovaném DNS (ošetření systémové chyby “Connect:WSocketresolvehost:Cannot covert host adress …”). Úprava funkce oznamování pošty v situaci, kdy poštovní server neodpovídá. Doplněna možnost blokování portů pro účty, které porty nepoužívají (tedy účty bez portů). Díky tomu je možné používat funkci i při připojování přes ADSL s možností chránit běžný modem. Doplněny předlohy tarifů Nextra ADSL Start. 6.1.1 Do všech částí, ve kterých je přehráván zvuk, je možné nadefinovat melodii, kterou Connection Meter přehraje na interním reproduktoru počítače. Výhodnou v tomto případě je to, že zvuk neruší přehrávání hudby nebo filmu. Přehrávání tónů je v části oznamování pošty (Nastavení/Oznamování pošty/Nový dopis oznámit zvukem), Oznamování spuštění ConMeta, připojení a odpojení od Internetu (Nastavení/Úlohy, zde se nadefinuje zvuk do řádku a tlačítkem Přidat se přidá jako úloha) a oznamování určité délky spojeni, případně před koncem telefonní jednotky (Nastavení/Zvuky a informace). Definice melodie se provádí jednoduchým popisem frekvence[Hz],délka_tónu[ms],délka_čekání[ms],… počet tónů je omezen maximální délkou řetězce (255 znaků), příklad melodie “440,100,100,660,50,50,220,150,0”. V okně Upgrade se od této verze zobrazuje stav stahování instalačního balíčku, není tedy nutné sledovat hlavní okno programu. Doplněny předlohy tarifů Nextra_SK_Dialup. 6.1.2 úprava v souvislosti se změnou na SMS bráně T-Zones. V Nastavení/Spojení/Ve Win2k/XP, měřit jen skutečné TCP/IP toky směrem z/do Internetu s prioritou umožňuje nastavení priority procesu. Ta se nastavuje v rozmezí 1-7, kde 7 znamená nejvyšší prioritu s nejvyšší možnou přesností. Doplněna předloha WiFi tarifu Futura_Net_800MB. 6.1.3 Connection Meter byl rozšířen o graf s historií datových toků. V Nastavení/Graf datových toků je možné zvolit zobrazení grafu, který je součástí plovoucího okna. Tento graf představuje množství stažených a přijatých dat v definovatelném časovém Intervalu. Na stejném místě je také možné určit délku časového kroku, minimální zobrazenou délku, výšku grafu, hodnotu maximální hodnoty a jeho barevné provedení. V tomto značně individuálně nastavitelném grafu je možné sledovat kvalitu spojení, měřit jeho rychlost, stabilitu, náročnost aplikací na datových tocích. Protože je krok časového Intervalu nastavitelný, může sloužit jak ke sledování okamžitého stavu spoje, tak i ke statistickému vyhodnocení zatížení linky v průběhu několika dní. Došlo také ke kompletnímu přepracování zobrazování plovoucího okna. Doplněna jako výchozí aktivní vlastnost Nastavení/Plovoucí okno/Okno s 3D okrajem. Plovoucí okno má s tímto okrajem vzhled běžného okna Windows, zobrazené informace jsou přehlednější, nesplývají s ostatními okny. Možnost plovoucího okna Skrýt při celoobrazovkovém režimu je určena pro ty, kteří sledují filmy na monitoru počítače, případně používají výstup monitoru při prezentacích. Pokud je aktivní a některá aplikace Windows zvolí celoobrazovkový režim, je plovoucí okno dočasně skryto. Úprava v souvislosti se změnou na WWW bráně Oskara. 6.1.4Nastavení/Graf datových toků/V grafu vyznačit krok … je možné zvolit po kolika krocích má být v grafu označení. To umožňuje snadnou časovou orientaci v grafu. Pro Krok grafu historie představuje 1 sekund je možné zvolit V grafu vyznačit krok 60 (1*60=60 sekund, označení minuty), další kombinace například 5/12 (5*12=60, minuta), 60/60 (označení po hodinách), 3600/24 (označení po dnech). Časová značku v grafu tvoří buď střídající se barva pozadí nebo čárkované čára (barevným polem, pomocí čar). V Nastavení/Plovoucí okno a Nastavení/Graf datových toků jsou pole s označením barvy prvků (s pomocí kterých je možné jejich barvu měnit) ohraničena černě. V části Nastavení/Plovoucí okno/V plovoucím okně zobrazit je možné zakázat zobrazení všech textových informací, tak je možné nechat zobrazit jen graf s historií datových toků, okamžitou rychlost spojení, zůstatek jednotky. Uživatel má nyní naprostou svobodu ve výběru informací zobrazených v plovoucím okně! 6.1.5 úprava předávání SMS přes T-Zones řeší problémy se změnou v souvislosti s odesíláním více SMS přes tuto bránu v rámci jedné dávky. 6.1.6 Pomocí Nastavení/SMS brána/Aktivovat SMS bránu pro předávání zpráv je možné povolit nebo zablokovat podporu předávání SMS. Při předávání SMS prostřednictvím Sponzorované SMS brány Eurotelu jsou SMS očíslovány. V Nastavení/Oznamování pošty je možné pro každý účet zvlášť povolit nebo zakázat blikání údaje o počtu dopisů v plovoucím okně. V Nastavení/Graf datových toků je možné v Evidovat hodnoty posledních X kroků změnit délku pole, do kterého se ukládají naměřené údaje. Tím je možné také určit z kolika kroků zpět má být určena hodnota naměřeného maxima (volba AUTO v Maximální rychlost určit pro …). 6.1.7 Nastavení/Plovoucí okno/V plovoucím okně písmem … Zvolit písmo je nyní možné změnit druh, velikost a další vlastnost písma, které je použito v plovoucím okně. Pokud zvolíte písmo menší, bude i celé plovoucí okno menší. Možnost zvětšení písma určitě přivítá každý, kdo má od práce s počítačem unavený zrak. V lokální nabídce (přes pravé tlačítko myši) na liště u hodin a v plovoucím okně je nyní nově volba Ukotvit plovoucí okno. Ta zablokuje možnost přesouvání plovoucího okna po obrazovce, pozici navíc ConMet kontroluje, okno tedy nemůže přesunout ani jiná aplikace. Funkce Nastavení/Aplikace/Start Connection Meteru o X sekund opozdit pomáhá vyřešit problémy způsobené pozdějším spuštěním nebo nastavením sítě na některých počítačích. Při startu systému občas nějakou dobu trvá, než jsou síťová zařízení schopna provozu. To se projevuje chybovým hlášením programů spouštěných se startem systému. Opožděný start Connection Meteru umožňuje spuštění samotného ConMetu o něco později (řeší se tím např. hlášení “Nepodařila se detekce rozhraní”). Navíc prostřednictvím Nastavení/Úlohy je možné nechat opožděně spustit i jiné aplikace současně s ConMetem. 6.1.8 funkce automatického ukládání záznamu o spojení byla rozšířena o možnost ukládání po určité době spojení. V Nastavení/Spojení/Automatický mezisoučet má nyní volby o půlnoci (pro oddělení záznamů jednotlivých dnů) a každých X minut (pro automatické rozdělení záznamů v rámci dlouhých připojení na ADSL, WiFi, kabelu). Doplněny a aktualizovány předlohy pro tarify T-Mobile_CZ, GTSNovera_DSL, ST_Online_DSL, Turbo_Atlas_ADSL, Tiscali_Internet_24, Tiscali_ADSL, Nextra_ADSL. Funkce Nástroje/Vytvořit zástupce SMS brány vytvoří na ploše Windows zástupce, s jehož pomocí je možné kdykoliv snadno a rychle SMS bránu otevřít. Pokud není ConMet spuštěný, dojde k jeho spuštění a teprve pak se SMS brána otevře. 6.1.9 Velmi důležité rozšíření v části počítání datových toků. Nová funkce Nastavení/Zprostředkovatel, Cena za data/Mimo datovou špičku nepočítat data je určena pro snadné počítání tarifů s časovým rozlišením pásem. Rozlišení je špička, mimo špičku s tím, že časy pásem se určují v ConMetu v dnes téměř nepoužívané časové tarifikaci zprostředkovatele na základě času (Nastavení/Zprostředkovatel, Pracovní dny a Dny volna). Pásmo s nenulovou cenou za jednotku je považováno za špičku (např. jednotka 1s za cenu 1Kč), nulová cena určuje pásmo mimo špičku (např. jednotka 1s za cenu 0Kč). Po aktivaci Nastavení/Zprostředkovatel/Tato cena je za neomezené časové připojení slouží definice těchto jen pro datovou tarifikaci na základě času. Pro správné fungování tohoto typu počítání dat je také důležité oddělovat záznamy měření mezi jednotlivými pásmy. To zajistí Nastavení/Spojení/Mezisoučet automaticky … mezi datovými pásmy. Protože tento mezisoučet funguje nezávisle na tom, jestli je časové rozlišení aktivní, je možné libovolně (střídavě) nadefinovat pásma a tak učit kdy se mají mezisoučty provádět (aniž by bylo ovlivněno počítání nebo tarifikace). Novou horkou klávesu (výchozí kombinace Ctrl+Shift+D) je možné definovat v Nastavení/Aplikace/Používat horké klávesy. Pomocí ní je možné Dočasně zobrazit plovoucí okno na deset sekund v případě, že je skryté. Pokud je plovoucí okno zobrazeno, provede tato funkce zkrácení doby zobrazení na deset sekund, pak ConMet okno skryje. V SMS bráně ConMeta je možné do řádku pro zadávání příjemce použít vkládání pomocí kombinace kláves Ctrl+V. Bylo také aktualizováno počítání délky SMS při odesílání prostřednictvím T-Zones. Doplněny a aktualizovány předlohy tarifů Eurotel ADSL, T-Mobile_SK_Rychly_Internet a Orange_SK_Internet_maxi. V souvislosti s rozšířením možností tarifikace ConMeta byly upraveny předlohy pro ST_Online_DSL_Entry a Orange_SK_Internet_klasik, s využitím účtování dat na základě času.

6.2.0Nastavení/Spojení/Ve Windows 2000/XP měřit jen skutečné TCP/IP toky směrem z/do Internetu je nyní možné zvolit adresu a masku lokální sítě, tedy rozsahu adres, ze kterých se nemají toky počítat. Výchozí dál zůstává automatická detekce adres lokální sítě. Doplněn dialog s informací o nastavení priority. Nové výchozí nastavení Nastavení/Aplikace/Křížek v hlavním okně jen zavírá okno upravuje chování hlavního okna Connection Meteru tak, jak je zvykem u většiny nástrojů. Pokud je aktivní, křížek v pravém horním rohu hlavního okna slouží jen k uzavření tohoto okna, program se ukončuje přes lokální nabídku u ikony vedle hodin nebo v hlavní nabídce Soubor/Konec. Jestliže není volba aktivní, křížek ukončí Connection Meter. V Nastavení/Telefon a Zprostředkovatel bylo k výběru tarifu přidáno “typování”, tedy výběr ze seznamu postupným zadáváním znaků. Doplněny a aktualizovány předlohy tarifů MBC_SK_ADSL, T-Mobile_CZ_Twist_Internet, Ahoj_Standard a Ahoj_256_64_Start. 6.2.1 úprava v souvislosti se změnou na SMS bráně T-Zones. 6.2.2 V případě, že je spojení delší než jeden den, opakuje se každých 24 hodin dotaz na server, zjišťující existenci nového bulletinu (Nastavení/Aplikace/Prostřednictvím bulletinu informovat o nových verzích). Funkce nezávislého počitadla (na záložce Statistiky, vlevo dole) umožňuje nulování i v době připojení, tedy i v režimu trvalého připojení k Internetu. Počitadlo se ale vzhledem ke struktuře programu vynuluje při následujícím mezisoučtu nebo odpojení. Doplněny a aktualizovány předlohy tarifů Eurotel_CZ_Go_Data_Nonstop, Eurotel_CZ_Data (Speed 256/64, 512/128, Plus_GPRS). Doplněny předlohy tarifů Českého Telecomu pro kombinace s balíčky Internet Basic Den, Internet Basic Nonstop, Internet Basic Volno (jen v registrované verzi).

r. 2006

6.2.3 Kompletní přepracování tabulky s historií záznamů o měření, spojeních. Tato úprava umožnila možnost výběru sloupců, které se mají zobrazit. Šířka všech sloupců jde měnit tak, aby byly údaje viditelné, současně se automaticky mění i šířka tabulky. Kliknutí nad záhlavím volí sloupec podle kterého se má třídit, druhé obrací směr třídění. Výběr zobrazených sloupců se volí v hlavní nabídce Úpravy, V historii zobrazit záznamy je seznam sloupců, zde je možno aktivovat/deaktivovat zobrazení. Přes pravé tlačítko myši je možné v tabulce s historií připojení otevřít lokální nabídku sloužící pro práci se záznamy. Doplněny předlohy tarifů, počítání FUP, pro Internet 4G nabízeného T-Mobile CZ. 6.2.4Nastavení/Datové toky zobrazit v je nyní možné zvolit zobrazení sum datových toků v TB. Navíc je zde také volba AUTO, která zajistí zobrazení sum toků v optimálních jednotkách vzhledem k zobrazeným hodnotám. V Nastavení/Plovoucí okno/V plovoucím okně zobrazit je pro zůstatek jednotky (času, dat) nastaveno zobrazení tak, aby v případě tarifikace dat (nastavena paušální hodnota datových toků nebo cena za data v Nastavení/Cena za data) představovala úsečka v plovoucím okně zůstatek datové jednotky (tedy paušálních dat, FUP bloku nebo datové jednotky). Pokud je nastaven datový paušál nulový nebo je nastavena nenulová cena za data, představuje úsečka zůstatek klasické, časové jednotky. Doplněna předloha WiFi tarifu Interdata. 6.2.5 pokud je nastaveno počítání Fair User Policy v cyklech, zobrazuje se pro aktuální období na záložce Statistiky suma dat a předpoklad za FUP cyklus. Program tak dává možnost i výpočtu předpokládaných průtoků dat v rámci FUP cyklu. Suma ceny za zprostředkování a telefon byla ze záložky Statistiky vyřazena, na této záložce je nově součet stažených a přijatých dat. Vzhledem k nově zavedené přenositelnosti telefonních čísel je nyní v SMS bráně ConMetu označení sítě jen informativní. V adresáři SMS brány i přímo v SMS bráně je nyní označení “Výchozí síť” a představuje síť, do které původně telefonní číslo patřilo. Při odesílání do českých sítí je ale možné v SMS bráně zvolit pro každé číslo i volné SMS brány našich operátorů (WWW Vodafone, Sponzorovaná Eurotelu). Pro placené brány je odesílání beze změny. V programu bylo označení sítě Oskar nahrazeno Vodafone. Aktualizovány předlohy tarifů pro ISDN u Českého Telecomu. 6.2.6 Úprava v souvislosti se změnou na Sponzorované bráně Eurotelu (přenositelnost čísel). 6.2.7 Aktualizace většiny ADSL tarifů našich zprostředkovatelů, Internet Expres, Volný, Tiscali. Nově je také funkce automatické aktualizace doplněna i o načtení předloh, pokud tedy používáte funkci Nástroje/Aktualizovat tarify, není od této verze po aktualizaci nutné provádět načtení tarifu z předlohy, účty jsou okamžitě aktualizovány na nové ceny a limity. Nová funkce V režimu AUTO určit rychlost průměrem nenulových hodnot toků rozšiřuje možnosti grafu s historií datových toků. V režimu AUTO se zobrazená rychlost až doposud odvozovala od maximální rychlosti. Nyní je možné zvolit, aby se zobrazená rychlost počítala jako průměr nenulových toků, její hodnota je tedy velmi blízká skutečné rychlosti připojení. V grafu se navíc tato hodnota zobrazuje jako vodorovná čára. Při instalaci program nabídne nastavení automatického startu programu při spuštění Windows. 6.2.8 úpravy v souvislosti se změnami na WWW bráně Vodafone a Samoobsluze Můj Vodafone. 6.2.9 v lokální nabídce u ikony vedle hodin je nyní nově vnořená nabídka Napsat SMS pro, která obsahuje seznam posledních deseti příjemců, pro které byly napsány a odeslány SMS. Do tohoto seznamu jsou také doplněni i příjemci, kteří byli naposledy přidaní do adresáře. Po výběru některého z nic se otevře SMS brána s předem vybraným jménem z adresáře. Automatické mezisoučty jsou prováděny v samostatném vlákně, jejich provádění tedy není ovlivněno tím, jestli je nebo není otevřeno dialogové okno. Pro příjemce SMS ze sítě Vodafone je předem zvolena el. adresa s doménou vodafonemail.cz. Doplněny a aktualizovány předlohy ADSL tarifů Ahoj Standard, GTS Novera a ST Online Credit.

6.3.0 Connection Meter umožňuje změnu pořadí zobrazených textových informací v plovoucím okně. Pořadí se určuje v Nastavení/Plovoucí okno, za každým přepínačem pro výběr zobrazené informace je pole pro zadání pořadového čísla. Před zobrazením hodnot provede program setřídění obsahu, číslovat pořadí tedy není nutné po jedné. Na stejném místě je také možné zadat textový popis zobrazených informací. Tímto způsobem je možné zadat libovolný text, který má být před údaji v plovoucím okně zobrazen (např. Rychlost:). Výjimkou je možnost skrytí plovoucího okna a odpojení/mezisoučtu. Zde si můžete přímo zadat text zobrazený v poli ((např. Odpojit). U uživatelů velmi oblíbená funkce oznamování pošty má pro plovoucí okno stejná nastavení, je možné určit pořadí i textový popis informace o počtu dopisů (např. Pepa:). Uživatelé registrované verze mají možnost zobrazení archivu bulletinů. Pomocí bulletinu Connection Meter automaticky informuje o novinkách v programu. Každý nový si ConMet označí indexem pro kterou verzi je a uloží do složky ze které je možné později bulletin otevřít (Nápověda/Bulletin/Z archivu). Doplněny a aktualizovány předlohy kabelového Internetu sítě Karneval. 6.3.1 Vzhled programu byl kompletně přepracován tak, aby podporoval styly Windows XP. V ostatních typech Windows je ovládání sice přehlednější ale se stejným vzhledem. V programu jsou použita standardní tlačítka (tedy už ne umístěná na panelu). U téměř všech oken došlo k přepracování vzhledu. Doplněny předlohy kabelového Internetu Elsat a WiMAX, aktualizovány předlohy tarifů ST Online. 6.3.2 Další rozšíření možností změny vzhledu plovoucího okna. V Nastavení/Plovoucí okno je nyní V plovoucím okně barva rámů možnost změny barvy rámů v plovoucím okně (nastavení barev 3D okrajů je dáno nastavením systémových barev). Na stejné záložce je také nově možnost nastavení barvy pozadí barevných proužků zobrazujících rychlost spoje a zůstatku (datové – FUP – nebo časové) jednotky. V Nastavení/SMS brána je nově nastavit funkci Napsat SMS pro. Nastavuje se počet příjemců posledních SMS, které byly přes ConMet odeslány, zadat je možné i nulu (a tak funkci zakázat). Do nabídky Napsat SMS pro je možné přidat i libovolné kontakty z adresáře nezávisle na tom, jestli pro ně byla nebo nebyla SMS odeslána. Výběr kontaktu se provádí ve sloupci M adresáře (stačí zadat X). V Nastavení/Aplikace/Zvukový signál v dialogu umožňuje zvolit, jestli má ConMet zobrazení svých dialogových oken doplňovat jejich systémovými zvuky. Nová funkce Nastavení/Aplikace/Po X sekundách automaticky zavírat informační, chybová dialogová okna ConMeta umožňuje vypnutí Windows nebo bezproblémový chod programu i v případě, že u počítače přímo nesedí jeho uživatel. Automatické zavírání je jen pro ta okna ConMeta, která nevyžadují rozhodnutí, tedy ta s tlačítkem OK. Ve Windows 2000/XP je možné nastavit i průhlednost plovoucího okna, od této verze se po najetí myši nad plovoucí okno dočasně obnoví jeho plná viditelnost. Doplněny a aktualizovány tarify Slovanet, Nextra SK, Swan SK, eTel SK, WIA ADSL, Fifejdy, Volný Vioce Office. 6.3.3 Ve Windows 2000/XP obsahuje místní nabídka u ikony telefonu možnost změny průhlednosti plovoucího okna. Po najetí myši je v nastavení této funkce možné volitelně aktivovat/deaktivovat obnovení plné viditelnosti při najetí myši nad plovoucí okno. Při odesílání SMS přes volné SMS brány Vodafone (WWW) a Eurotelu (sponzorovaná) se pokouší ConMet rozpoznat piktogram, který je nutné přepsat. Pokud se mu to nepovede, požádá o přepsání a nové znaky se doučí. Tato verze obsahuje úpravu, která vynucuje viditelnost tohoto okna do popředí. Aktualizovány a doplněny předlohy UPC pro počítání Fair User Policy u tarifů Chello (Easy, Light, Professional, Extreme) a Elsat (1536_128_1GB, 1024_128_5GB, 512_128_10GB, 2048_128_12GB). 6.3.4hlavním okně Connection Meteru je zobrazeno aktuální datum, v registrované verzi se jmeninami nebo označením svátků (kalendář ČR i SR). Adresář SMS brány obsahuje pro každý kontakt dvě nová pole pro zadání data narozenin (např. ve tvaru “5.3.”) a jmenin (datum nebo jméno, které při zavírání adresáře ConMet převede na datum). Registrovaná verze má v adresáři navíc novou volbu Oznámit narozeniny a jmeniny s možností odeslat přání. Když je tato volba aktivní, provádí ConMet každý den kontrolu a v případě, že některý z Vašich známých slaví narozeniny nebo jmeniny, nabídne zaslání SMS s přáním (otevření se SMS brány s předem vyplněným jménem). Funkce pracuje i zpětně, pokud jste nepouštěli počítač v den, kdy někdo slavil, ConMet nabídne zaslání SMS dodatečně. Jestliže máte zvoleno automatické vypnutí počítače s vypnutím Connection Meteru (např. po stažení atd.), nabízí Connection Meter možnost automatické vypnutí počítače zrušit. Dialogové okno, které se v tomto případě otevře je zobrazeno 30 sekund, jestliže uživatel nezareaguje, počítač se vypne. Doplněny a aktualizovány předlohy tarifů Českého Telecomu změněných od 1.4.2006, tedy všechny s označením Telecom CZ Telefon. Dále doplněny tarify KTnet Family a Junior, GTSNovera DSL Fun. 6.3.5 Aktualizace některých tarifů Českého Telecomu. Při odebrání rozhraní ze systému ConMet pozastavuje počítání. Oprava chyby, která mohla způsobovat neukládání narozenin a jmenin u některých kontaktů při uzavírání adresáře SMS brány. 6.3.6 funkce upozornění na narozeniny a jmeniny upozorňuje i u kontaktů, pro které není v adresáři SMS brány zadáno telefonní číslo, ConMet v tomto případě jen upozorní. Nové pole u každého kontaktu v adresáři má označení ”P”, je do něj možné zadat kolik dní předem máte být upozorněni na narozeniny nebo jmeniny (můžete předem nakoupit dárky). Funkce Přehledy/Období má dva nové přepínače, graf nebo tabulku pro zadané období je nyní možné zobrazit také odděleně pro přijaté a odeslané množství dat. Pro uživatele, kteří se připojují přes síť T-Mobile nedávno vznikl problém v souvislosti s použitím jiného způsobu odeslání. Tato verze přináší úpravu tak, aby bylo možné odeslat SMS přes T-Zones z libovolné sítě. Doplněny předlohy k tarifu Telefon Mini (Českého Telecomu) včetně těch s balíčky, platnost od 11.5.2006. 6.3.7 Nová funkce Rozhraní zobrazí malé, stále viditelné okno. V něm jsou zobrazeny všechny důležité informace, charakterizující vlastnosti Vašeho připojení do Internetu. V okně Rozhraní jsou zobrazeny MAC i IP adresy (rozhraní, maska sítě, brána), okamžité i průměrné rychlosti. Maximální průměrná rychlost je pak použita k výpočtu zde zobrazených délek stahování bloků dat 100kB, 1MB,Máte tedy okamžitou informaci o síťových vlastnostech, které nemusíte nikde v systému hledat a hlavně o kvalitě Vašeho připojení do Internetu. V okně Rozhraní jsou samozřejmě informace o trvalém i dočasném (modemovém) připojení. Sestavovací poplatek a čas jeho připočtení se už nenastavuje globálně, nyní je součástí předlohy, toto nastavení je nutné pro kombinace tarifů Telefon Mini (od 11.5.2006) Českého Telecomu. V kalendáři programu je vyřešeno zobrazení kombinace jmen Petr a Pavel. Doplněny předlohy tarifů Internetu Kabelová televize CZ, Česká Třebová. 6.3.8 Nová funkce Při nulových tocích spustit/přehrát je určena pro každého, kdo nechává stahovat velké množství dat. Po stažení Connection Meter detekuje nulové přenosy dat a přehraje melodii nebo spustí jiný program. Je zde povoleno zadat i přehrávání na interním reproduktoru (zadejte např. 1000,100,10 pro tón 1000Hz o délce 100ms, pak 10ms čekat atd). Funkce Nástroje/Rozhraní zobrazuje okno s podrobnými informacemi o připojení do Internetu. V dolní části tohoto okna jsou uvedeny i bloky dat a časy, jak dlouho byste tyto bloky u Vašeho připojení stahovali. Nově nyní můžete klikáním nad bloky dat zvyšovat množství. Je tedy možné rychle zjistit, jak dlouho byste u Vašeho připojení stahovali i např. 200kB, 300kB atd. Nově si také tato funkce pamatuje naměřené údaje do příštího připojení. Funkce oznamování pošty používá funkci rozhraní pro zjištění doby, za jak dlouho se má po otevření poštovního programu provést další kontrola. Výpočet se provádí na základě naměřené rychlosti připojení a velikosti dopisů. Doplněny předlohy všech tarifů zprostředkovatele Eurosignál. 6.3.9 Přelomová funkce Nástroje/Korekce umožňuje sjednotit výsledky měření Connection Meteru a zprostředkovatele (zatím Internet Expres a UPC Chello). Výsledky měření datových toků jsou tedy 100% shodné s těmi, jaké používá Váš zprostředkovatel u Fair User Policy. Nastavení této funkce se provádí na záložce Nastavení/Korekce přenosů. Zde je možné také zvolit, jak často se má korekce (tedy synchronizace) provádět. Protože zprostředkovatelé většinou aktualizují záznamy v noci, doporučuji volbu denně. Na této záložce je také uveden údaj o přesnosti minulé korekce. Samotná korekce pak probíhá ve dvou fázích: 1/ Dotaz na serveru zprostředkovatele, 2/ Korekce již naměřených údajů. Protože se každý záznam může změnit maximálně jednou, může dojít k situaci, kdy není co korigovat. V tomto případě je vytvořen nový záznam, označený jménem uživatele “korekce”. V Nastavení/Aplikace je nově možné určit počet desetinných míst použitých při zobrazení přenosů dat. V hlavním okně programu, Nástroje/Kalendář je možné zvolit, jaký kalendář má být pro označení dne v hlavním okně použitý. Toto nastavení je také pro automatické převádění jména na datum jmenin v adresáři SMS brány.

