Záložky, Nastavení, Spojení, Zabezpečení

Ve větvi Zabezpečení jsou umístěny všechny funkce, které slouží k zabezpečení Vašeho počítače před přepojením na draze placené, žluté, telefonní linky. Velmi podrobný popis nastaveni najdete také na www stránkách programu.

Některé Active X prvky, podvodné programy, často také viry, provedou utajené odpojení od účtu telefonického připojení, ztiší reproduktor modemu a provedou přepojení na modem, který sice často také slouží k připojení k Internetu, je ale na velmi draze placené telefonní lince (v ČR nebo v zahraničí). Všechny funkce nastavitelné v této části umožňují podvodné chování programů detekovat, případně ho i účinně blokovat.

Active X prvky jsou malé programy, které byly původně určeny k vytváření dynamických stránek. Bohužel časem je začali někteří podvodníci zneužívat k provádění operací, které mohou uškodit počítači nebo uživateli počítače na kterém jsou tyto komponenty spuštěny. K jejich zavedení a spuštění dochází při pouhé návštěvě stránky, občas i bez předběžného souhlasu s instalací. Funkce Sledovat ActiveX obsah WWW stránek instalovaný při procházení Internetem sleduje, které prvky aktivního obsahu byly nainstalovány v době připojení k Internetu. Uživatel je o případných změnách informován a pokud to jde, má možnost ihned komponentu ze systému odstranit. Seznam instalovaných aktivních prvků obsahu WWW stránek je možné sledovat prostřednictvím funkce Nástroje/ActiveX obsah. Tato funkce navíc sleduje i instalaci sdílených knihoven, které se v době spojení integrují do systému.

Pokud ke spuštění podvodného programu přesto dojde, přicházejí na řadu další ochranné funkce, které mají za úkol blokovat nebo detekovat změny na účtech telefonického připojení sítě. Prostřednictvím těchto účtů se uživatel připojuje do Internetu. Podvodný program však může telefonní číslo uvedené u tohoto účtu změnit a místo vytočení čísla na modem zprostředkovatele dojde k vytočení telefonního čísla, které může k Internetu také připojit, je ale na lince se zvláštním tarifem, tedy se zvýšenou sazbou.

Funkce Blokovat změny v účtech a nastavení telefonického připojení sítě zajistí, že bude ConMet neustále monitorovat pohyb v nastavení účtů a tel. připojení sítě. Jestliže dojde ke změně (mimo změn vyvolaných při nastavování přímo v ConMetu), provede okamžité obnovení na původní hodnoty. Obnovení hodnot je okamžité, bez dalšího upozornění. Jestliže ale navíc zvolíte oznámit, bude se Vás při každé změně ConMet ptát a požadovat potvrzení návratu původních hodnot nastavení.

Další funkce Oznámit změnu telefonního čísla a vznik nového učtu (odpojit), neustále sleduje telefonní čísla účtů telefonického připojení sítě. Navíc při ní program sleduje i vytváření účtů nových. Jakékoliv změny jsou ihned oznámeny uživateli s tím, že volitelně je v případě změny ihned provedeno odpojení. Tato funkce má význam pro sledování změn, ke kterým došlo v době, kdy nebyl ConMet aktivní, tedy pokud například změny provedl podvodný program při zavádění systému. Tato funkce je v systémech Windows NT/2000/XP/ME účinná při detekci a kontrole čísel, vytáčených běžným telefonickým připojením sítě, při kterých ale nedochází k uložení vytáčeného čísla do nastavení účtu (tedy např. při volbě “Chcete uložit změnu telefonního čísla?", ”Ne”).

Funkce Povolit Internetová spojení realizovaná jen prostřednictvím Connection Meteru má význam hlavně v systémech Windows 95/98, kde není možné spolehlivě detekovat vytáčené číslo telefonického připojení sítě. Pokud bude tato volba aktivní a Connection Meter zjistí připojení k Internetu ke kterému došlo bez jeho účasti (tedy když není možné zajistit zadání správného telefonního čísla), provede ConMet odpojení. Pozn. tuto funkci přebíjí správně nastavená funkce “V nepřipojeném stavu blokovat porty”, ta totiž znemožní ostatním programům přístup na modem, spojení z cizích programů tedy není možné realizovat.