6.4.0 Plovoucí okno reaguje na prostřední tlačítko myši, po kliknutí nad údajem s počtem emailů je vyvolána nová kontrola došlé pošty (volá se Nástroje/Zkontrolovat poštu). Opraveno zobrazení rychlosti v historii datových toků při zobrazení nulových desetinných míst v Nastavení/Aplikace/Datové toky zobrazit na X desetinných míst. Vylepšena funkce korekcí. Ta nyní nezařazuje záporný korekční záznam. Pokud jsou u zprostředkovatele zjištěny nižší toky, sníží se úměrně všechny záznamy a to bez ohledu na to, jestli byly korigovány. Pokud jsou u zprostředkovatele zjištěny toky vyšší, korekční záznam se vytváří (některý den zřejmě ConMet neměřil). Funkce korekcí má navíc ošetřenu situaci, kdy statistiky u zprostředkovatele chybí, korekce se neprovede bez chybového hlášení. Doplněny a aktualizovány předlohy tarifů Vodafone, T-COM SK a Nextra SK. 6.4.1 Nová funkce Nástroje/Kalendář. V okně kalendáře se zobrazí přehledný kalendář (aktuálního) měsíce s označením svátků a jmeninami. Posuvníkem se v tomto okně pohybuje po měsících, přes nabídku (pravé tlačítko myši) je možné zvolit měsíc a rok přímo. Kalendář je možné otevřít také přes nabídku u ikony telefonu v nástrojovém pruhu vedle hodin. Plovoucí okno reaguje na kliknutí myši v aktivních částech. Jestliže kliknete na počet dopisů v poštovních schránkách, údaji o SMS, mezisoučet nebo odpojení od Internetu, údaj na okamžik změní barvu. Aktualizovány předlohy tarifů pro vytáčené připojení Ahoj_TeleFon_Internet a pro TELE2 Tele2_1002 Tele2Komfort Tele2Volno_Relax. 6.4.2 Rozšíření úspěšné funkce korekcí o podporu dalších sítí. Maximální přesnost naměřených přenosů dat je nyní také pro sítě Volný ADSL a Slovanet ADSL, zákazníci těchto operátorů mohou korekce v Connection Meteru aktivovat v Nastavení/Korekce přenosů. V okně Přehledy/Období je nová volba roky. Naměřené hodnoty v obdobích je tedy možné porovnávat nejen v rámci dnů, týdnů, měsíců, ale i v rámci roků (za celou dobu, po kterou používáte ConMet). Vše v grafické i textové podobě. Nová funkce Kalendář si u uživatelů získala oblibu, proto ji nyní můžete zavolat kdykoliv, snadno pomocí klávesové zkratky. Aktivace horkých kláves a jejich definování v Connection Meteru v Nastavení/Aplikace/Používat horké klávesy. Doplnění předlohy nového tarifu T-Com SK, Internet Mini Smart. 6.4.3 oprava korekcí pro Volný, doplněna dodatečná data. 6.4.4 Aktualizace všech tarifů Internet Expres, Českého Telecomu, Eurotelu = O2!. Kompletní přepracování všech částí souvisejících s odesíláním SMS do síte Eurotel=O2. Změna související se změnou domény Internet Expres, aktualizovány korekce pro O2 Internet Expres.Vylepšena korekce pro SlovaNet tak, aby u většiny tarifů byla korigována placená data (v pracovních dnech). Doplněny a aktualizovány předlohy tarifů Slovanetu, program obsahuje kompletní balík nabízených datových tarifů ADSL Slovanet. 6.4.5 Aktualizace tarifů Volný. 6.4.6 Možnost odložení času korekce tak, aby byly provedeny až v určitou dobu po připojení/startu. Úprava v souvislosti se změnou na portálu “O2 Moje konto”, korekce pro O2 opět funkční! Příprava pro rozdělení měření datových toků (v plovoucím okně jak to půjde, příští verze?). 6.4.7 Nová možnost plovoucího okna umožňuje zobrazení datových toků odděleně, pro každý směr zvlášť. V Nastavení/Obsah pl. okna/množství přenesených dat určuje zobrazení množství přenesených dat v rámci připojení. Pokud není aktivní přijatá/odeslaná data odděleně, zobrazuje se jen součet odeslaných/přijatých jako jedna hodnota. Jestliže tato volba aktivní je, zobrazí se hodnoty dvě, vlastnosti zobrazení je možné nastavit pro každou hodnotu zvlášť (barvu písma a pozadí, textový popis a pořadí, pozn. pořadí “0” zakáže zobrazení). Stejně tato funkce pracuje pro zobrazení sumy dat v rámci období/cyklu FUP a zobrazení sumy dat za den. Aktualizována skupina předloh tarifů Elsat. 6.4.8 aktualizace v souvislosti se změnou na SMS bráně T-Zones. 6.4.9 aktualizace předloh tarifů Karneval, oprava zobrazovaných jednotek (aktuální připojení, automatické zjišťování jednotek v součtu).

6.5.0 Maximální přesnost měření datových toků zajišťuje funkce korekcí, nyní také pro T-Com SK. Aktivace korekcí se provádí v Nastavení/Korekce přenosů, zvolte denní korekce. Pro T-Com se provádí korekce záznamů ve záznamech dní, ve kterých se platí za data (nebo se toky odečítají od paušálu), u většiny tarifů tedy ne pro víkendy a svátky. V kalendáři je aktuální den zvýrazněn červeným rámečkem, silnou čarou. Přes pravé tlačítko myši se v kalendáři otevře nabídka, v ní je nově volba Rok/Zadat rok pro přímé vložení roku zobrazeného kalendáře. Aktualizovány a doplněny tarify 4G v síti T-Mobile. 6.5.1 nová funkce pro zjištění volných SMS na T-Zones, v SMS bráně je za informačním řádkem možnost “zjistit volné”, pokud je zvolena, ConMet provede rychlé přihlášení, zjištění počtu volných SMS a odhlášení od T-Zones. Aktualizace předloh skupin tarifů T-Mobile 4G, T-Mobile SK Rýchly Internet, T-Com SK Biznis. 6.5.2 Aktualizace korekcí a předloh pro ADSL T-Com Sk u tarifů s volnými daty o víkendech a svátcích. 6.5.3 Aktualizace v souvislosti se změnou v korekcích pro O2 Internet Expres. Aktualizace a doplnění předloh skupin ADSL tarifů Ahoj, Volný, GTSNovera v souvislosti se změnami v limitech stažených dat.

r. 2007

6.5.4 Aktualizace korekcí v souvislosti se změnou na portále MojeKonto O2 Internet Expres. Aktualizace tarifů O2 Internet Expres (512, 2048, 3072, 4096), úprava datových limitů platných od 20.12.2006. Aktualizace předloh tarifů SkynetDSL Natural, Tiscali ADSL. Doplnění tarifu T-Com SK Maxi Start+vikend. 6.5.5 Funkce korekcí rozšířena o podporu korekcí sítě GTS Novera. Aktivujte na záložce Nastavení/Korekce přenosů, zvolte denní automatické korekce, síť GTS Novera a zadejte přihlašovací údaje k účtu. Denně bude při prvním připojení ConMet automaticky korigovat naměřené hodnoty tak, aby byly shodné s těmi, které naměřil zprostředkovatel. V ConMetu byly dále aktualizovány skupiny předloh tarifů Volný ADSL, Radiokomunikace Classic ADSL Standard, WIA ADSL. 6.5.6 Další korekce, tentokrát stoprocentní přesnost pro Tiscali ADSL. Aktivujte v Nastavení/Korekce přenosů, zvolte síť Tiscali ADSL a zadejte přihlašovací údaje. Ideální je provádění korekcí denně. V programu opravena chyba, která se občas objevovala při spuštění na dalších uživatelských účtech systému. 6.5.7 doplněny předlohy tarifů Tiscali ADSL 768, SlovaNet GoDSL Junior, aktualizovány O2 CZ Go GPRS instant a Volný ADSL 768. Nová funkce v části Upgrade umožňuje po aktualizaci okamžitou informaci o novinkách ve verzi. 6.5.8 funkce korekcí nyní, na četné žádosti uživatelů ze Slovenska, i pro T-Mobile SK, Rýchly internet. První přihlášení proveďte na stránce http://www.t-mobile.sk/sk/!pages.get?id=110502 a zde zadejte i číslo Vašeho zařízení. Dál už je možné v ConMetu zvolit tuto síť v Nastavení/Korekce přenosů a nejlépe denně provádět korekce. Datum a čas v informaci o provedené korekci se nastaví jen pokud je korekce skutečně provedena. U placené SMS brány O2 byla přepracována část aktualizací počitadel tak, aby nebyla závislá na nastavení kódové stránky. Aktualizace předloh tarifů Vysokorychlostního Internetu UPC v souladu s únorovým navýšením datových limitů, korekce dál pracují beze změny. 6.5.9 Možnost zobrazování a skrývání plovoucího okna pomocí klávesové zkratky, aktivujte, případně zvolte klávesu v Nastavení/Aplikace (výchozí klávesa L). Doplněn balík předloh tarifů Terms.cz WiFiG2 i ADSL.

6.6.0 Základní úpravy pro spuštění v prostředí Windows Vista (vnitřní úpravy: spouštění se zapisuje do uživatelského nastavení Windows - byla volána chyba při nastaveních do společné části, aktualizace struktur měření toků a telefonického připojení sítě, zabezpečení vyžadující spolupráci s regeditem jsou skryta - Vista jsou už i tak velmi přísné, kompletní přepracování nápovědy do tvaru chm podporovaného Windows Vista). 6.6.1 Tato verze řeší problém s měření dat při přechodu mezi režimem spánku počítače při měření toků sledováním rozhraní. Při přechodu na tuto verzi prostřednictvím funkce Upgrade se do programu doplní nápověda, ta byla rozdělena do kapitol, úrovní. Doplněna předloha tarifu InfosArt_sro_HomeVolba.6.6.2 Aktualizace předloh důležitých ADSL tarifů O2 Internet Expres. Úprava v části Upgrade ve Windows Vista..6.6.3 Program si ukládá nastavení obsahu plovoucího okna pro každý účet zvlášť. Pokud Vás tedy například pro modemové připojení zajímá cena a pro WiFi stažená data, bude Vám Connection Meter zobrazovat obsah podle druhu připojení. Volba obsahu je v Nastavení/Obsah plovoucího okna.6.6.4 Nová funkce, která zjišťuje index aktuální verze nezávisle na bulletinu. Dotaz na novou verzi program opakuje tak často, jak je nastaveno v Nastavení/Aplikace/Bulletinem informovat o novinkách, nové verze zjišťovat každých...dní. Ve Windows Vista Connection Meter žádá systém o přidělení práv k seřízení času, odpověď na žádost je v případě zamítnutí ve stavovém řádku aplikace. Jestliže chcete čas ve Windows Vista seřizovat, je nutné aktivovat spouštění aplikace ConMet.exe s právy administrátora (nastavuje se ve vlastnostech souboru ConMet.exe přes lokální nabídku u souboru). Aktualizován balík předloh tarifů Českých radiokomunikací.6.6.5 Velmi důležité funkce pro sledování datových toků! V Nastavení/Limity jsou nové funkce, které umožňují průběžně množství datových toků za posledních několik minut. Pro příchozí, odchozí a celkové přenosy je možné nastavit čas, jak dlouho se mají zpětně sledovat a množství, při kterém se má provést oznámení, odpojení nebo vypnutí počítače. Tato funkce je velmi důležitá při ochraně před zneužitím počítače spammery, kteří ho mohou použít k utajenému rozesílání zpráv. Některé síťové služby mohou vytvořit z Vašeho počítače datový server, například uzel pro telefonování. I před tímto zneužitím nové funkce oznamování toků chrání. Funkce oznamování nových verzí obsahuje informaci o indexu poslední zjištěné verze, ta je hned za nastavením v Nastavení/Aplikace. Doplněn balík předloh skupiny tarifů O2 Internet Komplet (+Business) pro CDMA a tarif O2_CZ_Telefon_Volno(pres_GTS_Novera). 6.6.6 Vzhledem k tomu, že někteří zprostředkovatelé mají aktuální záznamy o čerpání limitů až po několika dnech od začátku měsíce, je možné v rámci korekcí Connection Meteru zjišťování hodnot na několik prvních dní období zakázat. V Nastavení/Korekce přenosů zvolte Korekci provádět až od X. dne období. Pokud zvolíte 1., budou korekce prováděny hned od 1. dne, tedy beze změny. Aktualizace tarifů UPC a skupiny ADSL tarifů Volný. 6.6.7 Funkce korekcí, Upgrade, aktualizace tarifů obsahují podrobný text pro správné systému nastavení v případě chyby, v bodech jsou zde doporučená nastavení získaná od uživatelů programu. Aktualizace skupiny tarifů ADSL Skynet a Tiscali. 6.6.8 Úprava v souvislosti se změnou na serveru UPC, korekce zajišťující 100% přesnost pro UPC jsou opět funkční! 6.6.9 Nová důležitá funkce Přehledy/Denní toky doplňuje ochrannou funkci Informovat/Odpojit-Vypnout, jestliže přijatá/odeslaná data/v sumě za posledních X minut překročí Y kB, tedy ochranu před nadměrnými datovými toky. Tento graf zobrazuje v přehledné podobě datové toky za posledních 24 hodin, při zobrazení je využito nastavení grafů toků v plovoucím okně. Funkce Informovat/Odpojit-Vypnout, jestliže přijatá/odeslaná data/v sumě za posledních X minut překročí Y kB byla dále vylepšena, nyní si Connection Meter ukládá hodnoty tak, aby mohl sumarizovat posledních 24 hodin i když byl mezi tím program nebo systém restartován. Doplněna skupina tarifů pro mobilní připojení k Internetu prostřednictvím nového operátora U:fon, v programu je nyní také podpora tarifu O2 ADSL Start.

6.7.0 Zjednodušena automatická aktualizace programu, ta nyní probíhá po požadavku automaticky, bez nutnosti souhlasů, které již proběhly (nastavení práv atd). Vyřešen problém způsobující chybové hlášení "Read beyond and of file.", pokud se objevila, stačí nainstalovat novou verzi spuštením instalačního balíčku. Aktualizace skupin tarifů: SkyNet DSL Natural 1ku50, O2 CZ Internet ADSL Start, Nextra SK ADSL. 6.7.1 Možnost změny pořadí grafického znázornění příchozích/odchozích dat v plovoucím okně (aktuální rychlost a graf historie datových toků) a v přehledech (Přehledy/Denní toky). Nastavujte v Nastavení/Vlastnosti plovoucího okna/Datové toky v grafech zobrazit v pořadí. Aktualizace všech předloh tarifů O2 ADSL, GTS Novera DSL Fun. Opraveno zobrazení grafu Nastavení/Denní toky při volbě vyznačení kroku pomocí čar. Ve Windows Vista se neaktivují nepovolené ochranné funkce se zápisem do registru a to i když jejich výběr např. omylem uživatel přenese.ze starších Windows. V Nastavení/Aplikace se výběr administrátorského režimu provádí pomocí přepínačů (příprava na ochranu heslem). 6.7.2 na přání uživatelů byla doplněna jednoduchá funkce ochrany záznamů a důležitých nastavení pomocí hesla. V Nastavení/Aplikace/chránit heslem je možné zvolit tento způsob zabezpečení. Tlačítkem Změnit heslo je možné heslo zadat, Odemknout pak kdykoliv program odemyká do administrátorského režimu. Tato funkce je jen v REGISTROVANÉ verzi. Plovoucí okno upraveno tak, aby bylo zobrazen rám u údajů i ve Windows Vista. Doplněny předlohy tarifů ADSL GTS Novera Basic. Aktualizovány předlohy UPC, ADSL Volný, doplněna přeloha Slovanet GO 600plus. 6.7.3 funkce, zajišťující 100% přesnost měření je nyní i pro T-Mobile Cz (Internet 4G, atd.). Pokud jste připojeni přes tuto síť, můžete spolu se zákazníky již podporovaných sítí (O2 Internet Expres, UPC Chello, Karneval, Volný ADSL, Tiscali ADSL, GTS Novera, T-Com Sk, Slovanet ADSL, T-Mobile Sk, Rýchly internet, ElSat) aktivovat korekce na záložce Nastavení/Korekce přenosů. Korigujte denně, zadejte přihlašovací údaje (pro T-Mobile do T-Zones). U T-Mobile si Connection Meter sám nastaví i první den zúčtovacího období zprostředkovatele tak, aby byly datové toky za období počítány správně. Aktualizace předloh tarifů Radiokomunikací, Classic ADSL. 6.7.4 funkce korekcí jako reakce na četné žádosti uživatelů nyní i pro Radiokomunikace a.s. (Bluetone) ADSL Classic. Aktivujte v Nastavení/Korekce přenosů, zvolte nejlépe denní korekce, připojení prostřednictvím "Radiokomunikace a.s. - FUP", vložte jméno a heslo pro přihlášení. 6.7.5 nová, velmi důležitá a zajímavá funkce sledování využití CPU (mikroprocesoru, počítače). Aktivujte v Nastavení/Obsah plovoucího okna/využití CPU. Ve všech typech Windows je nyní prostřednictvím této možné trvale sledovat jak jednotlivé činnosti a aplikace zatěžují Váš počítač. Samotná funkce sledování je navržena tak, aby systém zatěžovala minimálně. V plovoucím okně je nyní také možné zobrazit aktuální datum, Nastavení/Obsah plovoucího okna/datum. Přes záznam datumu v plovoucím okně můžete pouhým kliknutím myši otevřít kalendář. Aktualizace předloh tarifů Elsat. 6.7.6 Vylepšení vlastností plovoucího okna. Nyní je možné zvolit jeho minimální šířku (Nastavení/Vlastnosti plovoucího okna/Minimální zobrazená délka) a tak ovlivnit i výsledný vzhled. Pomocí pružné čáry se dá nyní zobrazit i využití počítače v grafické podobě. U pružných čar (odesílání/příjem dat, využití CPU, zůstatek časové nebo datové jednotky) je možné v Nastavení/Obsah plovoucího okna zvolit jejich šířku a to pro každou čáru jinou šířku i barvy! Pružné čáry jsou v plovoucím okně ohraničeny, je tak zajištěna jejich lepší viditelnost. Protože plovoucí okno má možnost výběru zobrazení jednotlivých informací nezávisle na sobě, můžete nyní zvolit zobrazení např. jen pružných čar nebo (a) historii datových toků nebo (a) textové informace o stavu připojení, cenách neodeslaných SMS, počtu dopisů ve Vašich schránkách atd. Vše je jen na Vás, jaké informace jsou pro Vás důležité! Plovoucí okno se vždy automatický přizpůsobí tak, aby bylo vše dobře vidět. 6.7.7 aktualizace korekcí pro Radiokomuniace a.s. (ADSL Classic) vzhledem ke změně u tohoto zprostředkovatele. Byly doplněny a aktualizovány skupiny předloh tarifů T-Com 4G Turbo, Wia ADSL. 6.7.8 možnost volby automatického doplnění jednotek rychlosti stahování dat, připojení. V Nastavení/Aplikace je možné zvolit Rychlost spojení zobrazit v ... (AUTO)B/s a (AUTO)bps. Při zobrazení rychlosti v plovoucím okně, okně rozhraní a v přehledech určí Connection Meter automaticky na základě hodnot automacky jednotky tak, aby bylo zobrazení přehledné. Funkce oznamování pošty po otevření poštovního programu provede další kontrolu na všech sledovaných poštovních účtech až po 30 sekundách, původně se další kontrola prováděla jen na vybraném účtu. Pokud je zvoleno měření rozhraní a to necháváte detekovat automaticky, provádí Connection Meter automaticky každou minutu kontrolu výchozího rozhraní, pokud se liší, provede se mezisoučet a určí se rozhraní nové. Aktualizace předloh tarifů Airweb.cz. Druhá kompilace (Build 2) této verze řeší problém detekce IP adresy připojení a výchozího rozhraní ve Windows Vista. 6.7.9 novou funkci Nástroje/Síťová připojení můžete vyvolat i přes místní nabídku u ikony programu na liště. Funkce detekuje a zobrazí všechna síťová připojení! Ve Windows NT/2000/XP/Vista zobrazuje i jména aplikací a adresy počítačů se kterými aplikace komunikují. Funkce obsahuje mnoho možností nastavení tak, aby bylo zobrazení přehledné, je to další velmi důležitý nástroj umožňující i detekci škodlivých programů. Funkce Síťová připojení pracuje bez omezení jen v REGISTROVANÉ verzi, její podrobný popis a popis jednotlivých voleb je v nápovědě programu. V programu bylo provedeno mnoho úprav sloužících k lepší detekci IP adres a rozhraní, automatické detekci výchozího rozhraní a to hlavně ve Windows Vista.

6.8.0 Úprava v souvislosti se změnou v odesílání SMS přes volnou WWW bránu Vodafone. 6.8.1 Nová vynikající funkce Statistika sítě nahrazuje Síťová připojení, aktivujte v nabídce Nástroje nebo přes pravé tlačítko myši u ikony programu vedle hodin. Okno této funkce obsahuje tabulku se seznamem síťových připojení aplikací a služeb, jejich vlastnostmi, stavem a rychlostí, s jakou tato připojení komunikují. Je možné vybrat jaké sloupce se mají zobrazit, řádky řadit podle potřeby (přes nabídku v okně i kliknutím na záhlaví). Slučováním řádků stejné aplikace (Sloučit relace stejné aplikace) výpis zpřehledníte. Volbou Zobrazit jen relace s přenosy dat získáte naprostou kontrolu nad tím, jaké aplikace přenášejí data a jak zatěžují Vaše připojení! Pro sledování datových toků relací je nutné aktivovat pokročilé sledování toků, to je možné spustit přímo v nabídce tohoto okna (nebo Nastavení/Spojení/Ve Windows 2000/XP měřit jen skutečné TCP/IP toky z/do Internetu). V programu byly dále aktualizovány předlohy skupin tarifů T-Mobile 4G a GTS Novera, DSL Fun. 6.8.2 Program byl kompletně přeprácován tak, aby při měření trvalých připojení (ADSL přes router, kabel, WiFi,...) neobsahoval tarifikaci telefonních poplatků, ovládání telefonického připojení sítě a funkce Connection Meteru na telefonickém připojení sítě závislé. Došlo tak ke zjednodušení programu, ovládání a nastavení při zachování všech důležitých funkcí. Pokud zvolíte Soubor/Druh připojení/Počítač je trvale připojen k Internetu přes síťovou kartu nebo jiné rozhraní, dojde k přestavbě vzhledu a ovládání všech částí. Podpora telefonického připojení sítě je na úrovni umožňující zabezpečení zařízení, která mohou být případně připojena (např. je možné zablokovat přístup na připojený mobilní telefon tak, aby nebyl zneužit dialerem). Nová funkce Soubor/Nové nastavení počítání umožňuje nastavení výchozího nastavení tarifů a volbu měřeného rozhraní. V okně Statistika sítě volba Vlastnosti zobrazení/Aktivovat pokročilé měření dat umožňuje aktivaci nyní jen dočasně, do vypnutí programu. Pokud je v Connection Meteru pokročilé měření dat již zvoleno v Nastavení/Spojení/Ve Windows 2000/XP měřit jen skutečné TCP/IP toky z/do Internetu, není tato funkce vidět, není nutné aktivovat. 6.8.3 funkce Statistika sítě umožňuje i sledování objemu stažených a odeslaných dat jednotlivých relací. Pokud je aktivní slučování řádků stejných aplikací, je objem stažených dat sumarizován s již ukončenými přenosy, je tedy vidět, kolik dat která aplikace celkem stáhla, odeslala. Novinkou je i možnost automatického odstranění předloh nepoužívaných tarifů. Při volbě tarifu přes průvodce (Soubor/Nové nastavení počítání nebo Účet/Nová nastavení účtu) je možné zvolit odstranit předlohy nepoužitých tarifů. Také po úspěšné aktualizaci předloh tarifů (Nástroje/Aktualizovat tarify) se Connection Meter zeptá, jestli chcete nepoužité předlohy automaticky odstranit. Pokud je zvolena některá z těchto možností, provede program při příštím startu kontrolu toho, jaké tarify jsou používány a předlohy nepoužitých tarifů jsou automaticky odstraněny. Opětovné doplnění je možné přes funkci Nástroje/Aktualizovat tarify. Aktualizace předloh tarifů, doplněn například WiFi LBNet. 6.8.4 Úprava v souvislosti se změnou v přihlašování na portál T-Mobile SK. Korekce jsou opět funkční, při korekci je ale nutné zadat kód, který přijde na mobil, tak jak požaduje operátor. 6.8.5 První verze, která vzniká ve dvou variantách. Klasický Connection Meter s podporou telefonického připojení sítě i podporou trvalých připojení. Varianta SE je určena výhradně pro trvalá připojení k Internetu. Obě dvě varianty pokračují v číslování verzí, opět jsou dostupné jako registrovaná a neregistrovaná verze. SE je jednodušší, má nižší nároky na paměť, neobsahuje předlohy telefonních tarifů. Funkce odstranění nepoužívaných předloh je dostupná kdykoliv z nabídky Soubor, Odstranit předlohy nepoužitých tarifů. Pokud je funkce vyvolána přes tuto nabídku, zobrazí také informaci o počtu odstraněných předloh a zachovaných, tedy použitých, tarifech. 6.8.6 Při nastavení druhu připojení (Soubor/Druh připojení) je možné zvolit jestli se má podle druhu připojení změnit obsah plovoucího okna. Aktualizace korekcí T-Com SK z důvodu změny u zprostředkovatele. Aktualizace předloh UFonova fofr Internetu (FUP). 6.8.7 Doplněna možnost automatického odstranění nepoužitých předloh i po aktualizaci programu, je možné zvolit v okně Upgrade, nastavení si program pamatuje. Aktualizace korekcí T-Mobile SK a Radiokomunikací a.s. (ADSL Classic), pro T-Mobile SK je možné zadat SN zařízení na záložce Nastavení/Korekce přenosů. Aktualizace skupiny předloh tarifů Elsat. 6.8.8 Do panelu nástrojů v hlavním okně programu je možné přidat i tlačítka pro důležité funkce Statistika sítě a Zkontrolovat poštu. Tlačítka se zobrazí automaticky, výběr popisů, ikon nebo jednotlivých tlačítek je možný v Nástroje/Panel nástrojů. Opravena občasná chyba, která se objevovala při zahlcení kontroly oznamované pošty. Doplněny aktualizovány předlohy tarifů Eurosignál (WiFi). 6.8.9 Aktualizace odesílání zpráv přes placenou SMS bránu O2 . Úprava skrývání/zobrazování plovoucího okna při celoobrazovkovém režimu tak, aby nebyl ovlivněn mód zobrazení. Doplněny předlohy tarifů KRI (2,4GHz a 5GHz WiFi).

6.9.0 Aktualizace placené SMS brány Vodafone. Možnost zobrazení stavu baterie notebooku přímo v plovoucím okně Connection Meteru, aktivujte v Nastavení/Obsah plovoucího okna/stav nabití baterie. Nově je také možné zobrazit v dialogu načtené hodnoty množství stažených dat při korekcích, po načtení stavu počitadel od zprostředkovatele. Aktivujte v Nastavení/Korekce přenosů/Po načtení zobrazit hodnoty přenesených dat. 6.9.1 aktualizace v souvislosti se změnou na volné WWW bráně Vodafone. 6.9.2, 6.9.3 Nová funkce vypnutí/odpojení jen při nulových tocích vylepšuje funkci stávající. Nyní je možné nechat vypnout počítač jen pokud jsou významné přenosy dat v jednom ze směrů, nezávisle na směru druhém. Aktivujte v NAstavení/Spojení, zde můžete také zvolit, jestli má být funkce aktivní stále nebo jen pro aktivní připojení. Další vylepšení funkce měření datových toků pomocí zvoleného rozhraní, pokud dojde např. k dočasnému zákazu rozhraní, program po následném povolení počítá dál. Aktualizace předloh tarifů, doplnění Nextra_SK_ADSL_Student

r. 2008

6.9.4 Přináší novou mimořádně užitečnou funkci! V Nastavení/Textové záznamy je možné zadat libovolný počet libovolně dlouhých textů. Nový záznam se přidává pomocí tlačítka Přidat, okno pro novou poznámku má pole pro její název, klávesovou zkratku, možnost zaheslování textu a samotný text. Klávesová zkratka slouží pro vložení textu poznámky do libovolného textového pole Windows. Text Connection Meter vkládá přes vstup klávesnice, simuluje se psaní na klávesnici. Heslování poznámky slouží k utajení textu (i na disku) a je provedeno velmi kvalitním, blowfish, algoritmem. Bez hesla není možné texty poznámek číst, upravovat, používat, text hesla není nikde uložen. Změnu hesla všech poznámek je možné provést přes Změnit heslo. Protože si Connection Meter po zadání (do ukončení programu) heslo pamatuje, můžete zvolit Zapomenout heslo, pokud bude zapotřebí, program o něj opět požádá. Využití této funkce je obrovské. Od prostých poznámek, přes oslovení, podpisy, které můžete vkládat do textů přes zvolené kombinace kláves. Ideální je tato funkce pro uložení přihlašovacích jmen (a hesel). Pokud nadefinujete posloupnost přihlašovácího jména, klávesy Tab, hesla, a odřádkování (Enter), jako při přihlašování k účtům na WWW stránkách, provede se přes definovanou kombinaci kláves automatické přihlášení. Tedy stačí jen otevřít přihlašovací stránku, přesunout kurzor do pole pro heslo a stisknout kombinaci kláves! Pokud máte přihlašovací údaje uloženy jako heslovaný textový záznam, zeptá se Connection Meter samozřejmě předem na heslo, to je pro všechny záznamy společné. Využívání této funkce je velmi návykové, šetří Vaši paměť i čas, proto neváhejte a používejte jak jen to jde. Dále nová verze obsahuje aktualizaci korekcí pro GTS Novera, aktualizaci předloh tarifů a doplnění skupiny tarifů Bezdrat.net. Do SMS brány byla doplněna nová mezinárodní předvolba pro Černou Horu. 6.9.5, 6.9.6 funkce Textové záznamy obsahuje úpravu, která umožňuje vkládání textů i do formulářů otevřených v Internet Exploreru. U této funkce bylo ošetřeno také vkládání odřádkování (pro klávesu Enter je odeslán jen jeden kód klávesy Enter) a situace dvojitého otevření dialogu pro zadání hesla textových poznámek. Popis s návodem k vytváření přihlašovacích textů touto novou funkcí najdete na stránce Přihlašování s Connection Meterem. 6.9.7 Nová, uživateli velmi kladně přijatá funkce Textových záznamů, obsahuje další vylepšení. Každý textový záznam může nyní obsahovat i adresu WWW stránky, která se má na klávesovou zkratku záznamu otevřít. Klávesová zkratka pak má dvě funkce, otevře WWW stránku v prohlížeči (který si v případě potřeby i spustí), po načtení se přes stejnou klávesovou zkratku vyšle text na klávesnici. Podporované jsou prohlížeče Firefox, Internet Explorer, Opera. Textové záznamy je možné už také zálohovat. Jejich zálohování je součástí funkce Soubor/Zálohovat/Textové záznamy. Aktualizace a doplnění předloh skupin tarifů T-Mobile ADSL a TETAnet. 6.9.8 Další vylepšení funkce Textových záznamů. Při definování textového záznamu je možné k adrese www stránky, která textu náleží, určit i prohlížeč, jakým se má tato stránka otevřít. Detekce je prováděna pro Internet Explorer, Mozilla firefox a Operu. Možnost výběru využijete například v případě, že některé stránky nepodporují Váš výchozí prohlížeč Windows. Funkce textových záznamů také už neotevře stránku při chybně zadaném hesle šifrovaných záznamů. Měření dat pomocí funkce "Ve Windows 2000/XP měřit jen skuteční TCP/IP toky z/do Internetu..." obsahuje úpravu, která provádí reset počítání v případě probuzení po uspání počítače. Korekce GTS Novera byly aktualizovány tak, aby byl čerpaný blok dat vypočítaný z hodnoty zjištěné u zprostředkovatele a nastaveného tarifu (to je nutné vzhledem k informaci, kterou zprostředkovatel poskytuje). 6.9.9 Connection Meter obsahuje novou klávesovou zkratku (výchozí Ctrl+Shift+T) pro otevření nabídky se všemi textovými záznamy. Výběrem z menu je možné textový záznam vložit, případně otevřít stránku a vložit, pokud je u textového záznamu definována adresa www stránky formuláře. Nemusíte si tak pamatovat všechny klávesové zkratky, stačí nyní jediná, společná pro všechny záznamy. Textové záznamy mají možnost automatického otevření www stránky, její adresa se zadává v okně pro zadání textového záznamu. Vkládání adresy www stránky do adresního řádku prohlížeče při otevření nyní pamatuje i na možnost, že by byl zvolený text v adresním řádku. Adresa www stránky je tedy zadána vždy na správné místo. Nezapomeňte, že otevření stránky a zadání textu jsou dvě fáze, tedy při prvním zavolání textového záznamu se otevře stránka (pokud už není otevřená), při druhém se vloží text. Do programu byly vloženy slovenské překlady všech textů. Kompletní překlad je nyní cz, sk, en. Doplněny předlohy tarifů pražského zprostředkovatele iLine a zprostředkovatele BezvaNET (Chlumec n. C.).

7.0.0 Nová funkce Odpojit/připojit dostupná i při trvalém připojení, tedy při připojení přes ADSL,(router), WiFi, kabel. V Nastavení/Spojení/Odpojit/připojit přes zařízení je možné zvolit zařízení, přes které je počítač připojen do Internetu a v Nastavení/Obsah plovoucího okna/Možnost odpojit/připojit je možné aktivovat zobrazení volby odpojení v plovoucím okně. Pouhým kliknutím je možné zákázat nebo povolit zařízení a jednoduše tak zablokovat veškerý síťový provoz. Tato funkce má obrovské využítí. Velmi brzy Vám automaticky odpojí počítač při blížícím se překročení datových limitů nebo přetížení toků, např. protože Váš počítač začal sloužit díky nějakému viru jako uzel pro rozesílání spamů.Do programu byla doplněna možnost odesílání SMS do sítě O2 zdarma přes bránu 1188.cz. Způsob předání zvolte při psaní zprávy, pod textem SMS. Vybírejte vždy způsob doručení určený pro cílovou síť, ve které je mobilní telefon příjemce (bez ohledu na předčíslí, tedy výchozí síť). Textové záznamy nyní vkládají znak mezery přímo, proto je možné zadáním mezerníku provést i výběr volby v zaškrtávacím poli(např. [TAB]_[TAB], tab pro přesun na zaštávací pole, znak _ představuje mezerník pro zaškrtnutí, tab pro přesun na další prvek). Další aktualizace slovenských textů, do programu byly doplněny předlohy tarifů mobilnío Internetu slovenského Orange.7.0.1 Oprava chyby při volání funkce připojení z lokální nabídky u hodin. Chyba se projevuje jen v režimu dočasných připojení, Connection Meter už nežádá připojení účtu "Připojit". 7.0.2 Velmi důležité úpravy a vylepšení vlastností Connection Meteru ve Windows NT/2000/XP a hlavně Windows Vista! Program některé systémové funkce ovládá prostřednictvím vlastní služby CMService. Tato služba se aktivuje v režimu trvalých připojení (u SE vždy) v Nastavení/Spojení/Funkci Odpojit/připojit přes zařízení zpřístupnit všem uživatelům Windows (CMService). Pokud je tato služba aktivní, mohou odpojení/připojení sítě z Connection Meteru ovládat i uživatelé s omezenými přístupovými právy, není tedy nutné program spouštět s právy administrátora. CMService potřebuje privilegovaná práva jen při zavedení služby do systému. Pokud je služba aktivní, seřizuje se s její pomocí systémový čas Windows podle Internetu, funkce seřizování času se službou pracuje i pod Windows Vista! Upravena instalace a aktualizace programu pod Windows Vista tak, aby docházelo k co nejmenším problémům, doplněna chybová hlášení při nedostatečných právech k instalaci. I při emulaci nižších Windows jsou detekovány Windows Vista a Connection Meter pracuje v režimu pro tento typ Windows. Program upraven tak, aby ho bylo možné opět spouštět pod Windows 95. Doplněny předlohy tarifu T-Mobile_SK_Rychly_Internet_Start. 7.0.3 obsahuje rozšíření automatického odpojování při překročení času, ceny a stažených dat i pro připojení přes ADSL, WiFi, kabel. V režimu dočasných připojení přes modem, GPRS, atd. je nově možnost vypnutí počítače při překročení limitů. Limity nastavte na záložce Nastavení/Limity, zde vyberte jaké veličiny má program sledovat a jakou akci má při překročení provést. Pokud je provedeno odpojení při překročení limitu, program opětovné připojení nepovolí dokud je limit překročen (platí hlavně pro datové toky sledované v čase zpět). Touto funkcí zajistíte zablokování toků před překročením limitů, ale také ochranu počítače před zneužitím k rozesílání nevyžádané pošty nebo pro ochranu před nechtěným vytvořením serveru z Vašeho počítače. Nově funkce Odpojit/připojit vytváří před připojením záznam mezisoučtu, to je důležité pro přepočet limitů. Program také kontroluje hodnoty typu datum a čas pro případ chyby, podobnou preventivní funkcí je vyřazení souborů s nulovými archivy připojení nebo archivů s nesprávnou délkou tak při otevření funkce Přehledy tak, aby se omezil výskyt chyb při výpočtech. 7.0.4 aktualizace a doplnění slovenských textů. 7.0.5 doplněna možnost automatického odpojení nebo vypnutí v určitý čas nebo při nulových tocích v Nastavení/Spojení je nyní v obou režimech i variantách programu Počítač odpojit, vypnout ... Tato volba umožňuje stejnou správu připojení v režimu dočasných (modem, GPRS) i trvalých (ADSL, WiFi, kabel) připojení. Pokud zvolíte odpojení při nulových tocích, můžete se i v režimu trvalých připojení opět připojit přes plovoucí okno. Volba vždy určuje, že odpojení bude probíhat vždy, když nastanou nulové datové toky. Tuto funkci použijte např. při stahování dlouhých souborů, po stažení proběhne automatické odpojení nebo vypnutí počítače. Na všech místech programu ošetřena situace dělení nulou, tedy ošetřena chyba "Floating point division by zero". 7.0.6 za výchozí způsob doručování do sítě O2 je možné v Nastavení/SMS brána zvolit předání přes 1188.cz, tento způsob je implicitní. Přidána možnost nastavení počtu evidovaných bulletinů v archivu, vždy, když je nový bulletin, přespočetné se odstraní. Nastavujte v hlavní nabídce programu, Nápověda/Bulletin/Velikost archivu. V okně Upgrade je nová volba Archivovat instalační balíček, ta zajistí uložení instalačního balíčku do složky Install (podsložka "společné" složky) vždy po úspěšné instalaci nové verze.Aktualizace a doplnění většiny ADSL tarifů: O2, Volný, GTS Novera, Ahoj ADSL, Forpsi, Ipex, odstraněny předlohy některých už neexistujícíh zprostředkovatelů (např. Karneval, korekce jsou ale stále funknční!). 7.0.7 aktualizace korekcí Tiscali a GTS Novera, zpřesňování údajů dle údajů u zprostředkovatele je pro tyto sítě opět funkční. 7.0.8 Z programu byl odstraněn fragment, způsobující chybnou detekci Connection Meteru jako dialeru. Tento fragment nesl právě kvůli vyhledávání část dialeru, proto i Connection Meter byl Defenderem chybně detekován jako tento dialer. 7.0.9 Možnost volby rychlosti pro graf datových toků přímo v nabídce, vyberte přes pravé tlačítko nad ikonou telefonu u hodin Maximum grafu pro rychlost. Do programu přidána funkce krátkých aktuálních textových informací, tipů, které se stahují při připojení a rotují ve spodní části hlavního okna na záložce Záznamy. Aktivujte/deaktivujte v Nápověda/Zobrazovat tipy. Program při zobrazení plovoucího okna vrací ohnisko oknu, které bylo aktivní. Doplněny a aktualizovány předlohy tarifů UPC (změny cen všech tarifů), Elsat, Orange SK.

7.1.0 Do programu doplněna jednoduchá funkce, pomůcka sloužící k převodům jednotek. Funkce je na samostatné záložce v bývalém okně kalendáře (nyní Pomůcky) a je možné ji vyvolat přes nabídku Nástroje/Převody jednotek nebo otevřením kalendáře (např. kliknutí nad datem v plovocím okně) a přechodem na záložku Převody jednotek. Převody jsou zatím pro jednotky dat, další rozšiřování je možné. Do programu doplněna předloha tarifu O2 Individual. 7.1.1 Převody jednotek jsou doplněny o převody jednotek délky, plošného obsahu, objemu, hmotnosti a rychlosti. Tuto užitečnou funkci můžete vyvolat přes nabídku Nástroje nebo jako další záložku okna Pomůcky na kterém je kalendář. V kalendáři je možné změnit jeho barvy, přes pravé tlačítko myši v kalendáři je nabídka s volbou Nastavení barev. V nastavení vlastností plovoucího okna je nyní možné zvolit blokaci automatického umístění plovoucího okna do viditelné oblasti hlavního okna, tuto volbu můžete použít při použití více monitorů současně. Do programu se v režimu trvalého připojení (tedy i pro variantu SE) vrací SMTP přesměrování a to v univerzální podobě TCP přesměrování. Je tedy možné přesměrovat libovolný TCP port na port jiného počítače. Ve výchozím stavu se funkce chová jako SMTP přesměrování, nyní je ale možné přesměrovávat i např. WWW server. 7.1.2 V okně Nástroje/Převody jednotek nyní i převody práce (energie), tlaku a teploty. Zjednodušeno ovládání převodů jednotek, nyní výběr veličiny ze seznamu. Do kalendáře byl doplněn svislý posuvník pro rychlý pohyb po rocích a desetiletích . Connection Meter byl doplněn o další nástroj, v okně pomůcek (spolu s kalendářem a převody jednotek) je nyní generátor hesel, skvělý pomocník pro automatické vytváření bezpečných hesel. 7.1.3 Další vylepšení a rozšíření funkcí pomůcek. Převody jednotek obsahují nově převody ceny za energii, u energie také převod GJ a MWh. K převodům jednotek byly doplněny i převody měn vždy podle aktuálních kurzů ČNB, převody je možné provádět i křížem. Prostředí převodů vylepšeno, zarovnání doprava, za hodnotami jsou uvedeny jednotky, pamatují se zvolené jednotky i veličiny. Další vylepšení je ve funkci generátor hesel. Tlačítko Uložit jako textový záznam umožňuje okamžité vytvoření textového záznamu s novým heslem tak, aby ho bylo možné používat např. přes klávesovou zkratku do formuláře. Okno pomůcek si pamatuje nastavený rozměr. V adresáři SMS brány je možné ke kontaktu zadat datum narození včetně roku, Connection Meter pak při upozornění informuje i o tom, kolikáté narozeniny to u oslavence jsou. Funkce Upgrade obsahuje nově možnost výběru cesty, kam se při aktualizaci zálohuje instalační balíček. Aktualizace tarifů Slovanetu, navýšení FUP. 7.1.4 Další vylepšení a rozšíření možností funkcí pomůcek a textových záznamů. Okno pomůcek je nyní možné otevří přímo z hlavního okna programu přes tlačítko na panelu nástrojů. Převody měn obsahují úpravu, která umožňuje převody v jednotkách měn (tedy ne i ve stovkách, jak jsou uvedeny kurzy některých měn u ČNB). Při vkládání textového záznamu je po výběru Ctrl nebo(a) Alt nabízen seznam volných kláves pro nastavení klávesové zkratky textového záznamu. Volitelnou možností je zde nová volba Otevřít v [Mozilla Firefox, Internet Explorer, Opera] v novém okně. Pokud máte zadanou www stránku pro vložení textového záznamu a je aktivní tato volba, otevírá se vždy nové okno nebo záložka prohlížeče, nepřepisuje se tedy adresa již otevřené stránky. Novinkou je také přímé otevření adresy pokud není spuštěný prohlížeč, ten se v tomto případě spustí s předem vyplněnou adresou www stránky. Optimalizací algoritmu vkládání kláves simulací psaní na klávesnici došlo k výraznému zrychlení psaní. 7.1.5 Od této verze umí Connection Meter sledovat toky na routeru, tedy toky celé sítě, všech zařízení, včetně VOIP telefonů. Funkce korekcí zvládá SNMP korekce na základě hodnot ze statistik routeru. Na základě zjištěných hodnot se provede korekce záznamů o měření náležejících do sledovaného období. Za dobu provozu zařízení tak jsou hodnoty Connection Meteru a statistik routeru shodné. Nastavení a používání funkce SNMP korekcí je jednoduché, využítí je obrovské. Popis funkce a nastavení je na stránce Měření dat celé sítě připojené přes router. Pokud program pracuje v administrátorském režimu, není možné změnit režim připojení. Změna cesty uložení instalačního balíčku v Nástroje/Upgrade jde změnit i přes klávesnici. Automatické nastavení rozměru hlavního okna programu řeší vzácně se vyskytující problém s "useknutým" oknem. 7.1.6 Funkce korekcí podle měření na routeru (SNMP korekce) opět vylepšena. Při kladném rozdílu, tedy pokud došlo k přenosům dat ze sítě z jiného počítače, zařízení, vytváří se vždy nový záznam o přenosech. Díky tomu je možné rozlišit přenosy počítače na kterém pracuje Connection Meter od přenosů ostatních zařízení v síti. Jsou také rozlišeny korekční záznamy korekcí na základě měření zprostředkovatele (korekce) od korekcí na základě měření na routeru (SNMP korekce). Pokud zařízení neodpovídá, Connection Meter informuje podrobněji o možných problémech. Funkce Převodů jednotek a měn obsahuje novou veličinu, převody jednotek času. Aktualizace slovenských textů. 7.1.7 Úprava odesílání SMS přes Samoobsluhu Vodafone. Zprávy jsou předávány v paketech na jedno přihlášení, stavy počitadel se v samoobsluze kontrolují až po odeslání SMS tak, aby byly informace aktuální. Další vylepšení okna Pomůcek. To má nyní klasický vzhled nástroje, okno není dialogové. Může být trvale zobrazeno, podobně jako plovoucí okno. Kalendář umožňuje změnu velikosti písma, přes místní nabídku kalendáře, pravé tlačítko myši v něm. Proběhly i úpravy zobrazení jmenin a svátků, kalendář může mít i opravdu malé rozměry, informace v buňkách jsou i tak bez problémů čitelné. Kalendář má nyní možnost pohybu v rozmězí roků 1850-2150, tedy 300 let!. Velmi užitečná ochranná funkce Odpojit/připojit umožňuje dočasné vypnutí síťové karty a to automaticky (v určitý čas nebo při překročení limitů atd) nebo ručně. Ruční odpojení má možnost volby horké klávesy v Nastavení/Aplikace. Odpojit/připojit nyní i z klávesnice. 7.1.8 Velmi důležitá úprava SNMP korekcí řeší nedostatek protokolu SNMP v1, hodnoty v počitadlech dat jsou zde omezeny na hodnotu 4GB (32bitů). Connection Meter sleduje "přetečení" počitadel a pokud k němu dojde, započítá i ztracené hodnoty počitadel. Z tohoto důvodu je ideální provádět korekce než dojde k překročení hodnoty 4GB, v běžném provozu stačí např. mezisoučet automaticky každou hodinu a korekce provádět při každém mezisoučtu (nastavte Nastavení/Spojení a Nastavení/Korekce přenosů). Kalendář si pamatuje poslední otevřený měsíc, v kalendáři jsou také hvězdičkou označeny dny s výročím z adresáře kontaktů. Po kliknutí myši nad dnem se zobrazí dialog s bližší informací o výročí. Adresář kontaktů je možné otevřít přímo z nabídky Nástroje, adresář je jednodušší, neobsahuje sloupec s označením výchozí sítě telefonního čísla, zařazení do nabídky "Napsat SMS pro" je přes zaškrtávací pole. 7.1.9 SNMP korekce probíhají i ve dnech, kdy se podle tarifu nezapočítávají data (router měří nezávisle na tom, jestli je pracovní den nebo není). Okno pomůcek obsahuje možnost nastavení vzhledu okna, klasické s minimalizací nebo nástrojové s tenkým okrajem pro trvalé zobrazení na monitoru. Výběr v nabídce přes pravé tlačítko myši v kalendáři (zde se nastavují také barvy zobrazení, písmo atd.). Opět vylepšen algoritmus zobrazení obsahu buněk kalendáře, dělení názvu svátků atd tak, aby se do buňky věšlo co nejvíce. V okně O aplikaci aktualizovány odkazy, nyní i na RSS kánal. SNMP knihovny Windows Connection Meter otevře jen pokud je opravdu potřebuje, jejich uzavírání totiž ve Windows XP občas trvá dost dlouho. Od nové verze se při ukončování Windows se práce s nimi neuzavírá, není to nutné a zrychlí to ukončení programu při vypnutí počítače. Aktualizace předloh tarifů Elsat.