Jako doplňkovou funkci můžete použít trasování. Funkce Po připojení prověřit cestu k … slouží k automatickému trasování cesty k zadanému cíli ihned po každém připojení do Internetu. Další informace k této funkci najdete v popisu funkce Nástroje/Kontrola trasy.

Podvodné programy často provádějí i vytočení běžné telefonní linky, tedy na číslo, přes které není realizováno připojení do Internetu. V tomto případě jde například o číslo na placené audiotextové služby, například erotického charakteru. Následující dvě funkce mají za úkol sledovat, případně blokovat právě tento typ dialerů.

Nejúčinnější funkcí, která má za úkol zabránit vytočení telefonního čísla prostřednictvím podvodného dialeru je V nepřipojeném stavu blokovat porty.

K připojení asynchronních (analogových), ISDN a GPRS modemů slouží nejčastěji tzv. sériové porty počítače. V době připojení jsou obsazeny telefonickým připojením sítě. Pokud toto spojení realizuje Connection Meter®, je spojení i vytáčené číslo pod kontrolou. Funkce V nepřipojeném stavu blokovat porty umožňuje zcela znemožnit přístup cizím aplikacím na modem. I kdyby k němu přesto došlo, ConMet opět zjistí, že modem je již obsazen a to ihned ohlásí. Seznamy blokovaných portů je možné nastavit pro každý účet telefonického připojení zvlášť. ConMet při startu zablokuje všechny porty, na požadavek připojení ale uvolní jen ten, který zvolenému účtu náleží. Porty ostatních účtů zůstávají zablokované, takže je možné chránit i počítač s modemy na více telefonních linkách současně. Pro režim trvalého připojení (účet “ConMet Line”) je možné zvolit blokování prázdného seznamu portů, takže v tomto režimu zůstávají zablokované porty všech účtů které se zobrazí v režimu dočasných připojení. Tlačítko Detekovat zajistí programové zjištění portu přes který se ke zvolenému účtu připojujete, jen když se nepodaří port zjistit, otevře se pomocný text, který na příslušné nastavení navede.

Obsazování portů můžete také kombinovat s dalšími funkcemi programu. Např. blokování spojení v době špičky spolu s aktivitou této funkce zajistí, že k připojení v době špičky nedojde z ConMetu ani z jiného programu. Funkce Po obsazení portu provést reset modemu zajistí odeslání ATZ příkazu ihned po obsazení portu. Tento příkaz slouží k inicializaci modemu a jeho odeslání ověří, že na zvoleném portu je opravdu připojený modem. Volba Zobrazit možnost “Zablokovat/Odblokovat porty” v lokální nabídce umožní ovládání blokování portů přímo z lokální nabídky u hodin.

Velmi důležitou funkcí je Oznámit a obnovit změny v nastavení modemů. Tato funkce sleduje změny v nastavení modemů používaných ve Windows. Některé podvodné programy si zásahem do jejich nastavení zajistí utajené vytočení draze placeného telefonního čísla. Pokud tuto funkci necháte aktivní, ConMet bude neustále sledovat změny v nastavení modemů. Jestliže k nim dojde, umožní jejich rychlé obnovení.

Je možné, že si ovladače Vašeho modemu při připojování a odpojování zasahují do vlastního nastavení a dochází tak k chybné detekci pokusu o podvodné připojení. Proto, abyste mohli používat toto zabezpečení proti nežádoucím změnám i v tomto případě, umožňuje ConMet definici bloků, které si mění ovladače modemů a ve kterých není nutné považovat změny za důležité. Při oznámení změny (Došlo ke změně v nastavení modemů!) zvolte v dialogovém okně "Ne", tedy neobnovovat původní nastavení. Pokud bylo možné zjistit sekci, ve kterém došlo ke změně, zeptá se ConMet, jestli má tuto sekci z kontroly vyřadit. Zde zvolte "Ano", ConMet tuto sekci příště nebude kontrolovat. Seznam ignorovaných sekcí můžete snadno vymazat tak, že zrušíte a opět povolíte volbu Nastavení/Zabezpečení/Oznámit změny v nastavení modemů.

Pokud je do systému přihlášený neadministrátor a ConMet je nastaven do administrátorského režimu (Nastaveni/Aplikace/Administrátorem programu je uživatel …), není možné nastavení v této větvi měnit.

Charakteristika a popis programu, Hlavní okno aplikace, Přehledy, SMS brána, Textové záznamy, ConMet QIP Plugin, Podmínky užívání a postup při registraci programu, Přehled kompilací