7.2.0 Zobrazování a struktura plouvocího okna jsou upraveny tak, aby bylo zobrazení co nejjednodušší a nejrychleší. Ve Windows Vista už plovoucí okno při překreslování neproblikává. Nové funkce pro majitele notebooků: V Nastavení/Zvuky a informace jsou nyní nové dvě volby. Upozornit při nabití baterie nižším než zobrazí text s upozorněním na stav baterie. Volba Při úrovni baterie nižší než X% tento údaj v plovoucím okně rozblikat zvýrazní blížící se vybití baterie. Tyto funkce řeší občas dost problematické informování o vybití ve Windows. 7.2.1 Funkce textových záznamů sloužících k evidenci textů, přihlašovacích údajů atd, je opět o značný kus dál. V okně pro vytvoření/úpravu textového záznamu je nové tlačítko Najít ... sloužící k vyhledání spustitelného souboru. Jestliže se jedná o existující soubor, dojde při prvním zadání klávesové zkratky (nebo přes nabídku textů v lokální nabídce) ke spuštění programu, do kterého se při druhém zadání klávesové zkratky předá samotný textový záznam. Funkce umožňuje například velmi rychlé spuštění textového editoru a vložení hlavičky, spuštění programů, vyžadujících heslo při vstupu, např. účetnického software, vzdálených terminálů atd. Okno s textovým záznamem je nyní také přehlednější. Aktuální popis funkce textových záznamů je na stránce Connection Meter = bezpečný trezor pro Vaše hesla. 7.2.2 Důležitá úprava z důvodu změny na SMS bráně WWW Vodafone, posílání SMS přes tuto bránu je opět funkční. Došlo také ke změně na portálu Moje konto O2, z tohoto důvodu bylo nutné přepracovat korekce pro tohoto zprostředkovatele, korekce O2 jsou také opět funkční. V místní nabídce u ikony telefonu vedle hodin je nyní možné zvolit, jaké volby se zde mají zobrazit. Výběr se provádí právě v této nabídce, kde je v horní částí podmenu s obsahem hlavního menu. Zaškrnutím nebo zrušením zaškrtnutí je možné zvolit, jestli mají být povládací prvky v nabídce vidět. V Adresáři kontaktů je nyní nově zobrazen měsíční kalendář, ten zjednodušuje výběr dne narozenin nebo jmenin. Kalendář se zobrazí při přesunu kurzoru do pole s datumem, skryje se při přesunu do jiné buňky nebo uzavření adresáře. Pokud zvolíte datum z letošního roku, záznam o roce se neuloží. Při výběru dne z let minulých, je údaj o roce považován za datum narození. 7.2.3 Aktualizace odesílání SMS prostřednictvím T-Zones, zde došlo ke změně, která může blokovat posílání zpráv ze starších verzí programu. Změna způsobu detekce systému, na některých starších verzích Windows byly problémy se zjištěním verze. Vylepšení pomůcek, převody měn mají možnost výběru dne, ze kterého má být kurzovní lístek použitý. Můžete tak i zpětně zjišťovat, jaké byly kurzy světových měn. Při převodu SKK do libovolné jiné měny je možné fixovat SKK-EUR konverzním kurzem 30,126.Převodník měn se tak chová jako eurokalkulačka! Byly doplněny předlohy dalších Internetových tarifů Vodafone. 7.2.4 Možnost změny velikosti okna s textovými záznamy umožňuje ukládání krátkých poznámek v přehledné podobě. Optimalizace kontroly počtu rozhraní snížila zátěž systému při čtení hodnot měřených dat, hlavně ve Windows Vista. 7.2.5 Z velké části přepracovaný modul měření datových toků účtováním rozhraní řeší problémy s měřením ve Windows Vista (vzhledem k tomu, že některá zařízení nemají MAC nebo mají shodnou MAC, měření u staších verzí někdy nemusí pracovat správně). Zároveň došlo k dalšímu odlehčení a optimalizaci pro všechny systémy tak, aby zátěž při meření byla minimální. Přestavbou prošel i modul měření dočasných připojení, i při sledování modemu, GPRS, ADSL, je zátěž minimalizována. Blok měření záteže procesoru byl rozšířen o možnost měření multiprocesorových systémů, nyní můžete sledovat zátěž jednotlivých procesorů odděleně v grafické podobě nebo v textové podobě při volbě Nastavení/Obsah plovoucího okna/CPU odděleně. Pokud není aktivní oddělené sledování záteže, měří se stejným způsobem jako u starších verzí. Odstraněna chyba, která se objevila v režimu dočasných připojení při uzavření větve Nastavení/Spojení v připojeném stavu. Vzhledme k tomu, že na portálu UPC a (bývalého) Karnevalu nejsou dostupné statistiky, jsou korekce v programu dočasně zablokovány (bez chybového hlášení, jen informace: "zatím nuly ..."). Možnost výběru je zatím pro případ obnovení statistik v programu zachována (zatím doporužuji dočasnou náhradu SNMP korekcemi podle routeru nebo místní síťové karty). 7.2.6 Textové záznamy obsahují možnost vložení čekání před odeslání další klávesy. Pomocí tlačítka "Čekat" se při definici textu vloží klíčové slovo "[WAIT]", které znamená čekání 0,5s. Tento příkaz řeší problém při vkládání textů do formulářů, které po určité době samy reagují a přesouvají kurzor (například Internetbanking ČSOB). Nové je také tlačítko "Předlohy" s příklady textových záznamů pro některé naše banky (máte nějaké další? pošlete prosím a zařadíme pro ostatní!). V okně SMS brány se informace s volnými SMS v období skrývá, pokud nejsou definovány přihlašovací údaje pro portál. SMS brána má jednodušší prostředí. Aktualizace předloh tarifů, doplněna předloha U:Fon, Internet Za nula. 7.2.7 Od této verze je možné odesílat SMS zprávy zdarma do všech našich mobilních sítí, bylo doplněno předávání zpráv přes WWW bránu T-Mobile (T-Zones). Při psaní SMS zprávy zvolte pod textem "SMS doručit přes" pro příjemce ze sítě T-Mobile možnost "WWW T-Mobile". Pro O2 zvolte "1188.cz" a pro Vodafone vyberte "WWW Vodafone", zpráva tak bude doručena vždy zdarma. Při předávání textového záznamu na klávesnici bylo nutné vložit mezi jednotlivé znaky krátké čekání, nový Firefox totiž není schopen tak rychle znaky zpracovávat a některé se tak ztrácely. Aktualizace předloh slovenského T-Mobile, Rýchly internet. Sestavení 2 řeší změny při předávání přes T-Zones. 7.2.8 Vylepšeno předávání SMS přes bránu WWW T-Mobile. Z SMS brány byly odstraněny informace o počtu volných SMS do sítě T-Mobile, zprávy jsou přes T-Zones v síti vždy zdarma. Byla odstraněna možnost předávání SMS přes zrušenou placenou SMS bránu O2. V textovém záznamu je možné zablokovat kontrolu adresního řádku prohlížeče, řeší se tak situace, kdy není adresa formuláře pro přihlašovací údaje přesně určena, v průběhu načítání stránky s formulářem se mění. Doplněny předlohy pro další textové záznamy. 7.2.9 Velké změny v adresáři kontaktů. Je zde nové tlačítko Záznamy, přes něj je možné otevřít nabídku, která obsahuje funkce pro práci se záznamy. Nejdůležitější je nová funkce Importovat, ta slouží k pohodlnému a rychlému přenosu a aktualizaci kontaktů z programů Outlook a Outlook Express. Práci se záznamy také usnadní možnost odstranění zvoleného záznamu a všech záznamů v adresáři. V prostředí okna SMS brány jsou volby sloužící k nastavení zkracování SMS přesunuty do místní nabídky, tu je možné otevřít přes tlačítko ">" vedle volby Zkrátit SMS (jedná se o místní nabídku tabulky adresáře kontaktů). Okno SMS brány je tak jednodušší, přehlednější. Podobnou zmenu prodělalo okno Upgrade, zde je přímo viditelná jen možnost uložení přístupového kódu, ostatní nastavení jsou umístěna v místní nabídce. Na úrovni "zkušebního" provozu je podpora Google Chrome ve funkci Textové záznamy. Vzhledem k tomu, že zatím neexistuje (nebo není publikována) možnost komunikace Chrome s okolím, je pro tento prohlížeč automaticky dosazena volba "povolit přesměrování adresy", tedy nekontroluje se adresní řádek. Na chování textových záznamů to samozřejmě nemá vliv, použití je bezproblémové.

7.3.0 Nová funkce SMS brány Zjistit síť umožní pohodlně a rychlé zjistit z jaké sítě je zvolené telefonní číslo. Funkce je navržena tak, aby zjistila i sítě přenesených telefonních čísel, ověření tedy není jen na základě předčíslí. Podle výsledku detekce je také navržen nejvýhodnější způsob předání zprávy. Vylepšení možností a inteligence plovoucího okna. Nyní nově je možné zvolit jakým směrem se bude na monitoru plovoucí okno v případě potřeby rozšiřovat. Pokud máte plovoucí okno u pravého okraje monitoru, můžete pravý okraj plovoucího okna zafixovat a to se bude rozšiřovat směrem doleva. Obsah tak bude vždy viditelný. Nastavte v Nastavení/Vlastnosti pl. okna/Plovoucí okno má na ploše pevně umístěný: levý okraj, pravý okraj, střed. Velkou úpravou prošlo také automatické určování rozměru plovoucího okna. To nyní předvídá možné rozšíření některých textových informací, takže rozměr plovoucího okna je stabilnější. Aktualizace předloh tarifů UPC (10M, 20M). 7.3.1 Optimalizace importu kontaktů, doplněna možnost automatického importu kontaktů při spuštění Connection Meteru, funkce se aktivuje v adresáři Záznamy/Importovat/Importovat vždy po spuštění Connection Meteru. Funkce detekce sítě mobilního telefonního čísla v SMS bráně byla upravena tak, aby byla "nemobilní" čísla vyřazena okamžitě, tedy bez dohledávání i operátorů. Doplněny a aktualizovány předlohy všech tarifů slovenského WiMAXu. 7.3.2 Úprava měření toků při přechodu z režimu spánku a hibernace, v historii se neobjevuje krátkodobý skok. Po mezisoučtu proběhne automatické seřízení času v případě, že poslední seřízení proběhlo před více než hodinou. Do textových záznamů doplněna šablona pro přihlášení do PaySec. 7.3.3 Aktualizace korekcí GTS Novera po změně na portálu https://webcare.gtsnovera.cz, nyní jsou opět funkční. V Nastavení/Datum a čas je nyní možné zvolit pravidelné automatické seřizování systémového času vždy po určeném počtu hodin, "0" znamená seřízení jen při startu měření, připojení. Oznamování pošty v plovoucím okně po výběru pošty zmenší velikost plovoucího okna tak, aby bylo opět co nejkratší. Aktualizace předloh tarifů O2 a Elsatu. 7.3.4 Funkce oznamování pošty podporuje Gmail.com, při vytváření účtu pro oznamování pošty stačí jako jméno poštovního serveru zadat gmail.com a přihlašovací jméno a heslo. Ověření počtu nových zpráv probíhá výhradně pomocí bezpečného šifrovaného protokolu https, oznamovány jsou u tohoto serveru jen nové zprávy ve schránce (bez velikosti). 7.3.5 V kalendáři (okno pomůcek) je nyní tlačítko pro otevření místní nabídky. Nová je zde funkce Hledat jmeniny sloužicí pro velmi rychlé nalezení dne jmenin (a svátků) v kalendáři. Velmi důležité rozšíření podpory oznamování pošty pro Gmail, funkce je doplněna o podporu tzv. štítků. Pokud při nastavování účtu pro oznamování pošty zadáte gmail.com, změní se prostředí pro nastavení, objeví se nové pole štítek. Jestliže zadáte jméno štítku, bude se oznamovat jen počet novách zpráv s tímto štítkem. V prostředí poštovního serveru gmail.com je možné štítek vytvořit přes Nastavení(vpravo nahoře)/Štítky/Vytvořit nový štítek a nechat zprávy automaticky označovat přes Nastavení/Filtry/Vytvořit nový filtr (zvolte kritéria, např. jméno odesílatele)/Použít štítek: (zvolte jméno štítku). Tímto způsobem můžete definovat libovolný počet poštovních účtů v Connection Meteru pro jeden email u Gmailu s tím, že se budou odděleně oznamovat dopisy označené různými štítky. Tedy např. Connection Meter Vám bude oznamovat jen dopisy od určitého odesílatele. V nové verzi je možné trasování (Nástroje/Kontrola trasy) i u uživatelů s omezenými přístupovými právy v systémech nižších jak Windows Vista. Pokud je funkce Kontrola trasy vyvolána z nabídky, je možné zadat adresu pro trasování, využití funkce je tedy mnohem univerzálnější. 7.3.6 U textových záznamů byla doplněna kontrola adresního řádku Chrome, podpora tohoto prohlížeče při automatickém vyplňování formulářů je tedy stejná jako u IE, Firefoxu a Opery. V adresáři se automaticky nepřepisuje způsob předávání SMS na výchozí, doplnění je jen když není způsob definovaný. Doplněny předlohy Vodafone Internet do mobilu na den a na měsíc. 7.3.7 Kompletní přepracování funkce oznamování pošty rozšiřuje možnosti a vylepšuje ovládání této funkce. Nyní je možné kromě běžného sledování nové pošty pomocí protokolu POP3 a na Gmail sledovat i nové zprávy, pokud je na poštovním serveru necháváte nějakou dobu archivovat, tedy pokud poštovní program dopisy neodstraňuje po stažení. Zprávy si Connection Meter označí za přečtené pokud kliknete myší nad počtem zpráv v plovoucím okně (tedy otevřete poštovní program pomocí Connection Meteru). Od příští kontroly se oznámí jen nové zprávy, tedy ty, co nejsou označeny za přečtené. Oznámena je i délka nových zpráv. Dalším vylepšením je možnost otevření poštovního programu pro každý oznamovaný účet zvlášť. Pokud jsou informace v plovoucím okně rozdělené, otevírá se jen program účtu na který kliknete. Při volbě zobrazení sum se otevřou programy všech účtů s novou zprávou (pokud není ve schránce žádný dopis, otevře se poštovní program prvního účtu). Do řádku pro název poštovního programu (Nastavení/Oznamování pošty/Zvolený účet/Po kliknutí v plovoucím okně spustit nebo otevřít stránku) je nyní možné zadat i adresu www stránky, např. ve tvaru http://www.gmail.com/ V plovoucím okně byla vyměněná komponenta pro vykreslování z důvodu snížení paměťové náročnosti. Vynucení nového odeslání po jedné minutě po neúspěšném pokusu je nahrazeno vynucením po otevření a zavření SMS brány. Pokud totiž dochází k neúspěchu z důvodu např. chybně zadaného čísla, mohlo by dojít k zacyklování. Velmi důležitá úprava v části správy paměti používané programem šetří využití prostoru a snižuje tak zátěž systému (+-0,77!). 7.3.8 Nová funkce automatického dohledání textu na základě otevřené www stránky v prohlížeči. Pokud v některém z podporovaných prohlížečů (IE, Firefox, Opera,Chrome) stisknete určenou kombinaci kláves, Connection Meter zjistí www adresu zde otevřené stránky a podle ní se pokusí dohledat odpovídající textový záznam. Jestliže některý textový záznam www adresu obsahuje, text záznamu se vloží. V Nastavení/Textové záznamy/Zkratka pro automatické vložení na základě www adresy v prohlížeči je možné určit klávesovou zkratku pro vložení uloženého textu, tato klávesová zkratka je společná pro všechny textové záznamy. To, jaký textový záznam se vloží, určuje www adresa stránky otevřená v prohlížeči. Nová funkce automatického dohledání také umožňuje blokaci jen pro určený prohlížeč, text je tedy možné nechat automaticky vložit jen do prohlížeče povoleného nebo do všech podporovaných. Obrovskou výhodou této funkce je, že si nemusíte pamatovat klávesové zkratky. Pokud používáte víc prohlížečů, máte přihlašovací údaje na jediném chráněném místě: v textových záznamech Connection Meteru. Do programu byly doplněny předlohy tarifů Rousinovsko.net. 7.3.9 Důležité pro uživatele ze Slovenska! Do programu doplněna funkce pro přechod nastavených cen Sk na EUR dle konverzního kurzu k 1.1.2009, dotaz proběhne při přvním spuštění v novém roce. Funkce automatického vložení přihlašovacích údajů (textového záznamu) na základě adresy www stránky s formulářem podporuje i kombinace kláves Ctrl+znak a Alt+znak plus kombinace s klávesou Shift. V Nastavení/Textové záznamy určete kombinaci a při otevřené adrese v prohlížeči ji na klávesnici stiskněte. Program sám dohledá a vloží odpovídající textový záznam. Doplněna také možnost automatického vložení i přes místní nabídku textových záznamů, ta se otevírá přes kombinaci kláves Ctrl+Shif+znak definovaný v Nastavení/Aplikace/Pro ovládání Connection Meteru používat klávesové zkratky. Pokud zvolíte tuto kombinaci pro textový záznam, otevře se místní nabídka se seznamem záznamů, na prvním místě je volba Vložit automaticky. Aktualizace předloh ADSL T-Mobile.

7.4.0 Nová funkce Nastavení/Aplikace/Optimalizovat využití paměti RAM zajistí pravidelnou kontrolu obsazení fyzické paměti programem. Pokud je to efektivní, provede se přeobsazení tak, aby došlo k úspoře fyzické paměti. Tato funkce je dostupná jen ve Windows NT/2000/XP/Vista, kontrola se provádí přibližně každou minutu. V nastavení SMS brány je možné zadat telefonní číslo odesílatele SMS, to je použito při předávání zprávy, pokud je možné ho umožňuje použitá brána zadat (WWW Vodafone). Upraven přepočet Sk na EUR k 1.1.2009 tak, aby i cena za data byla vypočítaná s přeností na sedm desetinných míst (tedy maximální možná přesnost bez zaokrouhlení). V převodech jednotek a měn doplněn převod hmotností o jednotku trojská unce. Při otevřené záložce Nastavení je dočasně zablokovaná funkce automatického skrývání plovoucího okna, nedojde tak k vyvolání automatického přechodu na jinou záložku při zobrazení okna. 7.4.1 Úprava, která blokuje kontrolu asociace souborů htm při zařazování textových záznamů. Tato kontrola v případě, že byl systém chybně nastaven, zablokovala možnost automatického otevírání WWW stránek k textovým záznamům (chybu asi způsobila poslední aktualizace Firefoxu).

r. 2009

7.4.2 Chytrý sejf na hesla byl doplněn o možnost vkládání do prohlížeče i na dvoj-trojité kliknutí myši. Po aktivaci funkce sledování myši v Nastavení/Textové záznamy/Text automaticky vložit při trojitém (dvojitém) kliknutí myši stačí jen otevřít www stránku s formulářem přihlášení v prohlížeči (Firefox, IE, Opera, Chrome) www stránek a kliknout tlačítkem myši. Connection Meter zjistí otevřenou adresu v prohlížeči a na jejím základě dohledá odpovídající záznam, ten vloží. Rychlé, pohodlné, návykové. Zobrazení rychlosti v plovoucím okně je v režimu automatického odvození jednotek pro bps, kbps bez desetinných míst, pro Mbps a dále s přesností na desetiny. 7.4.3 Aktualizace přepočítaných předloh všech slovenských tarifů, odstraněn automatický přepočet na EUR na začátku roku. Dialog pro vložení hesla textových záznamů si vynucuje viditelnost tak, aby nemohlo dojít kjeho skrytí oknem prohlížeče. 7.4.4 Chytrý sejf, funkce automatického vkládání, podporuje i nejnovější verzi Opery. V Nastavení/Textové záznamy zvolte automatické vložení na základě www adresy na horkou klávesu nebo dvoj-trojklik myši. V libovolném z prohlížečů www stránek Firefox, Internet Explorer, Opera, Chrome můžete automatické vložení zavolat a pokud je otevřená adresa pro kterou existuje textový záznam, Connection Meter text vloží do formuláře. Do programu byla doplněna předloha textového záznamu Poštovní spořitelny (MAX Internetbanking PS). Předlohy můžete použít při vytváření textového záznamu v Nastavení/Textové záznamy/Přidat/Předlohy. Vzhledem k tomu, že se v kurzovním lístku přestal uvádět kurz slovenské koruny, byla tato měna z pomůcek (Převody jednotek a měn) vyřazena. V programu byly aktualizovány překlady slovenských textů. Automaticka konverze tarifů Sk->EUR k 1.1.2009 byla odstraněna, jednalo se o funkci, která po tomto datu už nemá v programu význam. 7.4.5 Libovolné klávesové zkratky pro ovládání programu je moždé zablokovat, stačí místo označení klávesy zadat v "Nastavení/Aplikace/Pro ovládání Connection Meteru používat klávesové zkratky" symbol "*" na místě funkce, kterou nechcete přes klávesovou zkratku ovládat. Nová je i nápověda volných kláves, zobrazuje se při aktivaci nebo změně v klávesových zkratkách. Funkce zjišťování nových verzí programu nabízí aktualizaci dialogem, zjišťování je možné vypnout zadáním "Nastavení/Aplikace/... nové verze zjišťovat každých (0) dní". Connection Meter také obsahuje opakování dotazu na nové verze při nepřetržitém provozu, vždy po zadaném počtu dní. Nové tlačítko "Nastavení/Aplikace/Sjednotit složky" poslouží každému, kdo chce mít všechny záznamy Connection Meteru v jediné složce. Jde vlastně o aktivaci vynuceného běhu v jediné složce tak, jak program pracoval kdysi dávno. Po stisku tlačítka vše důležité program oznámí v dialogu před samotným sjednocením. V okně textových záznamů je možné samotný textový záznam rolovat pomocí posuvníku. 7.4.6 Další vylepšení funkce převodů jednotek a měn. Od této verze obsahuje novou možnost převodů mezi číselnými soustavami. K dispozici jsou převody mezi dvojkovou, osmičkovou, desítkovou a šestnáctkovou soustavou. Funkci určitě ocení každý kdo pracuje s počítačem, zvolte v okně Pomůcky/Převody jednotek a měn/Číselné soustavy. Převody jednotek a měn mají také novou kontrolu převáděných hodnot. Z chybně zapsaného čísla k převodu jsou vyřazeny nepovolené znaky. Úprava funkce sledování dvojitého, trojitého kliknutí. Pokud některé okno v systému neodpovídalo, došlo při uzavírání (nebo reinicializaci) funkce sledování k čekání, to se projevilo "vytuhnutím" programu, nyní Connection Meter na odpověď od okna nečeká. 7.4.7 V nabídce Nápověda/O aplikaci se otevírá okno s informacemi o programu, verzi atd. Zde je nové tlačítko Akt. platnost, přes toto tlačítko je možné zjistit aktuální datum platnosti registrace. Další novinku ocení uživatelé, kteří nepoužívají k ovládání programu plovoucí okno, mají v něm jen užitečné informace. Nová volba v Nastavení/Vlastnosti pl. okna/Po najetí myši nad plovoucí okno, plovoucí okno skrýt slouží k dočasnému skrytí plovoucího okna do té doby, dokud je kurzor myši nad ním. Můžete si tak nechat krátce zobrazit to co je pod ním. Dále bylo nutné upravit slovenské texty tak, aby bylo Nastavení/Obsah pl. okna viditelné. V režimu dočasných připojení byla tato větev přeskupena tak, aby vznikl prostor pro chystaný prvek nastavení. 7.4.8 Funkce Nastavení/Vlastnosti pl. okna/Po najetí myši nad plovoucí okno, plovoucí okno skrýt má novou možnost nastavení času ...za X sekund. Nastavením času prodlevy určíte čas před skrytím plovoucího okna po najetí myši a díky tomu je možné přes plovoucí okno i při této možnosti ovládat funkce. Nastavovení je možné s přesností na tisíciny sekundy od nula do deseti sekund. V Nastavení/Obsah pl. okna/Aktivovat spořič obrazovky můžete vložit do plovoucího okna pole pro rychlé ovládání spořiče obrazovky Windows. Před aktivací si Connection Meter vždy zvolí nastavení Skrýt při celoobrazovkovém režimu, jinak by plovoucí okno stále problikalo. Pole pro ovládání (odpojení, připojení, mezisoučet, skrýt plovoucí okno, aktivovat spořič) mají v plovoucím okně centrovaný text , u ostatních prvků je zarovnání textu v závislosti na obsahu. Aktualizace předloh tarifů ADSL od Radiokomuikací. 7.4.9 Do programu byla doplněna možnost vytvoření zástupců pro rychlé otevření pomůcek Kalendáře, Převodů jednotek a měn, Generátoru hesel. Zástupce je možné vytvořit přes nabídku Nástroje/Vytvořit zástupce rychlého přístupu. Do této nabídky byla také přesunuta možnost vytvoření zástupce pro připojení a otevření SMS brány. Zástupci se vytvářejí na ploše, je možné je přesunout i do panelu snadného spuštění nebo do nabídky Start. Pokud není Connection Meter spuštěný, dojde při zavolání přes tuto funkci ke spuštění a otevření funkce. Nová volba ve funkci Kontrola trasy, Automaticky zavírat okno. Nyní si můžete zvolit, jestli se má okno po dohledání trasy automaticky zavřít nebo ne.

7.5.0 Udržení pořádku a přehledu v textových záznamech, přihlašovacích údajích, pomůže nová funkce posuvu záznamu vpřed a vzad (nahoru, dolů). Přesouvá se zvolený řádek v Nastavení/Textové záznamy. Funkce má také vliv na automatické dosazování údajů do formuláře při dvoj-trojitém kliknutí nebo na horkou klávesu. Connection Meter totiž dosazuje text s první nalezenou shodou v adrese otevřené v prohlížeči. Pokud je tedy víc textových záznamů se stejnou adresou, doplní se ten první. Funkce převody jednotek a měn informuje při nedostupnosti kurzů, pokud není dostupný jen kurz pro určitý den, dialogové okno na to upozorní a zvolí se den pro který kurzy jsou dostupné. Doplněny předlohy tarifů Centrio. Zjištění platnosti registrace v okně "O aplikaci..." je možné jen pokud má uživatel právo zjištěnou informaci zapsat do registru, tedy pokud má privilegovaná práva ve Windows. Odstraněn režim prvního spuštění po instalaci (kdysi bylo první spuštění inicializačním, dnes si program inicializuje nastavení dle potřeby). 7.5.1 Funkce zobrazení zátěže procesoru v grafické podobě umožňuje režim odděleného zobrazení pro jednotlivé procesory nebo sloučeného zobrazení pro všechny procesory v jednom pruhu. Vzhledem k tomu, že pro oddělené a sloučené zobrazení používá Connection Meter odlišné metody zjištění využití CPU, je možné v případě problémů použít zobrazení, které pracuje správně. V programu došlo k sjednocení vzhledu oken pro nastavení důležitých parametrů a oken s texty, instalace programu i jeho přenastavení je přehlednější (změna se dotkla dialogu souhlasu s nastavením práv složek, nastavením tarifů a parametrů měření, nastavením toků v pl. okně, druhu připojení, dialogů s popisy při upgrade a dialogů s popisem reg. verze ve verzi neregistrované). 7.5.2 Dalšá vylepšení funkce korekcí. V Nastavení/Korekce přenosů je nyní nová volba Korekci provádět, ... před uložením záznamu, úpravou naměřených přenosů dat na ... %. Pokud tuto volbu aktivujete, budou korekce dle routeru nebo zprostředkovatele nahrazeny konstatním přepočtem hodnoty množství stažených dat. Zadat je možné snížení (např. na 50%) nebo zvýšení (např. na 200%). Přepočet se provede vždy až před uložením záznamu, dojde i přepočtu ceny za data, pokud se za data platí. Funkci můžete použít, pokud se naměřené hodnoty mírně liší od hodnot, které uvádí zprostředkovatel a běžné korekce nejsou možné. Další úprava proběhla v Nastavení/Obsah pl. okna. Aby nedocházelo k omylu, jsou volby pro rozdělení příchozí/odchozí mírně podsunuté pod volby zobrazení informací u kterých se toky rozdělují na příchozí/odchozí. 7.5.4 Zbrusu nová užitečná pomůcka "Úkoly", otevřete ji například přes hlavní nabídku "Nástroje". Funkce se ovládá ve stejném okně jako je kalendář, na ten tato funkce navazuje. Úkol vytvoříte přes tlačítko "Přidat", můžete určít prioritu, plnění a text úkolu, volitelně připomenutí v určitý den a hodinu dialogem. Úkoly se řadí do tabulky dle priority a dne upozornění, splnění můžete zaškrtnout přímo v tabulce, odstranit tlačítkem [x] na konci řádku. Pokud je úkol před upozorněním, zobrazí se v kalendáři znak "Ú"(nebo v angličtině "T"), na kliknutí se ukáže okno s popisem. Nové nastavení vlastností plovoucího okna Nastavení/Vlastnosti pl. okna/Plovoucí okno vždy navrchu, výchozí je aktivní. Pokud ale zrušíte aktivitu, nebude mít plovoucí okno vlasnost nejvyššího okna, bude se chovat jako klasické okno Windows s možností překrytí jinými okny. Volitelné obnovování viditelnosti (nastavení na stejném místě výše) není v tomto případě aktivní. 7.5.5 Úprava v souvislosti se změnou na SMS bráně 1188.cz. Z programu byla odstraněna podpora nefunkční SMS brány "Sponzorovaná WWW O2", předávání je automaticky přesměrováno na "1188.cz". SMS se v SMS bráně zapisuje do nové komponenty podporující přetahování označeného textu myší a to i mezi aplikacemi Windows. Pokročilou práci s textem podporuje také pole pro editaci textového záznamu. Do programu bylo doplněno upozornění na stav systémového offline. Pokud potřebuje program načíst data prostřednictvím http protokolu (SMS, bulletin, atd.) a je stav offfline, Connection Meter nabídne nastavení na online. V Nastavení/Graf datových toků/Maximální hodnotu určit pro rychlost jsou v seznamu i hodnoty od 10Mbps do 100Mbps, podobně v lokální nabídce. Zde jsou navíc jednotky pro vyšší rychlosti v Mbps. V Nástroje/Vytvořit zástupce rychlého přístupu je nová možnost pro vytvoření zástupce Odpojit/připojit (Odpojit v režimu dočasných připojení). Zástupce se vytvoří na ploše, přesunout ho můžete všude tam, kde pro Vás bude rychle přístupný (nabídka Start, Snadné spuštění atd). Funkce zálohování provádí zálohu i záznamů úkolů, zvolte pro zálohování Soubor/Zálohovat/úkoly. Obnovení se provede automaticky pro uživatele se stejným uživatelským jménem. Pokud je zavoláno odinstalování v době, kdy je Connection Meter aktivní, zobrazí se jen dialogové okno s postupem. 7.5.6 Aktualizace korekcí T-Com SK. 7.5.7 pomůcka Úkoly umožňuje výběr způsobu upozornění v určitý den a určitou hodinu. Nyní je možné zvolit upozornění dialogovým oknem (s možností záznam úkolu odstranit) a zaslání SMS (nebo emailu). Text zprávy je jen textem úkolu, v okně pro jeho úpravu je možné zvolit příjemce zprávy ze seznamu (adresáře SMS brány) nebo je možné zadat telefonní číslo. Způsob předání přes T-Zones nebo Samoobsluhu Můj Vodafone (tedy brány bez piktogramů, nezapomeňte předem zadat přihlašovací údaje do bran v Nastavení/SMS brána). Pro upozornění emailem se zvolí příjemce, doručit přes SMTP, email je doručen na adresu uvedenou u kontaktu v adresáři (druhý sloupec). Pro předání emailem nezapomeňte zadat poštovní SMTP server Vašeho zprostředkovatele v Nastavení/SMS brána/SMTP server pro odesílání zpráv (např. smtp.chello.cz u UPC atd). Další novinkou je možnost automatického odstranění úkolu po oznámení, v okně se záznamem můžete zvolit Po připomenutí odstranit úkol ze seznamu úkolů. 7.5.8 Úkoly umožňují pravidelné opakování upozornění a to formou dialogu i SMS. V okně pro editaci úkolu můžete zvolit jestli se má upozornění pravidelně opakovat, je také možné zadat určitý počet upozornění. Dále je možné nastavit za jak dlouho se má upozornění opakovat, volitelné jsou roky, měsíce, dny, hodiny a minuty. Pro žádnou z jednotek není omezení hodnot, takže je možná definice např. měsíc a týden atd. (měsíc a rok se rozumí kalendářní měsíc a kalendářní rok, tedy např. pro upozornění po měsíci od 23.4. budou následující upozornění 23.5., 23.6., ...). Kalendář používá pro evidenci výročí číselnou datovou strukturu, zmizely tak problémy se zpětným převodem, kdy systém nedokázal zpětně rozpoznat datum uložené v řetězci. Úkoly pro den je možné přidávat a odebírat přes pravé tlačíko myši přímo v kalendáři. Zde se zobrazují i úkoly (s připomenutím) z předcházejících dní, před symbolem úkolu nebo svátku se ukazuje i počet úkolů nebo výročí v den (pokud je víc jak jedno). Okno pro editaci úkolu sleduje viditelnost, případně se umí přesunout do popředí tak, aby ho jiné okno nepřekrývalo. 7.5.9 Do programu doplněna možnost komunikace s pluginem pro QIP, ten Vám umožní zobrazení všech informací z plovoucího okna v okně kontaktů QIP Infium. Každý záznam v plovoucím okně představuje záznam speciálního kontaktu QIP. Dvojitým kliknutím nad kontaktem je možné ovládat Connection Meter podobně jako kliknutím v plovoucím okně (otevření kalendáře a úkolovníku, SMS brány, odpojení, otevření poštovního programu atd). Přes pravé tlačítko myši nad počtem nových zpráv elektronické pošty v QIP se provede na serveru nová kontrola došlých emailů. Více o pluginu s možností jeho stažení najdete na stránce ConMet QIP Plugin. Do Connection Meteru byla doplněna nová sada "true color" ikon pro panel nástrojů. Přepnutí je možné v "Nástoje/Panel nástrojů/Sada ikon". Při instalaci od této verze se otevře nové okno průvodce "Přizpůsobení panelu nástrojů" pro usnadnění výběru vzhledu, tento průvodce je dostupný také přes hlavní nabídku "Soubor/Přizpůsobení panelu nástrojů". Na záložce Úkoly v okně pomůcek se automaticky přeplánované úkoly (s opakováným upozorněním) zařazují na správné místo v seznamu. I starší úkoly se při příštím připomenutí setřídí. Ošetřena chyba komponent spinedit v okně úkoly, při odmazání celého obsahu se objevovalo chybové hlášení.

7.6.0 Další vylepšení vzhledu programu. Záložka nastavení obsahu plovoucího okna už neumožňovala další rozšiřování, proto se ovládací prvky přesouvají okna s rolovatelnou plochou, které vzhledem připomíná přehlednou tabulku se záhlavím popisujícím jednotlivé prvky nastavení, pole pro text před informacemi je širší atd. Nejdůležitější je ale možnostv výběru obsahu informací odesílaných do QIP nezávisle na obsahu plovoucího okna. V programu tím vznikají dva nezávislé kanály informací, plovoucí okno a QIP. Výběr obsahu QIP se provádí ve sloupci "v QIP" v nastavení obsahu plovoucího okna. Podobně v nastavení oznamování pošty je možné nezávisle zvolit "v plovoucím okně" a "v QIP". Při zobrazení příchozí pošty jako sumy je rozhodující nastavení prvního poštovního účtu. Výběr/zrušení "do QIP" v Nastavení/Obsah pl. okna zobrazí nebo odstraní jednotlivé informační kontakty v QIP. ConMet QIP Plugin je ve verzi 0.2, nově má vylepšenou stabilitu, např. neodesílá pokyny oknu Connection Meteru, pokud toto okno neexistuje. 7.6.1 Podpora Windows 7. V okně pro editaci textového záznamu je opět klasické pole memo, které na konec textu nepřidává žádné speciální znaky. 7.6.2 Tato verze spolu s ConMet QIP pluginem 0.3 zvládá zobrazování grafu datových toků v QIP. Aktivujte zobrazení v Nastavení/Obsah pl. okna/QIP/"v QIP" a v Nastavení/Graf datových toků zvolte "V QIP zobrazit graf s historií datových toků", můžete si zvolit i výšku grafu v QIP. Pro zobrazení grafu datových toků v QIP je důležitá kombinace této verze s pluginem verzí 0.3. Connection Meter dále obsahuje vylepšení v části Pomůcky/Úkoly, automatický posuv upozornění o měsíc se v případě neexistence dne (měsíc je kratší) provede na poslední den následujícího měsíce. Podobně upozornění na narozeniny 29.2. přestupného roku je k 28.2. tak, aby nedocházelo k chybě při plánování upozornění. Textové záznamy nově spolupracují s Google Chrome verze 2. Od této verze Connection Meteru je možný upgrade ve Windows Vista/7 i v případě, že je program instalovaný do systémem chráněné složky. Pokud není možný zápis do složky samotným ConMet.exe, provede se po stažení instalačního balíčku jeho spuštění, program se ukončí a umožní bezproblémovou instalaci nové verze. 7.6.3 Pomůcka Úkoly umožňuje připomenutí prostřednictvím zvoleného zvuku nebo spuštění aplikace, procesu. Zvuk se přehrává z wav souboru nebo přes vnitřní reproduktor počítače (zadejte za sebou hodnoty ve tvaru frekvence, délka zvuku, délka čekání atd). Tento způsob připomenutí aktivujte v okně úkolu volbou Připomenout...spustit/přehrát. Díky této funkci můžete Connection Meter používat jako plánovač úloh! Vynikající funkce Nástroje/Statistika sítě slouží k jednoduchému sledování komunikace počítače s zařízeními na Internetu. Velice snadno tak můžete odhalit, jestli ve Vašem počítači nepracuje nějaký červ, tedy neodesílá citlivá data. Novinkou v této funkci je tlačítko pro okamžité ukončení procesu, to je na začátku každého řádku (tlačítko s křížkem). Program předává pokyn ConMet QIP Pluginu 0.5 tak, aby v případě nového emailu pozměnil ikonu u kontaktu. 7.6.4 Tři nové funkce jsou nadstavbou pomůcky úkoly. V místní nabídce u ikony telefonu vedle hodin najdete novou volbu sleeptimeru "Vypnout počítač za/1min, 2min, ..., 60min, určit". Pokud zvolíte některou z hodnot nebo hodnotu přímo zadáte, vytvoří se v okně pomůcek nový záznam úkolu s příkazem pro vypnutí počítače. Tento úkol se po splnění vymaže, je možné ho před aktivací samozřejmě vymazat nebo editovat (Nástroje/Úkoly), přeplánovat čas vypnutí na libovolný den a hodinu a to včetně opakování. Dalšími novinkami jsou zobrazení času do připomenutí a času od připomenutí do dalšího zopakování. To všechno v okně pro úpravu úkolu.Místní nabídka pro nastavení maxima datových toků je nyní přehlednější. 7.6.5 V plovoucím okně a QIP je možné zobrazit jmeniny (a státní svátky). Pro zobrazení zvolte v Nastavení/Obsah pl. okna/v řádku jmeniny. Kliknutím nad jmeninami otevřete adresář. Pokud zvolíte zobrazení v QIP, je správná ikona jmenin až v ConMet QIP Pluginu 0.5. V Nastavení/Obsah pl. okna je možné v roletovém seznamu zvolit formát data a času pro zobrazení v plovoucím okně a QIP. Předdefinovaných je přes šedesát možných kombinací. Jako datum je možné zvolit zobrazení kombinace dne v týdnu, dne, měsíce a roku, přesného času v rozšířeném i zkráceném tvaru. Jedno pole v plovoucím okně a QIP tak může óbsahovat informaci data i času. 7.6.6 Ovládací prvky a prvky nastavení byly přeskupeny podle logických celků. Změna proběhla v hlavní nabídce, Nástroje. Nastavení jazyka je nově v Nastavení/Aplikace. Nastavení kalendáře jmenin je v Nastavení/Datum a čas. Nastavení jednotek dat a rychlosti připojení v Nastavení/Spojení. K drobným úpravám došlo také v místní nabídce u hodin a v Nastavení/Oznamování pošty. Počet neodeslaných SMS je v plovoucím okně zarovnán doprava. Oznamování pošty pro Gmail podporuje automatické otevření už přihlášené www stránky s rozhraním elektronické pošty, stačí jen v Nastavení/Oznamování pošty zadat do pole Po kliknutí v plovoucím okně spustit nebo otevřít stránku "https://www.gmail.com/" a ConMet po kliknutí automaticky přihlásí ke Gmail účtu přes www. 7.6.7 Nová funkce v nabídce vedle hodin, Upozornit za... umožní velice rychlé zadání úkolu s připomenutím, předem vyplněným časem a automatickým odstraněním. Tato verze řeší pojmenování duplicitních jmen rozhraní (Nastavení/Spojení/Přenosy dat měřit přes ...). Kalendář má první den týdne dle nastavení uživatelského rozhraní Windows, tedy např. pro anglicky hovořící země začíná týden nedělí. Nová volba Nastavení/Datum a čas/Kalendář jmenin země ... bez jmenin umožní režim kalendáře bez zobrazení jmenin. Datum je v historii připojení zobrazeno ve formátu dle místních nastavení. Doplněny a aktualizovány předlohy tarifů O2 (Mobilní Internet), Orange SK a T-Com SK. 7.6.8 Velmi důležitá úprava z důvodu změny na bráně 1188.cz, SMS přes tuto bránu opět funkční. Ochranná funkce Nástroje/Statistika sítě byla rozšířena o možnost zobrazení startu komunikace, navíc je vylepšeno rozpoznávání a zobrazení portu použitého pro komunikaci (o https, icq, atd...). Funkce Statistika sítě je výborným pomocníkem při sledování síťové aktivity. Každý program, který posílá nebo přijímá data z/do počítače tato funkce ukáže a umožní i jeho zneškodnění. Tato verze Connection Meteru při spolupráci ConMet QIP Pluginem v.0.6 dokáže zobrazit rychlost dat, zátěž počítače a čerpání času nebo dat v grafické podobě, pomocí "pružných čar". Aktivujte v Nastavení/Obsah pl. okna/ve sloupci v QIP. Doplněna předloha tarifu Orange SK Internet na doma. 7.6.9 Podpora oznámení zvukem mp3 a mid. Funkce oznamování pošty, upozornění úkolovníku, po stažení nebo spuštění ... všechny tyto funkce nyní podporují nejen zvuky ve formátu wav, pípání na reproduktrou počítače, ale nově i přehrávání zvuků ve formátu mp3 a mid. Protože mohou být zvuky občas dost dlouhé, je možné přehrávání zastavit přes nabídku Nástroje/Zastavit přehrávání zvuku. Nová funkce Převzit záznamy uživatele řeší situaci, kdy se ve Windows střídá víc uživatelů a některý z nich potřebuje převzít záznamy druhého uživatele. Tato funkce řeší také situaci, kdy máte uloženou zálohu a data z ní obnovíte pod jiným uživatelským jménem než pod kterým jste zálohovali. Funkci najdete v nabídce Soubor/Převzít záznamy uživatele, v okně zvolíte zdrojovou "uživatelskou" složku, zvolíte co chcete převzít (nastavení účtů, textové záznamy, adresář a archiv SMS brány, nastavení účtů elektronické pošty) a vyberete jméno uživatele, u kterého jsou záznamy uloženy. Ok provede převzetí. Došlo k rozšíření kalendáře o dalších sto let, tedy pomůcka Kalendář je nyní pro roky 1800-2200. Doplněny a aktualizovány předlohy tarifů O2 Internet Extra a Slovanet SK, Rýchlejší Internet.

7.7.0 Nová funkce v hlavní nabídce "Nástroje/Má MAC a IP v síti a Internetu". V okně s textovým polem (ze kterého je možné označený text kopírovat do schránky) se zobrazí jméno síťového zařízení šíťové karty), jeho MAC adresa, jméno výrobce zařízení z centrálního registru podle MAC. V tomto okně se také zobrazí IP adresa a jméno počítače v lokální síti a velmi důležitá veřejná IP adresa kterou v Internetu vystupujete a jméno počítače s touto IP adresou v Internetu. Funkce tedy ukáže ty nejdůležitější informace v síti na jedno kliknutí. Novinkou je možnost trvalého nahrazování jména uživatele Windows v Connection Meteru. Jedná se o rozšíření funkce "Soubor/Převzít záznamy uživatele", v ní je nová volba "Trvale používat profil uživatele xyz". Pokud tuto volbu aktivujete, bude Connection Meter trvale používat místo výchozí společné složky složku zvolenou v tomto okně a za jméno uživatele Windows začne pro svoji potřebu dosazovat zvolené jméno. Prakticky to znamená, že touto volbou převezme uživatel záznamy funkcí a jejich nastavení zvoleného uživatele. Je to velice užitečná volba např. pokud se na počítači střívá víc uživatelů a ti chtějí mít společné záznamy, případně pokud používáte více systémů Windows na jednom počítači. V minulé verzi program začal podporovat přehrávání mp3 a mid souborů. Tlačítko Přehrát v nastavení jednotlivých funkcí využívajících přehrávání nyní umožňuje i zastavení přehrávaného zvuku. 7.7.1 Korekce přenosů u O2 se nyní provádí na základě hodnot e-účtu zákazníka O2. V Nastavení/Korekce přenosů zadejte přihlašovací údaje k účtu. Funkce automaticky nastaví i zúčtovací období pro které se provádějí vždy korekce. Došlo také k atualizaci korekcí T-Mobile SK. Funkce "Nástroje/Moje MAC a IP v síti a Internetu" obsahuje i doplněk lokalizace IP adresy. V okně se zobrazí nejen vše o adresách zařízení, ale i místo, kde se připojení k Internetu nachází. Všechny údaje se čerpají z databází na Internetu. Pomůcka úkolovník obsahuje novou nabídku pro spuštění úloh. V ní je možné nově zvolit vypnutí počítače v určitý čas, odpojení a připojení (a to i pro ADSL, kabel a WiFi) k Internetu. Vše samozřejmě s možností automatického opakování v zadaném intervalu. Nabídku rozvinete přes tlařítko ">". V textových záznamech byla aktualizována předloha pro přihlášení k mBank (CZ i SK). Tato verze Connection Meteru spolupracuje s nejnovejší verzí ConMet QIP Pluginu 0.7, při přechodu z nastavení obsahu plovoucího okna/QIP a grafu historie datových toků se vysílá pluginu příkaz k přerovnání záznamů tak, aby byly v QIP umístěny pod sebou. Do programu byly doplněny předlohy tarifů pro připojení k Internetu v zahraničí O2_CZ_roaming, T-Mobile_CZ_roaming, Vodafone_CZ_roaming. 7.7.2 Úprava korekcí podle e-účtu O2 a aktualizace SMS brány T-Zones. Doplněny předlohy tarifů tarifů U_fon_CZ_3G_mobilni_internet, U_fon_CZ_3G_mobilni_internet_plus, U_fon_CZ_3G_mobilni_internet_za_nula (pro počítání FUP). Opět aktualizovány předlohy textových záznamů mBank. 7.7.3 Funkce obnovování viditelnosti plovoucího okna byla přepracována tak, aby nemohlo docházet k "problikávání" nabídek a záhlaví a oken Connection Meteru. Textové záznamy mají vylepšenou definici záznamu z předlohy. Při výběru předlohy se postupně zeptá na obsahy jednotlivých polí a ty automaticky přepíše. Definice textového záznamu z předlohy je nyní opravdu velice snadná. Do přehloh textových záznamů bylo doplněno přihlášení k účtu PayPal. Funkce limity (Nastavení/Limity) ceny, času a dat za den a zúčtovací období mají možnost výběru, jestli se mají uplatňovat na základě hodnot aktivního nebo všech uživatelů Connection Meteru. Aktualizace předávání SMS do sítě O2 prostřednictvím elektronické pošty, možnost výběru SMTP (jako email) a automatické doplnění elektronické adresy mobilního telefonu. 7.7.4 Funkce Nastavení/Textové záznamy má nové pole pro vložení aktuálního data a času. V okně pro zadání textového záznamu posuňte kurzor na místo pro datum a čas, stiskněte tlačítko pro vložení "Datum a čas". Otevře se okno, ve kterém můžete zvolit formát, tlačítko OK pole vloží. Pole má tvar [DATE:formát], formát říká Connection Meteru tvar pro vložení (můžete i ručně upravit). Textový záznam může obsahovat libovolný počet těchto polí. Funkci určitě použijete pro pohodlné vložení hlavičky dopisu atd. Pomůcka Generátor hesel pomáhá vždy, když potřebujete rychle vytvořit a použít heslo. Novinkou je možnost vytvoření hesla v hexadecimálním tvaru tak, jak ho vyžadují některá síťová (WiFi) zařízení, např. bezdrátové routery, přístupové body atd. Zvolte "ASCII znaky" nebo "hexadecimální", program si samozřejmě nastavení pamatuje. V plovoucím okně nebo QIP je možné zobrazit pole pro aktivaci spořiče obrazovky. Pokud není aktivní spořič obrazovky a funkci spořiče přes toto pole aktivujete, Connection Meter vypne monitor. Ten je vypnutý do té doby, dokud nepohnete myší. Ideální funkce pro úsporu elekřiny, pokud odcházíte na chvíli od počítače. 7.7.5 Nová funkce zobrazení volného místa na disku. V Nastavení/Obsah pl. okna zvolte zobrazení výběrem "volné míto na discích". Jako text před informací můžete zadat i zobrazení jména disku pomocí dvojice znaků "%s", např. "(%s:)" pro "(C:)" atd. V poli na stejném místě je také možné zadat označení diskových jednotek, které chcete sledovat (např. "CDE"). V plovoucím okně se zobrazí hodnota zůstatku místa na disku, v QIP navíc se symbolem zařízení (místní nebo síťový disk, cd rom, vyměnitelné médium). Aktualizace korekcí O2 podle hodnot na portálu e-účet. Pokud máte e-účet aktivní, zvolte v Nastavení/Korekce přenosů automatické provádění korekce denně, vyberte "O2 ADSL (e-účet)" a zadejte přihlašovací údaje. Connection Meter každý den přepočítá naměřené hodnoty podle hodnot, které naměřil zprostředkovatel. V Nápověda/O aplikaci je informace o operačním systému a nyní nově i o tom, jak dlouho Connection Meter už pracuje (nezávisle na měření připojení). 7.7.6 Úprava v souvislosti se změnou na SMS bráně T-Zones. 7.7.7 Nová funkce zobrazení volného místa na discích v přehledné podobě. Zvolte v Nastavení/Obsah pl. okna/Graficky místo na discích, zvolte zde také jaké disky chcete sledovat (např. "CDE"). Kontrola volného místa se provádí každých 15s. Úprava v odesílání SMS přes T-Zones pro případ, že je v počítači instalovaná starší verze Internet Exploreru (starší jak 6), SMS přes T-Zones nyní na každém typu Windows. Podpora automatického vkládání přihlašovacích údajů do prohlížeče Opera 10. Pomůcka úkoly neumožňuje editaci, pokud je aktivní dialog připomenutí úkolu. Úprava v modulu měření dat přes zvolené rozhraní řeší situaci přetečení vnitřních počitadel Windows. Po probuzení se provede automatický mezisoučet tak, aby došlo k rozlišení jednotlivých záznamů o měřeních. 7.7.8 Doplněna možnost zobrazení stavu baterie v grafické podobě v plovoucím okně. Aktivujte v registrované verzi v Nastavení/Obsah pl. okna/QIP/graficky stav nabití baterie. Pokud není baterie k dispozici, dojde ke zobrazení prázdného sloupce. Grafická informace se zobrazí mezi využitím CPU a disků. Textová informace v plovoucím okně (QIP) o zůstatku volného místa na zvolených discích ukazuje hodnotu v automaticky určených jednotkách, tedy nezávisle na nastavení jednotek v programu. V programu byla opravena funkce Nástroje/Vytvořit zástupce rychlého přístupu/Úkolů. Ta přestala po změně názvu zástupce vytvářet (v názvu zástupce byl nepovolený znak pro pojmenování souborů). Došlo také k úpravě časování výpisu textových záznamů. 7.7.9 Informace o systému v plovoucím okně doplňuje i množství volné fyzické paměti. Volnou nebo obsazenou paměť je možné zobrazit jako hodnotu s automaticky určenými jednotkami nebo v grafické podobě jako sloupec obsazení paměti. Novinkou je také možnost výběru, jestli se má v plovoucím okně zobrazovat množství volného nebo obsazeného místa na discích a paměti. Nastavení plovoucího okna obsahuje nové tlačítko "Reset vzhledu pl.okna", stiskem tohoto tlačítka dojde nastavení barev, textu před, pořadí, písma a šířky sloupců do výchozích hodnot. Toto tlačítko nastaví vzhled, nenastaví tedy co má být obsahem plovoucího okna. V programu byly upraveny výchozí hodnoty vzhledu plovoucího okna tak, aby bylo zobrazení co nejpřehlednější (písmo Tahoma 7 tučné, pastelové barvy sloupcových grafů atd).

7.8.0 Aktualizace korekcí O2 ADSL přes e-účet (při využívání více produktů O2) a T-COM (sk, výměna hodnot přijato, odesláno), 100% přesnost opět i pro tyto sítě. Doplněna klávesová zkratka pro zjištění aktuálního stavu dopisů na poštovních účtech. Aktivujte v Nastavení/Aplikace/Pro ovládání Connection Meteru používat klávesové zkratky. Zde si můžete zvolit i jakou klávesu chcete používat, pokud nechcete zkratku pro funkci používat, zadejte na jejím místě znak "*". Aktualizace předlohy (textového záznamu) pro přihlášení k účtu ČSOB. Doplněn dialog s informací v nastavení vložení textu při dvojitém nebo trojitém kliknutí myši. Doplněny aktuální předlohy tarifů Elsat České Budějovice a T-Mobile (GPRS a EDGE, univerzální tarif s cenou 0,06Kč/kB jednotka 5kB).7.8.1 Úprava posílání SMS v souvislosti se změnou na WWW T-Mobile. Connection Meter byl doplněn o modul sledování stavu a kvality připojení WiFi. V Nastavení/Obsah pl. okna můžete aktivovat zobrazení stavu v grafické i textové podobě. Pokud v textu před textovou informací použijete "%s", doplní se do tohoto textu po připojení i název AP. Kliknutím nad textovou informací otevřete nastavení sítě (Windows XP) nebo dialog pri připojení (Windows Vista a 7). Funkce si sama dohledá připojenou nebo aktivní WiFi síťovou kartu. 7.8.2 Vylepšení podpory sledování bezdrátových (WLan, WiFi) sítí ve Windows XP (od SP2) a Windows Vista. Pokud se nepodaří sledování aktivovat, program chybu oznámí a z důvodu bezpečnosti zruší příslušné volby v programu automaticky. Byla doplněna signalizace nezabezpečených bezdrátových sítí. V Nastavení/Obsah plovoucího okna je nové barevné pole pro zobrazení úrovně sítí, které nepoužívají šifrovaný přenos. Ve stavovém řádku aplikace se zobrazuje stav WiFi v případě, že je aktivní alespoň jedna volba pro zobrazení stavu WiFi v plovoucím okně. Doplněna šablona textového záznamu pro přihlášení do Gmail. Doplněna předloha kombinovaného tarifu O2 pro mobilní a pevný Internet za 750Kč. 7.8.3 I do Connection Meteru byla doplněna sada ikon sloužících ke zpřehlednění polí v plovoucím okně (ikony je shodně s těmi z ConMet QIP Pluginu). Zobrazení ikon aktivujte v Nastavení/Vlastnosti pl.okna/QIP, zde zvolte "Plovoucí okno s ikonami". Jestliže si necháte plovoucí okno s ikonami zobrazovat, je vhodné upravit jeho obsah v Nastavení/Obsah pl. okna a písmo. Výchozí nastavení získáte přes tlačítko "Výchozí vzhled pl. okna" (Tahoma 8 s ikonami, Tahoma 7 tučná bez ikon). U ovládacích polí (aktivovat spořič obrazovky, skrýt plovoucí okno, mezisoučet, odpojit/připojit) není nutné uvádět znaky. Pokud chybí, program si výchozí doplní sám, při zobrazení ikon se zobrazují v ovládacích polích jen ikony. Některé ikony se mění v závislosti na stavech (např. WiFi je jiná v připojeném stavu, ikona pošty má symbol nového dopisu, disky mají ikonu podle typu a stavu média atd). S novým vzhledem plovoucího okna přichází i nový vzhled průvodce Soubor/Toky v plovoucím okně. Zde je možné nově aktivovat i zobrazení ikon v plovoucím okně. Doplněny předlohy dsl tarifů Swan SK. 7.8.4 Plovoucí okno získává vzhled podobný oknu kontaktů ICQ atd. Jednotlivá textová pole s informacemi nebo pro ovládání je možné zobrazit pod sebou. O to se postará nová volba Nastavení/Vlastnosti pl. okna/Obsah zobrazit ... ve sloupci se šířkou. Pokud je zvolena nulová šířka, dojde při zobrazování ke zjištění nejširší informace a podle ní se přizpůsobí šířka celého plovoucího okna. Pevně určená šířka sloupce fixuje šířku plovoucího okna, nepřebíjí ale nastavení minimální šířky celého plovoucího okna určené na stejném místě nastavení níže. Další novinkou je zobrazení aktuální rychlosti WiFi připojení. Jde o rychlost na které se dohodla bezdrátová zařízení, zobrazení je v dolní části hlavního okna programu. V Nastavení/Vlastnosti pl. okna je možné zvolit zobrazení inverzních hodnot úrovně WiFi, na některých systémech je uroveň 100 maximum, jinde je 100 minimem. Proto si můžete sami určit, jestli se má před zobrazením zjištěná hodnota úrovně WiFi převrátit. Při Upgrade program nezapisuje dočasné soubory do instalační složky, tím by měl bý vyřešen problém se zápisem data.tmp při Upgrade pod Windows 7. Do programu byla doplněna předloha textového záznamu pro přihlášení do Datové schránky (ČR). 7.8.5 Oprava jednotek rychlosti připojení WiFi ve stavovém řádku hlavního okna programu (místo k má být M). V hlavní nabídce Nástroje byla vytvořena nová skupina Pomůcky pro jednotlivé záložky okna pomůcek. Z programu byla odstraněna funkce "Ve Windows NT/2000/XP sledovat vytáčená čísla sledováním portů ", její aktivitu nahrazuje funkce blokování portů. Nepoužívaný ovladač sledování portů je možné odstranit přes funkci Nápověda/O aplikaci/Odeb.obladače. Aktualizace a doplnění předloh tarifů T-Mobile SK (Mobilným internet Štart, 2, 10). 7.8.6 Aktualizace posílání SMS z důvodu změny na T-Zones. 7.8.7 Tato verze řeší problémy s odesíláním SMS přes T-Zones na starších verzích Internet Exploreru. V programu byl také přepracovaný Upgrade a instalace programu tak, aby využívaly oddělený instalační program cmunins_exe. 7.8.8 Do programu byla doplněna podpora 64 bitových Windows. Nejdůležitější 64 bitovou součástí je pomocná služba CMService.exe, která má stejný úkol jako její 32 bitová podoba, provádí (i automatické) odpojení od sítě u trvalých připojení a seřizuje čas i v případě, že ConMet.exe není spuštěný s právy administrátora. CMService se aktivuje Nastavení/Spojení/Funkci Odpojit/připojit přes zařízení zpřístupnit všem uživatelům Windows. Při zavírání nastavení se spustí služba, systém Vista nebo 7 požádá dvakrát o povolení při spuštění služby. Funkce CMService i zavedení je stejné i na 32 bitových systémech, liší se jen zavedený program služby. Do programu byla doplněna vynucená oprava automatické detekce rozhraní. Pokud při spuštění Connection Meteru ještě není dokončena konfigurace sítě, nemá program správně nakonfigurované měření, proto bude v pravidelných (minutových) intervalech sledovat, jestli už byla konfigurace dokončena. V Nastavení/Obsah pl. okna je nově bublinková nápověda textových polí, ta napovídá i jak vložit obsah proměnných do jednotlivých buněk plovoucího okna (např. jméno AP, jméno a označení disku). Pomůcka Kalendář obsahuje novou informaci o pořadovém čísle týdne v roce pro zvolený den. Stačí pohybovat myší nad jednotlivými dny a v řádku označení měsíce se bude ukazovat i číslo týdne v roce pro tyto dny. 7.8.9 Doplněno automatické opakovádní dotazu na nové verze programu při nepřetržitém běhu. Dotaz se zopakukuje na základě nastavení v Nastavení/Aplikace/... nové verze zjišťovat každých ... dní, opakování je vždy každých 24 hodin od startu programu. Při odesílání SMS přes SMS bránu 1188.cz se v případě vyplnění Nastavení/SMS brána/Vaše elektronická adresa ... tato adresa doplní jako adresa odesílatele SMS, je možné tak okamžitě odpovědět na určený email. V adresáři SMS brány je v kontextové nabídce volba Kopírovat, Vložit pro kopírování a vložení obsahu zvolené buňky a Kopírovat, Vložit adresář pro kopii a vložení celého adresáře. Aktualizace textových záznamů pro nejnovější verzi Google Chrome (beta 3), kontrola adresy i automatické dosazení je i pro tento prohlížeč funkční. Aktualizace Vodafone tarifu "Na dlouho" pro pásmo do 100 a 300 MB/měsíc (nad 300 je paušální cena 750Kč bez ohledu na průtoky dat).

r. 2010

7.9.0 Aktualizace korekcí O2 podle e-účtu. Pokud máte e-účet aktivní, můžete v Nastavení/Korekce přenosů zvolit denní korekce prostřednictvím "O2 ADSL (e-účet)", pokud vložíte pltné přihlašovací údaje, bude Connection Meter pravidelně zpřesňovat naměřené hodnoty množství přenesených dat. Funkce Nástroje/Statistika sítě už neobsahuje tlačítka "x" pro ukončení úlohy, místo toho je možné úlohu ukončit kliknutím nad řádkem její komunikace nebo přes pravé tlačítko myši v nabídce "Ukončit ...". Díky této úpravě už při překreslování tabulka spojení při překreslování nepoblikává. Doplněny a aktualizovány předlohy tarifů mobilního Internetu Orange World (SK) a UPC 1M (CZ). Z programu byly odstraněny předlohy tarifů modemového a ISDN připojení. Tyto předlohy jsou nyní dostupné jako archiv zálohy programu na tarify_modem_a_isdn.cmz po stažení předlohy doplníte v Connection Meteru přes funkci v hlavním okně Soubor/Obnovit zálohu. 7.9.1 Funkce oznamování nové pošty umožňuje sledování nových zpráv v libovolném počtu emailových schránek. Connection Meter počet dopisů a jejich velikost ukazuje v plovoucím okně, QIP, dialogovém okně, nový dopis program oznámí zvukem (i mp3) z reproduktoru, pípnutím a nyní nově také zasláním SMS. Jestliže tedy Váš poštovní server nepodporuje oznamování nové pošty na mobil, nebo čekáte důležitou zprávu, můžete si aktivovat oznámení v Nastavení/Oznamování pošty/... účet/Poslat SMS/email pro ... doručit přes. Ovládání funkce je jednoduché, zvolíte ze seznamu adresáře nebo zadáte telefonní číslo příjemce v mezinárodním formátu. Jako způsob doručení je možné zvolit T-Zones, Samoobsluhu Vodafone nebo email. Pokud chcete použít email, je nutné ho zadat do adresáře SMS brány ke zvolenému kontaktu (druhý sloupec) a zadat adresu poštovního SMTP serveru do Nastavení/SMS brána/SMTP server pro odesílání zpráv. Další novinkou je zobrazení stavu vnitřních čítačů rozhraní v okně Nástroje/Rozhraní. Zde se zobrazuje stav počitadel rozhraní Windows tak, jak je oznamuje systém, nezávisle na nulování, ostatních programech, atd. Upgrade probíhá prostřednictvím metody POST tak, jak ji vyžaduje server. V programu byla aktualizována předloha textového záznamu PaySec. 7.9.2 Aktualizace z důvodu změny na SMS bráně 1188.cz (ošetřena chyba při načítání gi2 souboru). 7.9.3 Velice jednoduchá a univerzální funkce chytrého sejfu na Vaše texty nebo hesla, umožňuje i otevírání www stránky nebo spuštění aplikace ve které se má heslo použít. Novinkou je nyní možnost vytvoření textového záznamu "Bez textu". V okně pro vytvoření textového záznamu můžete stiskem tlačítka "Bez textu" určit, že textový záznam neobsahuje text pro vložení. Kombinace kláves tohoto záznamu slouží jen k otevření www stránky nebo spuštění aplikace, Connection Meter nečeká na druhé stisknutí pro vložení textu. Tato funkce tedy může sloužit i jako jednoduchý nástroj pro evidenci a otevírání www stránek nebo spouštění aplikaci, otevírání dokumentů. Aby nedocházelo k omylům způsobeným chybně zadanými přístupovými údaji, obsahuje Connection Meter movou funkci v Nastavení/Oznamování pošty, Korekce přenosů a SMS brány. Za textovým polem pro zadání hesla je nové zaškrtávací pole sloužící k odmaskování hesla. Zobrazení hesla na těchto místech si program neukládá, volba je přístupná jen administrátorům programu (Nastavení/Aplikace/Administrátorem programu je uživatel ... nebo přístup odemčený heslem zadaným zde, pokud je zvoleno). 7.9.4 Aktualizace korekcí O2 prováděných prostřednictvím e-účtu. Pokud portál při přihlášení vyžaduje přístupový kód zaslaný na mobilní telefon, Connection Meter při provádění korekcí požádá o zaslání kódu a otevře dialog pro jeho vložení. Teprve po vložení kódu se může provést zjištění hodnot naměřených zprostředkovatelem a může tak také zpřesnit vlastní naměřené hodnoty. Pokud kód nedorazí nebo chcete korekce zrušit, stačí odeslat prázdný text nebo operaci zrušit. V Nastavení/Korekce přenosů je nyní možné zvolit provádění korekcí po libovolně dlouhém počtu dní (1-28). Tato volba nahrazuje denní provádění korekcí, protože je jeden den výchozí, není nutné nic v nastavení měnit. Nové je tlačítko Nastavení/Aplikace/Oprávnění. Toto tlačítko provede nové nastavení přístupových práv ve "společné" složce a jejích posložkách tak, aby mohli zapisovat uživatelé skupiny "users". V této aktualizaci se ve Windows 7 při nastavování práv přidává i možnost zápisu skupiny "Everyone" a "SYSTEM" do "společné" složky. To umožní bezproblémový přístup všem uživatelům počítače do této složky sloužící v Connection Meteru k ukládání "společných" dat (záznamy o měřeních atd.). Do programu byl doplněn nový tarif O2 Internet Standard, byly aktualizovány předlohy pro počítání FUP u U:fona. 7.9.5 Nová (přelomová) funkce Connection Meteru, "Vzdálený přístup". Díky ní můžete pomocí prohlížeče www stránek na libovolném počítači v síti sledovat obsah plovoucího okna. Aktivace je v Nastavení/Vzdálený přístup/Aktivovat vzdálený přístup přes www prohlížeč, zde je možné určit na jakém portu má www server pracovat (80 výchozí) a určit také přístupové jméno a heslo, kterým je možné přístup chránit (doporučeno). Po zadání (IP) adresy nebo jména Vašeho počítače do prohlížeče www stránek (Internet Explorer, Mozilla, Chrome, Opera) Connection Meter předá obsah plovoucího okna v podobě sloupce s písmem, obsahem a barvami určenými v Nastavení/Obsah pl. okna. Pro zobrazení obsahu plovoucího okna není nutné, aby bylo plovoucí okno na obrazovce, Connection Meter ale musí být ve stavu kdy měří, jinak předá prázdnou stránku. Protože se předává jen textová podoba stránky, je objem předávaných dat minimální. Otestování funkce je možné na lokálním počítači s Connection Meterem v prohlížeči zadáním http://127.0.0.1/ Vše o aktivaci této funkce, řešení různých situací (např. provoz za firewallem, dynamicky přidělované IP atd) najdete v nápovědě k programu. Funkce Vzdálený přístup je jen v REGISTROVANÉ verzi programu. 7.9.6 Nová funkce vzdáleného přístupu má další vylepšení. Prostřednictvím www prohlížeče je nyní možné na dálku sledovat plovoucí okno i s "pružnými čarami" zobrazujícími odesílání/příjem dat, zátěž počítače (jednotlivých procesorů), volné místo v paměti, stav nabití baterie (notebooku), volné (obsazené) místo na discích, úroveň WiFi signálu a zůstatek datové nebo čeasové jednotky. Vše v přehledné podobě sloupcových grafů. Funkci vzdáledného přístupu aktivujte v Nastavení/Vzdálený přístup a hned na lokálním počítači otestujte v prohlížeči www na adrese http://localhost/ (nebo http://127.0.0.1/). V této verzi bylo vylepšeno zobrazení textových záznamů s tmavou barvou pozadí, ikony jsou na bílém pozadí. Nově je možné v SMS bráně zvolit font použitý při psaní SMS zpráv, vybírejte přes tlačítko "Zvolit písmo ...". Zvolit je také možné druh písma, vše si program ukládá pro příští otevření SMS brány. V programu byla aktualizovaná funkce zjištění mobilního operátora příjemce v SMS bráně. Do programu byla doplněna podpora http přenosů komprimovaných pomocí GZip. V mnoha sítích (např.i Vodafone) jsou předáváné stránky komprimovány vždy a proto data předáváná přes www četl ConMet jako nesmyslná. Nyní si komrimovaná www data ConMet automaticky rozbalí. Postupně tento způsob předávání povolíme i pro odesílání SMS a korekce, tím dojde k zrychlení a snížení objemu přijímaných dat. 7.9.7 Funkce vzdáleného přístupu má vlastní prostředí, jeho součástí je kompletní plovoucí okno s obsahem a v provedení stejném jako na monitoru počítače. Toto plovoucí okno obsahuje i graf s historií datových toků, na dálku tedy můžete sledovat i stabilitu a rychlost připojení. Další novinkou ve vzdáleném přístupu je "Přehled" s informací o tom, kdy byly spuštěny Windows a o aktivním okně, aplikaci. Vzdálený přístup zobrazí titulek aktivního okna, pokud je tímto oknem prohlížeč www stránek, ukáže se titulek jako odkaz na otevřenou stránku. Zobrazí se také jméno a verze aplikace, které okno patří. Tato mimořádně užitečná pomůcka Vám umožní jednoduché a rychlé předání adresy www stránky na jiný počítač, pokud stahujete velké objemy dat a do popředí přesunete okno stahujícího programu, můžete na dálku zjistit jak je daleko stahování. Další možností je i vzdálené sledování toho, co dělají děti na počítači, to by mělo samozřejmě probíhat s vědomím uživatele Windows. Zobrazení informací o aktivních oknech je možné povolit/zakázat v Nastavení/Vzdálený přístup, výchozí je zakázáno. Velice důležitá úprava textových záznamů. Ta vznikla sice jako podpora nové verze Opery, má ale vliv na všechny použité prohlížeče www stránek. Zjednodušeně ConMet nyní zvládne správně procházet a vyhledávat ve všech i nedůležitých oknech prohlížečů www a vyhledat to správné, které se má přenést do popředí. Funkce trasování má nové tlačítko "Kopírovat", to nakopíruje trasu do schránky jako text oddělený tabulátory Windows pro další zpracování. 7.9.8 Chytrý sejf na hesla, textové záznamy, obsahuje novou zajímavou funkci. Při vkládání hlavního hesla do textových záznamů je nyní možné určit jak dlouho se má heslo pamatovat. Funkce vzdáleného přístupu nyní umí zobrazit nejen titulek aktivního okna a jméno aplikace, které aktivní okno patří. Nově je možné na dálku zobrazit i celé aktivní okno (jako obrázek). V nastavení vzdáleného přístupu je nyní tlačítko "Otevřít v prohlížeči" pro okamžité zkontrolování funkce. Opraven výpočet čísla týdne v roce v kalendáři. Ten je nyní podle ISO 8601, tedy první týden nesmí být jen víkend. Přejmenování telefonních poplatků na "cena za čas". Poplatky za zprostředkování mají společné jméno "cena za data". Větev nastavení původně označená jako "cena za data" se nyní jmenuje "limity dat/FUP". I když se poplatky za telefon už téměř nevyskytují, byla by škoda z programu možnost sledování času a jeho tarifikaci odstraňovat. Změna označení orientaci v programu výrazně zjednodušuje, hlavně pro ty, kteří nepamatují dobu, kdy jsme seděli u skřípajících modemů. Na kartě "Statistiky" v hlavním okně programu se cena za čas nebo za data zobrazuje jen pokud není nulová. 7.9.9 Bublinovou nápovědu s popisem obsahu plovoucího okna je možné zobrazit/skrýt v Nastavení/Vlastnosti pl. okna/Zobrazit bublinovou nápovědu s popisem obsahu plovoucího okna. V Nastavení/Aplikace je nové nastavení "Skrýt ikonu v oznamovací oblasti." pro odstranění ikony vedle hodin. Aby bylo možné program ovládat, je možné volbu aktivovat jen pokud jsou zvoleny klávesové zkratky, stačí klávesová zkratka pro Obnovení hlavního okna Connection Meteru. Další důležitou úpravou je volitelná funkce Nastavení/Aplikace/Při změně počtu monitorů restartovat ConMet. Jedná se o preventivní automatický restart programu v případě, že dojde ke změně počtu monitorů za běhu Windows. Tato situace vede na některých systémech ke komplikacím v aplikaci, tato funkce výskyt chyb eliminuje. Zvolte jen pokud za běhu přepínáte počet aktivních monitorů. V textových záznamech je nové zobrazení dne a času poslední úpravy textu, informace se zobrazuje ve stavovém řádku v okně pro úpravu záznamu. V programu byly aktualizovány předlohy tarifů UPC (cz) a T-Com (sk) s nově zavedeným FUP pro metalické i optické přípojky.

8.0.0 Nová funkce pro chytrý sejf na hesla, ve spodní části okna úpravy záznamu je možné zvolit připomenutí změny hesla po určitém počtu dní. Pokud nedojde ke změně hesla, opakuje se upozornění při každém spuštění nebo denně. Pomůcka Kalendář obsahuje v lokální nabídce novou funkci "Dnes", ta slouží k rychlému přesunu v kalendáři na aktuální rok a měsíc. Pomůcka Úkolovník umožňuje nejen připomínání důležitých úkolů, ale i časované posílání SMS, spouštění aplikací, odpojení, připojení, vypnutí počítače nyní nově i automatický restart Connection Meteru. Pokud chcete automatický restart načasovat: v okně editace úkolu "připomenout", pak "spustit/přehrát" a v nabídce přes ">" zvolte "Restartovat Connection Meter". Funkce vzdáleného přístupu sloužící ke sledování počítače, aktivních oken a otevřených www stránek po síti na dálku, má z důvodu zabezpečení blokaci aktivace a změny nastavení. Jestliže používáte administrátorský režim programu (tedy je v Nastavení/Aplikace zvoleno administrátorské heslo nebo je některý uživatel administrátorem programu), nejde vzdálený přístup aktivovat/deaktivovat nebo změnit jeho vlastnosti. Funkce Přehled ve Vzdáleném přehledu obsahuje další informace: název operačního systému (včetně rozlišení 32/64bit), čas připojení/měření za den, přenosy dat a cenu připojení za den. Program má vylepšený instalátor, ten zobrazuje celý index verze. 8.0.1 Nastavení programu bylo přepracováno tak, aby bylo přehlednější. Vznikla nová větev "Automatické akce", ta obsahuje všechny funkce, které provádějí automatické spuštění, ukončení aplikací, vypnutí počítače nebo jeho odpojení od Internetu za určitých okolností. Novinkou je nová funkce automatického vypnutí při snížení záteže počítače. V Nastavení/Automatické akce/Vypnout počítač, když bude X sekund zátěž počítače pod Y% použijete vždy, když např. na noc spustíte kompresi filmu nebo muziky. Do programu byla doplněna předloha pro automatické přihlášení ke (spořícímu) účtu AXA Bank (Nastavení/Textové záznamy/Přidat/Předlohy/AXA Bank, CZ), při přihlášení přes ConMet se doplní všechna pole, kurzor se zastaví i pole pro přepsání kódu z obrázku. Aktualizace předloh tarifů pro mobilní Internet O2, doplněna sada předloh pro RIO Media. 8.0.2 Hlavní okno programu umožňuje změnu rozměru. Ta se projeví hlavně na rozměru tabulky na záložce Záznamy. Záložka Statistiky je při změně velikosti beze změny, Nastavení se připravuje, zatím se rozměr projeví při vykreslování větví. Nově program obsahuje v hlavní nabídce volbu Zobrazení. Ta obsahuje podobně jako u ostatních aplikací možnosti zobrazení panelu nástrojů a dalších součástí prostředí. V kalendáři je nově řada tlačítek 1-12, ta slouží k rychlému přesunu na měsíc v roce, který je právě zobrazený. Nově je také možné mezi měsíci přecházet pomocí kolečka myši. V okně editace textového záznamu je opravena velikost zaškrtávacího pole "povolit přesměrování adresy". 8.0.3 Oprava automatického vypínání počítače, na některých systémech docházelo k problému při vypnutí pomocí automatických akcí. 8.0.4 Přestavba panelu Nastavení umožňuje prožné nastavení velikosti jednotlivých větví nastavení. Ovládací prvky nastavení jsou umístěny v boxech s plynulou změnou velikosti, i tato část programu tedy reaguje na změny velikosti hlavního okna. Pokud prostor nestačí, zobrazí se na straně posuvník po větvi nastavení (posuvník samozřejmě reaguje na kolečko myši). Díky této úpravě je nastavení programu přehlednější a dává naprostou volnost v dalším rozšiřování programu. Další velké vylepšení je v části zobrazení bulletinu. V bulletinu jsou uživatelé pravidelně informováni o aktualizacích, novinkách v programu. Doposud byl bulletin zobrazen jako jednoduchý text v poznámkovém bloku Windows. Od této verze Connection Meter bulletin zobrazuje ve vlastním okně. V něm je možné bulletin pohodlně číst a současně kliknutím okamžitě otevřít odkazy na www stránky, pokud jsou součástí textu. I toto okno samozřejmě opět reaguje na kolečko myši. 8.0.5 Chytrý sejf na hesla, textové záznamy, podporují automatické vkládání do formulářů v nejnovější verzi Google Chrome. Pokud dojde ke spuštění Connection Meteru současně s QIP při startu Windows, po jedné minutě se automaticky přeskupí informační pole v QIP. Záložky v hlavním okně programu a okně pomůcek jsou nyní s ikonami (pokud je nastavena sada ikon Silk). Je možné zakázat nebo povolit zobrazení kalendáře v hlavím okně programu. 8.0.6 V Nastavení/Obsah pl. okna/QIP je nová možnost zobrazení "příští úkol". Pokud ji zvolíte, v plovoucím okně nebo v QIP se ukáže datum nebo čas příštího úkolu zadaného v úkolovníku pomůcek. Datum se zobrazuje pokud je úkol za den nebo několik dní, dnešní úkoly jsou jen s údajem času. Pokud v seznamu není úkol, zobrazí se "???" bez časového údaje. Po kliknutí nad údajem příští úkol v plovoucím okně nebo QIP otevřete okno poůcek s předem zvolenou záložkou Úkoly. Automatické dosazení hesla na dvoj-trojité kliknutí myši nyní volitelně dosazuje údaje pro celou doménu. Tím je umožněno automatické doplnění údajů i v případě, že se mění adresa formuláře pro přihlášení. Příslušnou volbu najdete v okně pro editaci textového záznamu "Platnost pro celou doménu". V programu byly aktualizovány předlohy tarifů mobilního Internetu O2, Slovanet SK a předplaceného Internetu T-Mobile SK. 8.0.7 Při instalaci se program v dialogovém okně ptá na automatické spouštění, to je možné samozřejmě později kdykoliv změnit v Nastavení/Aplikace. V tomto dialogovém okně je také informace o licenčních podmínkách programu (zobrazují se také při instalaci). Informace o příštím úkolu se v plovoucím okně/QIP zobrazuje s odpočtem času do úkolu. Pokud není nalezena IP adresa rozhraní v IPv4, pokusí se při spuštění Connection Meter dohledat IP adresu IPv6 a tu zobrazí ve spodní části, tedy stavovém řádku, hlavního okna. Klávesová zkratka (Nastavení/Aplikace/Pro ovládání Connection Meteru používat klávesové zkratky) pro otevření nabídky textových záznamů má tuto nabídku rozšířenou o funkci "Zapomenout heslo". Jestliže textové záznamy používáte, je tato nabídka velice pohodlným způsobem, jak textové záznamy ovládat. Místo mnoha kombinací kláves totiž v tomto případě stačí kombinace jediná. Do programu byly doplněny předlohy tarifů slovenského GTS pro ADSL Rapid, Rapid plus a Smart. 8.0.8 Nejdůležitější součástí Connection Meteru je jednoznačně plovoucí okno. V textových jeho polích najdete vše potřebné a pro Vás důležité tak, jak si jeho obsah nastavíte v Nastavení/Obsah pl.okna. Novinkou je možnost zobrazení obsahu ve třech řádcích. Tento druh zobrazení textových informací doplňuje současné možnosti zobrazení v jednom, dvou řádcích nebo ve sloupci. Zvolte v Nastavení/Vlastnosti pl. okna/Obsah zobrazit ve ... třech řádcích. Informace o příštím úkolu v plovoucím okně/QIP je zobrazena s informací o počtu dní do úkolu, míně jak 24h s informací o čase do oznmení úkolu. Pokud Connection Meter měří v době, kdy uspíte počítač, provede se po probuzení z režimu spánku automatický mezisoučet. Nově je nyní záznam upraven tak, aby údaje nezkresloval čas spánku. Do programu byly doplněny předlohy satelitního Internetu přes Skylink, došlo k aktualizaci všech roamingových datových tarifů (O2, T-Mobile, Vodafone). 8.0.9 Do programu byla doplněna možnost odesílání SMS prostřednictvím druhého účtu T-Zones. V Nastavení/SMS brána zvolte nastavení "Pro bránu ... T-Zones 2" a zadejte přihlašovací údaje k druhému účtu, který na T-Zones máte. Při psaní zprávy můžete pod textem SMS zvolit, jestli se má zpráva předat prostřednictvím prvního (T-Zones) nebo druhého (T-Zones 2) účtu. Výběr je také možný všude, kde v programu zatím byl výběr jen T-Zones (tedy např. oznamování úkolu pomocí SMS nebo oznamování pošty). Důležitá dialogová okna a ostatní části sloužící k nastavení programu jsme začali postupně doplňovat o rychlou online pomoc s nastavením. V dialozích pro výběr tarifu a druhu připojení jsou v levém dolním rohu odkazové štítky "Pomoc", ty slouží k otevření stránky se stručným popisem. V programu byly přepracovány funkce, které považoval program AVG Identity protection za nebezpečné, program stále pracuje stejně, Identity protection je v klidu .

8.1.0 program přestal zobrazovat informaci o chybě při nedostupnosti DNS serveru. Tato chyba se objeví pokud není dostupný Internet při volání síťových funkcí (např. seřizování času), dialog obtěžoval. Do programu bylo doplněno velké množství průvodců, jednoduchých, krátkých textů se stručným popisem jednotlivých větví nastavení. Na záložce Nastavení je pod stromem větví odkazový řádek "Pomoc". Kliknutím nad ním můžete kdykoliv otevřít text se stručným popisem nastavení ve zvolené větvi. Důraz je v těchto textech kladený na jednoduché a praktické rady sloužící rychlému nastavení vlastností programu. Odkaz "Pomoc" je možné zobrazit/skrýt v nabídce hlavního okna "Zobrazení/Pomoc, odkaz průvodců". 8.1.1 aktualizace posílání SMS. 8.1.2 Další vylepšení možností způsobu předávání SMS do sítě O2. 8.1.3 Touto verzí vstupuje Connection Meter do další etapy vývoje, nová funkce tento program posouvá tam, kam zatím zřejmě žádný jiný podobný měřič připojení nedošel. Od této verze umí každý Connection Meter pracovat jako úložiště záznamů pro libovolný počet dalších Connection Meterů na ostatních počítačích v síti. Pokud Connection Meter má aktivní funkci vzdáleného přístupu (je tedy zaškrtnuté "Nastavení/Vzdálený přístup/Aktivovat vzdálený přístup přes www prohlížeč"), je schopen pracovat jako úložiště záznamů. Odesílání záznamů o měřeních z ostatních počítačů do tohoto úložiště zajistíte volbou "Nastavení/Vzdálený přístup/Záznamy o měřeních předávat na druhý počítač". Komunikaci je možné ihned otestovat pomocí tlačítka "Nastavení/Vzdálený přístup/Otestovat". Pokud vše pracuje jak má, pokusí se při každém spuštění (měření nebo připojení) Connection Meter předat dosud nepředané záznamy na počítač se vzdáleným přístupem. Pokud se to podaří, označí si je jako už předané, pokud se to nepodaří, předají se v příští dávce. Connection Meter pracující jako úložiště záznamy přijímá a shromažďuje, do historie připojení je zařadí při mezisoučtu nebo po ukončení měření. Na záložce "Záznamy" jsou záznamy z ostatních počítačů označeny jménem počítače v hranatých závorkách. Díky tomu, že jsou součástí historie, je možné kombinací přepínačů na záložce "Statistiky" jednoduše vypočítat sumy naměřených přenosů a časů v sumě pro celou sít nebo pro jednotlivé počítače (zvolené jménem uživatele výše). Omezení: v neregistrované verzi (předává se jen prvních deset záznamů v měsíci, přijímá se jen první minutu po aktivaci), v registrované verzi není možné předávat záznamy mezi Connection Metery se stejným reg. jménem nebo stejným jménem počítače. Velkou výhodou je použití protokolu http pro předávání záznamů, díky tomu je možné předávat záznamy přes Internet jinému Connection Meteru, třeba na druhý konec světa. Další novinka pomůže všem, kteří využívají funkci Windows uspávání počítače. Program obsahuje nový parametr (použijete spuštěním ConMet.exe /parametr) /sleepwin. Pokud spustíte Connection Meter s tímto parametrem, dojde jen k uspání počítače a program se ihned ukončí. Tím vyřešíte např. uspání spuštěním příkazu na programovatelné klávesnici. Tento příkaz je možné využít v plánovači úloh Pomůcek, zde je možné pro úkol zvolit "Spustit/přehrát ...>Uspat počítač". Úprava blokace minimálního rozměru okna Pomůcky. 8.1.4 nová funkce "Nástroje/Test rychlosti připojení" funguje stejně jako jiné online testy rychlosti připojení, měří ale mnohem přesněji. Online měřiče rychlosti připojení umístěné na www stránkách na rozdíl od Connection Meteru nemají k dispozici přesné hodnoty vnitřních počitadel stažených dat. V okně "Test rychlosti připojení" je zobrazen graf s minutovou historií datových toků a tabulka se záznamy o měřeních. Zvolit si můžete velikost kontrolního bloku, případně adresu souboru, při jehož stažení se má rychlost připojení otestovat. Na pomalejším připojení můžete zvolit kontrolní blok 200kB, pro rychlejší připojení vyberte 2MB. Tlačítko "Start testu" spustí stažení, po stažení Connection Meter zjistí skutečné přenosy dat v době testu a čas stahování. Na základě těchto veličin se vypočítá rychlost připojení. Pokud při testu stahují i jiné programy, je to jen dobře, více dat znamená přesnější výsledek. Okno Testu je možné kdykoliv skrýt bez přerušení testu. V programu jsou také dvě nové funkce doplňující funkci úložiště. "Úpravy/Odeslat záznamy na úložiště" využijete např. na notebooku. Stačí jednou za měsíc notebook připojit do vnitřní sítě (kde je dostupný počítač pracující jako úložiště) a prostřednictvím této funkce předat záznamy. Funkce automatického předávání při připojení (Nastavení/Vzdálený přístup/Záznamy o měřeních předávat na druhý počítač) nemusí být aktivní, stačí ji dočasně aktivovat jen pro zadání jména úložiště. Druhá funkce je určena pro úložiště. Po přijetí se záznamy zařazují až při mezisoučtu nebo po měření, tato funkce vynutí zápis přijatých záznamů do souborů s archivem historie připojení. Záznamy o měřeních jiných počítačů se tak ihned objeví na záložce se záznamy. Došlo také k přepracování a optimalizaci funkce stahování prostřednictvím http protokolu http. Odesílání SMS, stahování bulletinu, korekce, atd. jsou nyní podstatně rychlejší. 8.1.5 Funkce pro okamžité zjištění rychlosti připojení nyní podporuje i měření rychlosti pro směr do Internetu. Před startem testu je možný výběr toho, jaký směr se má testovat a velikosti kontrolního bloku dat pro příjem/odeslání. Vzhledem k tomu, že připojení bývá asymetrické, je pro odeslání možnost výběru 100kB nebo 200kB bloku. Aktualizace posílání SMS. 8.1.6 Pohodlné, rychlé a přesné měření maximalní rychlosti připojení má vylepšeny možnosti nastavení. Nyní je možné testovat příjem pomocí bloku 5MB a odesílání blokem 400kB, i na rychlejším připojení je tak možné dobře otestovat jeho rychlost. Odesílání neprobíhá jedním dlouhým blokem dat, odesílají se menší bloky tak, aby nedocházelo k zátěži na straně počítače i serveru. V Nastavení/Limity a Nastavení/Limity dat/FUP bylo kompletně přepracováno zadávání hodnot množství dat. Ty se nyní nezadávají jednotně v kB, vkládat je možné hodnoty v libovolných jednotkách (kB, MB, GB, TB), program si sám přepočítá hodnoty dle zvolených jednotek. Nastavení tarifů pro cenu za data je nyni velmi jednoduché a vlastně jen kopíruje definici operátora. Do programu byly doplněny všechny tarify pro mobilní a ADSL Internet od T-Mobile CZ. Došlo také k revizi a přepracování funkce Nastavení/Limity/Informovat, když data ... za X minut překročí Y kB/MB/GB/TB. 8.1.7 Test maximální rychlosti připojení se postupně stává stále výkonnějším nástrojem. V této verzi najdete vylepšený graf v okně pro měření rychlosti, ten je nyní možné přepínat mezi sekundovým a minutovým zobrazením historie toků. Sekundové rozlišení obsahuje stupnici s označením rychlosti přenosů na ose y, na ose x jsou označena časová pásma, nejčastěji po minutách. Při měření tak máte maximální přehled o rychlosti a hlavně stabilitě přenosů dat. Daší novinkou je možnost měření tzv http odezvy. Ta říká, za jak dlouho dorazí z www serveru odpověď na dotaz, jedná se tedy o možnost sledování spoždění, které vzniká na cestě mezi Vaším počitačem a www serverem v Internetu. Došlo také ke změně vzhledu okna pro měření rychlosti, okamžitá rychlost se zobrazuje ve stavovém řádku, naměřené hodnoty pod tabulkou s historií měření. V programu se také nově objevuje možnost podmíněného zobrazení obsahu plovoucího okna, ta se týká pole s informací o stavu nabití baterie. V Nastavení/Obsah pl.okna/QIP můžete zvolit (graficky) stav nabití baterie, pokud je X % a méně. Místní nabídka u hodin má novou nabídku Vlastnosti pl. okna, v ní jsou uloženy položky z hlavní místní nabídky Uzamknout, Průhlednost a nově Skrýt po najetí. V hlavní místní nabídce se zobrazuje také položka pro otevření Testu rychlosti připojení. 8.1.8 Test rychlosti připojení se otevírá pohodlně a rychle kliknutím nad údajem o rychlosti připojení přímo v plovoucím okně nebo QIP, Při importu kontaktů z MS Outlooku do adresáře SMS brány jsou z telefonního čísla odstraněny mezerníky, pokud v něm nějaké jsou. Funkce korekcí slouží k pravidelnému zpřesňování hodnot množství přenesených dat Connection Meteru s hodnotami, které naměřil Váš zprostředkovatel. Nastavení najdete na záložce Nastavení, ve větvi Korekce přenosů. Vzhledem ke změnám u slovenského T-Mobile bylo nutné korekce pro tohoto zprostředkovatele přepracovat a aktualizovat. Nyní jsou opět funkční, nezapomeňte doplnit do Nastavení i SN zařízení a na portálu T-Mobile zvolit, že chcete přihlašování bez potvrzovací SMS. 8.1.9 Nová, oblíbená funkce, test rychlosti připojení obsahuje možnost exportu naměřených hodnot prostřednictvím schránky Windows do libovolného programu, tedy např. do Excelu, OpenOffice nebo do Emailu. Stačí v okně testu stisknout tlačítko Kopírovat v druhém programu Ctrl-V. Plovoucí okno má dvě nová pole. "Kliknutím uspat počítač" pracuje podobně jako aktivace spořiče, kliknutím v plovoucím okně nebo QIP se převede počítač do režimu spánku, tedy úspory energie. Další nové pole "spustit/přehrát" dává volnost uživateli. Můžete si sami určit příkazový řádek toho, co chcete kliknutím spustit nebo přehrát.

8.2.0 Test rychlosti a stability připojení umožňuje automatické tetování v předem určených intervalech, stačí jen aktivovat v okně testu zaškrtnutím "Automaticky opakovat test každých XX:XXh.". Test rychlosti a stability připojení má také novou funkci, export grafu, zobrazujícího stabilitu připojení. Uložit můžete aktuálně zobrazený graf tak, že stisknete tlačítko "Uložit graf" a zvolíte jméno souboru do kterého se má graf uložit. Na výběr jsou formáty bmp a jpg, jpeg. Obě dvě nové funkce jsou jen v registrované verzi. Chytrý sejf na hesla, textové záznamy, bylo nutné aktualizovat z důvodu vnitřních změn v nových verzích prohlížeče www stránek Chrome. Od této verze je možné pohodlně vkládat přihlašovací údaje do formulářů i v nejnovějších verzích tohoto prohlížeče. Okno SMS brány si při každém otevření automaticky převezme vlastnost aktivního okna. Aktualizace v souvislosti se změnou při předávání SMS přes Samoobsluhu Vodafone. 8.2.1 Ve Windows Vista a 7 je možné zvolit sledování rozhraní, měření datových toků, pomocí mib2 tabulek. Sledování síťového zařízení tak méně zatěžuje systém a vzhledem k tomu, že není nutné ošetřovat omezení čítačů dat v mib1, nemůže ani dojít k chybě při přetečení proměnných čítačů. V programu je možné způsob sledování toků změnit v Nastavení/Spojení/Rozhraní sledovat přes mib1, mib2. Zde je také vidět aktuální způsob sledování, pozor, změna se projeví až po restartu programu. Výchozí je zatím starší verze tabulek mib1. Další vylepšení je v části automatických akcí. Funkce automatického odpojení a vypnutí v určitý čas nebo při nulových tocích jsou rozšířeny o možnost uspání počítače v určitý čas nebo při nulových tocích. Můžete tak např. uspat počítač po stažení. Do chytrého sejfu, textových záznamů, byla doplněna předloha pro přihlášení k účtu Tiscali. V předlohách tarifů je nová podpora počítání FUP pro CDMA od O2 (10GB/měsíc v plovoucím týdnu po 2,5GB).8.2.2 Doladění nového způsobu sledování přenosů dat pomocí mib2, tento způsob je od aktuální verze výchozí pro Windows Vista a 7. Při instalaci a novém nastavení počítání se automaticky zvolí mib2 (změna na starší způsob měření je v Nastavení/Spojení, změny se projeví po startu). Do programu byla doplněna i nová podpora detekce výchozího, měřeného, rozhraní. Jedná se o automatický výběr zařízení při volbě "Detekovat rozhraní z počítače do Internetu". Starší způsob zjištění rozhraní nepodporoval IPv6, úprava je určena pro Windows Vista a 7 a zajistí správnou detekci pro starší IPv4 i nové IPv6. Nový způsob detekce Connection Meter použije automaticky, pokud selže starší způsob detekce rozhraní z počítače do Internetu. Podobné vylepšení je i v části detekce IP adresy rozhraní a brány zobrazované např. ve stavovém řádku hlavního okna. Detekce je primárně nastavena na IPv4, pokud se nepodaří adresy zjistit, hledají se IPv6 adresy. V této verzi je dokončena úprava měření pro IPv6, i pokud budete používat jen IPv6, program bude bez problémů měřit přenosy dat a rychlost připojení, bude se aktualizovat, posílat SMS, atd. Test rychlosti připojení má novou funkci uložení grafu datových toků automaticky po každém testu. Pokud použijete automatické testování v předem určeném intervalu, najdete v zadané složce obrázky toků z jednotlivých testů. Obrázky jsou pojmenovány datem a časem měření. 8.2.3 Další rozšíření možností sledování FUP a ceny za přenesená data. Zprostředkovatelé a operátoři velice často započítávají nebo zpoplatňují mimo špičku jen část přenesených dat. I s touto možností od této verze Connection Meter počítá a zavádí novou vlastnost tzv. "pásmové korekce konstantou". Jestliže chcete např. v noci nebo o svátcích započítávat jen část přenesených dat, zaškrtněte v "Nastavení/Limity dat/FUP" volbu "Přenosy dat korigovat konstantou podle časových pásem". Jakmile je tato volba aktivní, změní se vzhled dalších podvětví nastavení "Pracovní dny" a "Dny volna". Místo ceny za čas připojení zde můžete definovat časová pásma a pro ně konstantu, kterou se přenosy dat úměrně sníží nebo zvýší (0-nezapočítávat, 1-beze změny, 0,5-poloviční, 2-dvojnásobek atd). Rozhodující pro výpočet je start měření, tedy např. pokud sledování dat začalo v 8.30h, provede se před uložením záznamu o měření úprava stažených dat konstantou určenou podle tohoto času. Pro správný výpočet je tedy nutné, aby se mezi pásmy s různými konstantami provedl mezisoučet. To provede program automaticky, pokud je aktivní Nastavení/Automatické akce/Mezisoučet automaticky .... mezi datovými nebo časovými pásmy. Volbu si aktivuje program sám, pokud pásmové korekce zvolíte. Další novinkou v programu je přímý přístup ke skrytým funkcím programu pro vypnutí nebo uspání počítače. V nabídce Nástroje/Vytvořit zástupce rychlého přístupu jsou nové "Uspání počítače" a "Vypnutí počítače". Prostřednictvím těchto nabídek vytvoříte snadno na ploše zástupce pro tyto akce. Funkce textové záznamy nyní jako URL povoluje i definici adresy s "ftp://" na začátku. Prostřednictvím tohoto chytrého sejfu se můžete nyní přihlásit i k ftp účtu. 8.2.4 Další vylepšení chytrého sejfu na Vaše hesla, textových záznamů. Jestliže používáte nějaký program, který používá mnoho klávesových zkratek a v textových záznamech máte definovaných mnoho textů, bude se Vám určitě hodit možnost dočasného vypnutí textových záznamů. Vypínač textových záznamů je součástí plovoucího okna/QIP, jeho zobrazení aktivujte v Nastavení/Obsah plovoucího okna/QIP/vypnout/zapnout textové záznamy. V plovoucím okně se zobrazí znak "T", který si na stejném místě můžete předefinovat na libovolný text. Zobrazení v plovoucím okně je inverzní, pokud nejsou textové záznamy aktivní. V Nastavení/Obsah pl. okna/QIP je také nové pole "časovač", příprava na novou funkci jednoduchého časovače v programu. Informace o času měření je v nastavení obsahu plovoucího okna a textu označena jako "delka piřpojení nebo měření" místo původního označení "čas". Do programu byla doplněna nová předloha pro počítání FUP pro CDMA od O2 s definicí pro snižování toků v nočních hodinách. 8.2.5 Aktualizace korekcí pro e-účet O2. Pokud máte aktivní e-účet a používáte ADSL od O2, můžete opět využívat korekce přenosů. Tato funkce Vám zajistí 100% přesnost hodnot měření přenesených dat v Connection Meteru. 8.2.6 Aktualizace posílání SMS přes T-Zones. Ošetřeno vkládání textových záznamů do IE9 (beta, zatím nefunkční). 8.2.7 Úprava sledování zátěže procesoru ve Windows Vista a 7 (32 i 64 bit), tato aktualizace se týká sledování zátěže víceprocesorového systému vcelku, v jedné hodnotě. Pomůcka pro převody jednotek a měn má v části převodů jednotek délky navíc možnost převodů z/na dm. 8.2.7 Test rychlosti a stability připojení umožňuje definování seznamu adres na kterých se testuje rychlost připojení stahování dat. V testu klikněte na "Příchozí rychlost zjistit stažením ... vlastní seznam url...". Otevře se okno, ve kterém každý řádek představuje jednu adresu souboru na Internetu. Po spuštění testu se postupně stahují jednotlivé soubory, výsledky měření se zapisují do tabulky. Pod tabulkou se zobrazí průměr naměřených rychlostí, v hranáté závorce počet měření. Toto rozšíření Vám umožní i automatické sledování dostupnosti a kvality připojení z libovolného počtu míst v Internetu směrem do Vašeho počítače. Další novinkou je možnost testu odchozí rychlosti odesláním bloku dat 1MB, díky tomu je možné přesně změřit i rychlejší připojení. Další důležitá úprava v této verzi je v části sledování zátěže procesoru. U víceprocesorových systémů se občas objevoval problém při zjišťování jediné, průměrné, hodnoty zátěže. V tomto případě Connection Meter používá jinou metodu zjišťování, místo vlastního měření se obrací na systém s dotazem. Zřejmě ve Windows 7 došlo ke změně datových struktur, takže měření v tomto případě občas nepracovalo, proto jsme program aktualizovali. Měření by mělo být opět i v tomto případě bez problémů. V programu bylo aktualizováno odesílání SMS prostřednictvím Samoobsluhy Vodafone. Před odesíláním SMS provede Connection Meter vždy vyčištění seznamu příjemců pro případ, že došlo k přerušení při odesílání předcházející SMS. 8.2.8 Nová pomůcka "Časovač" je součástí okna pomůcek. Jedná se o velice jednoduchý nástroj, ve kterém určíte za kolik hodin, minut a sekund chcete upozornit, stisknete tlačítko Start a program Vás za určenou dobu dialogovým oknem upozorní (jedná se tedy o funkci "minutky", hodin používaných např. v kuchyni). Odpočet můžete sledovat v plovoucím okně (Nastavení/Obsah pl.okna/časovač), kliknutím v plovoucím okně nad údajem časovače tuto pomůcku otevřete. Časovač je nyní propojený s místní nabídkou u hodin "Upozornit za ...". Výběrem času upozornění se automaticky spustí časovač. Časovač byl samozřejmě doplněn do všech nabídek programu, ve kterých jsou uvedeny i ostatní pomůcky. Hlavní nabídka "Nástroje" a nabídka u hodin mají novou položku "Síťové nástroje", jedná se jen o podmenu s funkcemi "Test rychlosti připojení", "Rozhraní", "Moje MAC a IP v síti a Internetu", "Statistika sítě" a "Kontrola trasy". Nabídky "Úpravy/Zařadit přijaté záznamy" a "Úpravy/Odeslat záznamy na úložiště" se zobrazují jen pokud je aktivní funkce vzdáleného přístupu nebo odesílání záznamů na úložiště. Podobným způsobem jsou vyřazeny nabídky "Nástroje/Korekce" (pokud není definováno přihlašovací jméno pro korekce) a "Nástroje/Zkontrolovat poštu" (pokud není kontrola pošty aktivní), "Nástroje/Smazat přístupový kód" Další podstatná úprava je v okně "Přehledy", z něj byla vyřazena funkce "Tarify". Byla totiž navržena na výpočet časově omezeného připojení, to se ale dnes téměř nepoužívá. V panelu nástrojů došlo ke změně ikony na tlačítku funkce Statistika sítě. 8.2.9 Aktualizace posílání SMS. Funkce otevírání registrace programu je v registrované verzi směrována přímo na obnovení registrace s předem vyplněným registračním jménem.

8.3.0 Pomůcka časovač je doplněna o možnost určit vlastní zvuk nebo spustit aplikaci/příkaz po uplynutí zadané doby. Ovládání je stále velmi jednoduché, naklikáte si v Nástroje/Pomůcky/časovač čas za jak dlouho chcete upozornit a pokud Vám nestačí klasické dialogové okno, zvolíte libovolný zvukový soubor nebo cestu ke spustitelnému souboru. Je možné zadat i předpís pro pípnutí na reproduktoru ve skříni počítače (např. "1000,100,100"). Okno pro přepsání kódu při odesílání SMS obsahuje tlačítko Storno, to přeruší odesílání zprávy za všech okolností. Stejný efekt bude mít,, pokud místo kódu do řádku napíšete "error". V hlavním okně programu je nové tlačítko sloužící k registraci nebo obnovení registrace. Tlačítko se zobrazuje v neregistrované verzi stále, v registrované jen pokud se blíží konec platnosti registrace. V registrované verzi tlačítko otevírá předem vyplněný formulář obnovení registrace. Do programu byla doplněna kompletní sada předloh pro tarify mobilního připojení k Internetu Vodafone CZ a T-Mobile SK. 8.3.1 Na panelu nástrojů došlo ke změně tlačítek. Tlačítko protokolu nahradilo nové tlačítko pro otevření adresáře s kontakty SMS brány. Protokol už není tak důležitý, export dat do protokolu je samozřejmě dál přístupný přes nabídku Soubor/Protokol. Nová pomůcka Časovač je vylepšena o možnost zobrazení v plovoucím okně jen pokud časovač odpočítává, tedy pokud je v činnosti. Jedná se o podmíněné zobrazení, které můžete aktivovat v Nastavení/Obsah pl. okna/QIP/časovač ... jen když odpočítává. Ušetříte tím místo v plovoucím okně/QIP, přijdete ale o rychlý přístup k časovači. Z programu byla odstraněna zastaralá funkce "Oznámit spojení uskutečněné bez telefonického připojení sítě", ta nyní zbytečně zatěžovala systémové prostředky systému. Ve výchozím nastavení jsou všechny ochranné funkce antidialeru programu vypnuté, je na uživateli, jestli a jaké si aktivuje. Při instalaci je výchozím nastavením v dialogu druhu připojení předem zvoleno používanější trvalé připojení (kabel, ADSL, WiFi). Při instalaci Connection Meteru (bez SE) se automaticky nastaví režim trvalého připojení, pokud byla před tím instalovaná SE varianta. Tím je vše připraveno na plánované sloučení obou variant programu.

r. 2011

8.3.2 Ošetření chyby knihovny pro správu oken tak, aby se už neobjevovala chyba "Access violation at address 0044D05C ...". Pokud jste používali volbu "Při změně počtu monitorů restartovat ConMet.", od této verze ji není nutné mít aktivní, chyba se už neobjeví ani když za běhu programu změníte počet pracovních ploch. Při instalaci program nezobrazuje dialog pro nastavení přístupových práv ke "společné" složce programu. Místo toho se v dialogu pro automatické spouštění zobrazí jen informace o nutnosti správného nastavení v případě, že používáte víceuživatelský režim. Nastavení příslušných přístupových práv ke společné složce je možné kdykoliv přímo v Connection Meteru na záložce Nastavení/Aplikace/tlačítko "Oprávnění". V programu byla nyní také ošetřena chyba, která se občas při stisku tlačítka "Oprávnění" objevovala. 8.3.3 Aktualizace posílání SMS. 8.3.4 Nový způsob odesílání SMS prostřednictvím Vodafone parku umožňuje posílat zprávy zdarma nejen do sítě Vodafone! (více o aktuálních možnostech odesílání SMS např na http://conmet.cz/clanky/smsbrana.html ) Z programu byla odstraněna volba "Při změně počtu monitorů restartovat ConMet", po aktualizaci knihovny pro podporu oken už tato funkce v programu nemá význam. Funkce pro automatický naplánovaný restart (Pomůcky/Úkoly/Přidat/Spustit...> Restartovat Connection Meter) v programu stále zůstává. Změna způsobu odstranění úkolu v Pomůcky/Úkoly, zde je nové tlačítko "Odebrat...", které slouží k odstranění úkolu ve zvoleném řádku (podobně jako např. v seznamu záznamů chytrého sejfu na hesla). 8.3.5 Aktualizace zjištění mobilního operátora pro zvolené telefonní číslo, funkce "Zjistit síť" je opět funkční. V SMS bráně je nové tlačítko [>] vedle roletového seznamu se seznamem adresáře. Potom, co zvolíte příjemce zprávy, přes toto tlačítko rozvinete místní nabídku ve které jsou nyní dvě funkce. Novinkou je "Konverzace" pro vyfiltrování SMS pro zvolený kontakt z archivu odeslaných SMS. Nové okno obsahuje jen datum, čas a text odeslané zprávy, umožňuje navíc vyhledávání. Archiv všech odeslaných SMS je opět možné editovat, otevírá se v běžném poznámkovém bloku (nebo programu asociovaném k txt souborům). V okně s textem bulletinu je nyní nově tlačítko Najít ... pro snadné a rychlé vyhledávání v textu. Všechna tato okna s vyhledáváním reagují také na známou kombinaci kláves Ctrl-F. Pomůcka "Převody jednotek a měn" nyní umožňuje také převádění záporných hodnot tam, kde to má smysl, např. u převodů jednotek teploty.8.3.6 Aktualizace posílání SMS..8.3.7 V SMS bráně je v nabídce u pole příjemce SMS nová funkce "Do adresáře". Ta slouží k zařazení do nebo úpravě zvoleného kontaktu v adresáři. Řádek s kontaktem je zvýrazněný zesvětlenou barvou selekce řádku. Aktualizace korekcí ADSL O2. Z důvodu změn na portálu e-účet O2 bylo nutné přepracovat korekce, které slouží ke zpřesnění hodnot naměřených Connection Meterem. Pokud máte aktivní Moje O2 (bývalý e-účet) a jste připojeni prostřednictvím ADSL O2, můžete v Nastavení/Korekce přenosů zvolit denní korekce, stačí jen vybrat "Jste připojeni prostřednictvím ... O2 ADSL (Moje O2)" a zadat přihlašovací údaje. Connection Meter sám zvolí zúčtovací období a pravidelně bude korigovat naměřené údaje o přenosech dat. V programu byla přepracována funkce pro sledování volného místa ve fyzické paměti počítače. Funkce pracuje na starších i nových systémech, podporujících víc jak 4GB paměti. 8.3.8 Nová funkce zobrazující čas do vybití baterie (záložní nebo notebooku). Na rozdíl od podobné systémové funkce zobrazuje čas průběžně. V okamžiku, kdy začnete čerpat energii z baterie, začne Connection Meter sledovat jak rychle ubývá. Na základě čerpání a času se počítá zobrazovaný čas do vyčerpání. Před ukončením si program uloží informace, takže i při dalším spuštění se ukáže hodnota zbývajícího času okamžitě. Pokud se akumulátor nabíjí, čas se samozřejmě zvyšuje. Tato funkce je ideální pro každého majitele notebooku, aktivujte v "Nastavení/Obsah pl. okna/čas do vybití baterie". V programu také došlo k mnoha změnám v adresáři (SMS brány): Řádek záznamu, se kterým se pracuje, je zvýrazněný, při pohybu po řádcích se zvýraznění přesouvá. Způsob předání SMS se ukládá při každém odeslání zprávy pro každého příjemce zvlášť. Způsob je možné změnit v adresáři ve sloupci "sms doručit přes", zde se při přesunu kurzoru buňka změní na roletový seznam ve kterém můžete způsob předání zvolit. Při přesunu kurzoru v tabulce se roletový seznam skryje. V adresáři byla opravena chyba, která se objevila při automatickém odrolování tabulky v okamžiku, kdy byl zobrazen kalendář výběru narozenin nebo jmenin. V SMS bráně se štítky s informací o telefonním čísle příjemce, zkrácení SMS, počtu už napsaných SMS pro příjemce zobrazí až když je příjemce zvolený. 8.3.9 Textové záznamy podporují Internet Explorer 9 (RC?). Doplňování přihlašovacích formulářů atd nyní pracuje i v nové verzi tohoto prohlížeče www stránek. Aktualizace korekcí O2 přes portál Moje O2, nyní pracují i opakované korekce. Volba Nastavení/Obsah pl. okna/časovač ... jen když odpočítává se ukládá, toto nastavení je trvalé (do minulé verze bylo jen do ukončení programu). Byl upraven instalační program tak, aby upozornil na instalaci v době, kdy je Connection Meter spuštěný. Při spuštění instalační program pošle Connection Meteru pokyn k ukončení a ten se také v případě že neměří také ihned ukončí. Pokud je měření aktivní, instalační program před instalací otevře dialogové okno, ve kterém požádá o ukončení Connection Meteru a čeká na potvrzení že je možné pokračovat v instalaci. Do programu byly doplněny všechny aktualizované předlohy pro tarifikaci mobilních roamingových dat O2.

8.4.0 Nová pomůcka „Stopky“ umožňuje měřit čas jako klasické stopky, tedy včetně mezičasu, dočasného pozastavení měření a nulování. Jako ostatní pomůcky, je umístěna na samostatné záložce v okně pomůcek. Otevřete přes „Nástroje/Pomůcky/Stopky“ nebo kliknutím nad polem stopek v plovoucím okně nebo QIP. Stopky zde zobrazíte zaškrtnutím „Nastavení/Obsah pl. okna/QIP/pomůcka stopky“. Tlačítkem „Start“ spustíte měření času, „Stop“ pozastavíte, „Restart“ opět spustíte. Přes tlačítko „Nulovat“ vynulujete naměřený čas, „Mezičas“ jen pozastaví sledování času. Textové záznamy podporují Google Chrome 10 a to i s kontrolou změny adresy stránky formuláře. Jednoduchý popis vytvoření a použití tohoto chytrého sejfu najdete na stránce Přihlášení (nejen) do mBank: pohodlně, rychle, bezpečně. Upozornění dialogovým oknem má tlačítka pro odstranění úkolu ze seznamu jen pokud se nejedná o opakující se úkol. Jestliže Vás úkolovním Connection Meteru upozorňuje např. na zaplacení inkasa, ukáže se připomínka v klasickém dialogovém okně s tlačítkem OK bez možnosti úkol odebrat. Dopněny předlohy textových záznamů pro snadné vložení uvozovek a zavináče. Pro snadné vložení uvozovek dole vytvořte záznam v hlavním okně programu „Nastavení/Textové záznamy/Přidat/Předlohy/Uvozovky dole“. Určíte si tak snadno dostupnou klávesovou zkratku, přes kterou vložíte znak, na který autoři klávesnice zapomněli. V Nastavení/Datum a čas je připomínka aktivace cmservice pro seřizování času ve Windows Vista/7, v Nastavení/Spojení se u aktivace cmservice změnil popis. 8.4.1 Funkce Textové záznamy nyní podporuje vkládání textů do (přihlašovacích) formulářů i v nové verzi Mozilla Firefoxu 4. Chytrý sejf můžete používat u všech tří nových verzí internetových prohlížečů. Pomůcka Stopky má místo tlačítka „Mezičas“ nové tlačítko „Kolo“. Pokud stisknete toto tlačítko, uloží se aktuální naměřený čas do seznamu časů kol, který se nově ve stopkách vytváří. 8.4.2 Ošetřeno automatické vkládání do okna Firefoxu v případě, že je současně spuštěný Thunderbird (vzhledem k tomu, že okna obou programů mají stejné jméno, docházelo k chybě). V kalendáři slouží k výběru měsíce místo tlačítek jednoduché pole složené z obdélníků s barvou měsíce. Zvolený měsíc je zobrazen inverzně. V levém dolním rohu kalendáře se zobrazuje, jestli je zobrazen CZ nebo SK kalendář. V adresáři se objevil nový sloupec s označením „O“ a řadou zaškrtávacích polí. Pokud u příslušného kontaktu zašrtnete pole v tomto sloupci a máte zvoleno upozornění na narozeniny nebo jmeniny X dní předem, bude až do dne výročí program vždy při spuštění upozornění opakovat. Do textových záznamů byla doplněna předloha Aukro.cz. Pokud zvolíte Nápověda/Textové záznamy/Přidat/Předlohy: Aukro.cz, zobrazí se jednoduchý průvodce, který Vám umožní vytvořit záznam snadného přihlášení k Aukro.cz pomocí klávesové zkratky. Aktualizace posílání SMS. Byly aktualizovány a doplněny předlohy tarifů O2_CZ_roaming_Eurodata(250MB) a Vodafone_Pripojeni_na_2dny. 8.4.3 Ošetřeny možné chyby při přístupu k datovým souborům tak, aby program oznámil k jakému souboru není možné přistoupit. To by mělo umožnit lokalizaci problémového místa, např. známé chyby IO error 32 nebo 103. Program s chybou oznamuje i kód, který umožní lokalizaci místa programu kde se chyba přístupu projevila. Možnost vytvoření zástupce Stopek na ploše, toho vytvoříte v hlavní nabídce Nástroje/Vytvořit zástupce rychlého přístupu/Stopek, zástupce pak jde umístit na libovolné místo na liště atd a pouhým kliknutím otevřete požadovanou funkci. Jestliže program není spuštěný, dojde ke spuštění a teprve pak k aktivaci funkce. Textové záznamy u Firefoxu volají otevření adresy příkazem prohlížeči, tedy adresa se už nevpisuje do adresového řádku prohlížeče. Důvodem k této změně jsou možné problémy s novým Firefoxem verze 4. Možnost vytvoření zástupce rychlého přístupu pro automatické doplnění textového záznamu na základě adresy otevřené v prohlížeči. Vytvořte v Nástroje/Vytvořit zástupce rychlého přístupu/Automatického doplnění a zástupce vložte do spuštění na programovatelnou klávesu Vaší klávesnice. Po otevření v prohlížeči jen stiskněte tuto klávesu, ConMet text dohledá a doplní (pozor, nemůže fungovat přesunutí zástupce na lištu, protože kliknutím už není aktivním oknem okno prohlížeče). V programu byly aktualizovány předlohy všech tarifů slovenského T-Comu a Orange (některé tarify byly zrušeny a nové doplněny). 8.4.4 Doplněny předlohy tarifů T-Mobile SK a Slovanek SK. Úpravy v posílání SMS. 8.4.5 Nový, vylepšený, test rychlosti připojení. Okno testu bylo přepracováno tak, aby bylo přehlednější, možnosti testu a výsledky jsou na samostatných kartách. Na kartě Možnosti najdete všechna nastavení možností testu, volbu toho, jaké testy se mají provádět a automatické opakování. Záložka Výsledky obsahuje tabulku s výsledky měření a tlačíka pro export těchto záznamů a grafu. Test se stále spouští tlačítkem „Start testu“, pruh průběhu je vidět jen v době měření. Přehledný výsledek testu se zobrazuje velkými písmeny pod grafem s historií toků. Okno pomůcek umožňuje seskupení oušek do více řad pod sebou, výchozí je víceřádkové zobrazení. Zvolit je možné i jeden řádek přes pravé tlačítko myši v kalendáři zaškrtněte „Ouška v řadě“. Do programu byly doplněny nové a aktualizované skupiny předloh tarifů T-Mobile CZ a SK, Slovanet SK, WiMAX SK, WIA CZ CDMA, Elsat CZ a Bezdrát.net. 8.4.6 Test rychlosti připojení měří rychlost stahování dat zatížením připojení ze dvou míst na Internetu současně. To můžete zvolit přímo v testu „Současně stahovat z jednoho, ze dvou míst Internetu“. Souběžné stahování zajistí maximální zátěž i v případě, že jeden ze serverů odpovídá pomaleji, tento test je určený pro vysokorychlostní připojení, u pomalejších připojení zpřesňuje výsledky testu. Měří se vždy maximální zátěž v době, kdy se stahuje z obou míst současně. V tabulce s výsledky měření se zobrazují jména serverů, ze kterých bylo provedeno stažení kontrolního bloku dat. Bylo nutné aktualizovat posílání SMS. SMS brána má tv této verzi také vylepšenou funkci zjištění sítě, operátora zadaného telefonního čísla. Vodafone má u kontroly přenesených čísel výpadek, proto jsme do ConMeta doplnili kontrolu u O2 a napojili logiku zjišťování na tuto funkci. Výsledná informace o síti obsahuje přehledně i to, jak pro číslo operátor odpověděl. V programu bylo upraveno zaznamenání mezisoučtu při uspávání počítače, mezisoučet se nyní zaznamenává před uspáním, tím se vyloučily případné nestability, které nastavají při probuzení počítače ze spánku. 8.4.7 Textové záznamy obsahují novou předlohu pro rychlé psaní znaku € pomocí zvolené klávesové zkratky. Z programu byly odstraněny předlohy už neexistujících zprostředkovatelů připojení a tarifů, které už byly zrušeny. Byla doplněna předloha pro GTS SK ADSL. 8.4.8 Test rychlosti připojení má výsledky v grafickém poli s ikonami znázorňujícími druh testu. Ukazatel myši se symbolem ruky je systémový, tedy včetně stínu. Tento ukazatel se zobrazuje např. ve větvích nastavení nebo odkazech, nad štítky, které reagují na stisk levého tlačítka myši. V kalendáři se v poli pro přímý výběr měsíce zvýrazní měsíc, pokud je nad ním kurzor myši. I nad polem je nyní kurzor se symbolem ruky. Z programu byla odstraněna podpora posílání SMS přes bránu Samoobsluha Můj Vodafone. V okně pomůcek došlo ke změně ikony stopek. V okně SMS brány byly upraveny barvy proužků znázorňujících pozici kurzoru v SMS a zbývající znaky zprávy. Funkce SMS brány zjištění operátora byla upravena tak, aby akceptovala situaci, kdy operátora označí výsledek dotazu u O2 (a to i v případě, že číslo do této sítě nepatří). V programu byla ošetřena chyba IO 187, k té mohlo za určitých okolností dojít při zavolání funkce Úpravy/Přepočítat.8.4.9 po probuzení čeká ConMet na inicializaci rozhraní, tedy na okamžik, kdy rozhraní získá IP adresu. Řeší se tím nestabilní stav čítačů - možná příčina chyb sledování datových toků, ke kterému po probuzení dochází. V okně testu rychlosti připojení je upraven výpočet stavu ukazatele průběhu tak, aby fungoval i při stahování velkých kontrolních balíků dat. V chytrém sejfu byla aktualizována předloha pro Servis 24 České spořitelny z důvodu změny na portále. Aby se změna projevila v Connection Meteru, zvolte v okně textového záznamu Česká spořitelna, SERVIS24. Došlo k optimalizaci posílání SMS přes bránu T-Zones, odesílání je nyní rychlejší.

8.5.0 Velmi důležitá aktualizace pro všechny uživatele Windows Vista a 7. K aplikačním souborům ConMet.exe a souborům instalačních programů byly připojeny informace o úrovních pro spouštění. V praxi to znamená, že nové typy Windows už nevytvářejí „virtuální“ prostředí pro aplikaci, pracuje se se skutečnými právy a pracovními složkami, které přidělil systém. Instalační program před rozbalením archivu nastaví plná přístupová práva do „společné“ složky (nejčastěji „C:\ProgramData\ConMet“) pro skupinu „Everyone“. Tím je zajištěna možnost zápisu společných záznamů, např. o měřeních. V Connection Meteru došlo k mnoha úpravám souvisejícím s uvedenou změnou. Při spuštění se testuje možnost zápisu do „společné“ složky, pokud není možné zapisovat, použije se místo společné uživatelská složka jako jediná sloužící k zápisu. Složka „Tariffs“ sloužící k uchovávání předloh tarifů je nyní ve „společné“ složce. Pokud „Tariffs“ neexistuje, při vytváření se do ní nakopíruje obsah „C:\Program files\ConMet\Tariffs“. Díky tomuto přesunu může tarify aktualizovat i uživatel s běžnými přístupovými právy. Soubor se svátky („Svatky.txt“) a tipy („Tipy.txt“) si program vytváří vlastní pro každého uživatele. Seznam vytvářených souborů (sloužící k odinstalování programu z Windows) je pravidelně aktualizovaný, před ukončením ho program automaticky pročistí. Při práci s registry ConMet přísně dodržuje s jakou částí systémové databáze pracuje. Uživatelská část je téměř vždy bez problémů. Systémová se otevírá pro čtení, případně se do ní zapisuje pomocí programu Editor registru, pro který systém požádá o přidělení práv. Při spouštění se zobrazuje průběh inicializace programu v ikoně na liště vedle hodin. Okno „O aplikaci“ bylo přepracováno a zjednodušeno, doplněna nová grafika. V tomto okně je nová funkce automatického zjištění dostupnosti nové verze. 8.5.1 Textové záznamy podporují automatické vkládání přihlašovacích údajů do nové verze Mozila Firefox 5. Výchozí je při vytváření textového záznamu volba „Povolit přesměrování adresy“, ta ošetří možné změny adresy. Došlo také k úpravám při odesílání SMS.

Charakteristika a popis programu, Hlavní okno aplikace, Záložky, Grafy, SMS brána, Textové záznamy, ConMet QIP Plugin, Podmínky užívání a postup při registraci programu