Záložky, Nastavení, Automatické akce

V této části nastavení můžete aktivovat nebo deaktivovat akce, které se v programu provádějí automaticky.

Funkce Mezisoučet automaticky … o půlnoci vytvoří v režimu trvalého připojení o půlnoci nový záznam, záznamy jednotlivých dní budou tedy automaticky oddělěny. Pomocí tohoto dělení jsou přehlednější a přesnější statistiky i účtování. Další možností automatického mezisoučtu je volba Mezisoučet automaticky … každých X minut. Tato funkce provádí automatické ukládání záznamu o spojení vždy po určité době. Pravidelným ukládáním mezisoučtů budete mít v historii přehlednější obraz stavu spojení v průběhu dne. Vzhledem k tomu, že každý záznam obsadí na disku počítače určitou část a ConMet s ním musí počítat, doporučujeme použití častějšího ukládání záznamů jen dočasně. Za optimální je možné považovat u trvalého spoje ukládání po hodině. Mezisoučet ... mezi datovými nebo časovými pásmy provede mezisoučet automaticky vždy, když se změní datová "špička" na "nešpičku" nebo když se mění konstanta pro korekce podle časových pásem (jedná se o nastavení tarifů v Nastavení/Limity dat/FUP/"Mimo špičku nezapočítávat data" nebo "Přenosy dat korigovat konstantou podle časových pásem" .

Pokud zvolíte Počítač odpojit, vypnout, uspat v … hodin, ConMet provede automatické odpojení, vypnutí, uspání v okamžiku, kdy existuje spojení a nastane uvedený čas. Jestliže chcete, aby odpojení v určený čas proběhlo vždy, zvolte v tomto řádku i vždy.

Funkci "Vypnout počítač, když X sekund bude zátež počítače pod Y%." použijete vždy, když chcete automaticky vypnout počítač po nějaké náročné operaci, např. kompresi filmů nebo hudby.

Při stahovaní souborů pomůže volba Počítač odpojit, vypnout, uspat, když ... minut bude nulový přenos dat. Jestliže povolíte odpojení, vypnutí, uspání a nastavíte určitý čas, Connection Meter® v případě, že po vámi uvedenou dobu nebudou odeslána ani přijata data, provede automatické odpojení, vypnutí nebo uspánípočítače. Můžete tedy spustit stahovaní souboru a nechat Connection Meter®, aby po stažení provedl automatické odpojení. Nezapomeňte ale, že i např. zjišťování nové pošty určité datové přenosy vyvolá (stejně tak ICQ atd ...), proto raději určete i množství dat, které má Connection Meter® považovat za bezvýznamné, tedy nulové. Tuto hodnou určete v Za nulové přenosy považovat maximálně xx kB (doporučuji nastavit maximálně 10kB). Pokud zvolíte vždy, program bude každé uskutečněné spojení při nulových přenosech odpojovat. Jestliže není volba vždy aktivní, automaticky bude odpojeno jen nejbližší spojení, tedy volba platí dokud se nepoužije.

Další variantou této funkce je Vypnout/Odpojit při nulovém přenosu dat z/do počítače (vždy). Tato funkce pracuje podobně jen datové toky jsou počítány odděleně, pro příchozí a odchozí provoz. Můžete tedy nechat vypnout počítač jen pokud je minimální příchozí provoz, nezávislé na přenosech z počítače a naopak.

Funkce Při nulových tocích spustit/přehrát poslouží každému, kdo čeká na stažení velkého množství dat. V okamžiku, kdy je staženo, přehraje ConMet zvuk nebo spustí program (i zde je povoleno přehrávání zvuku na interním reproduktoru počítače, jednoduše zadejte např. 1000,100,5 pro tón, délku a čekání).

Pomocí při stahování většího objemu dat je možnost automatického vypnutí nebo uspání počítače po stažení. Toho docílíte tak, že zvolíte odpojit nebo uspat, když bude ... minut nulový pořenos dat současně s volbou Po odpojení ukončit Connection Meter® a zaškrtnete i volbu a ukončit Windows. Jestliže za volbou a ukončit Windows zaškrtnete i volbu vždy, bude program ukončovat Windows při každém ukončení programu. Pokud volba vždy není aktivní, program provede ukončení Windows jen jednou. Podobně funguje i …, ukončit vždy. Tato volba zajistí, že se bude ConMet ukončovat při každém odpojení (jinak je ukončení platné jen pro aktuální nebo následující spojení).

Při startu spustit můžete vložit názvy spustitelných souborů (*.bak, *.com, *.exe, *.lnk), které se mají spustit současně se startem Connection Meteru®. Do seznamu můžete také vložit jméno zvukového souboru (*.wav). ConMet ho pak při této události přehraje. Jestliže Vám nevyhovuje přehrávání zvukových souborů, můžete si sami nadefinovat melodii, kterou má ConMet přehrát na interním reproduktoru počítače, tuto melodii popište v editačním řádku posloupností frekvence[Hz],délka_tónu[ms],délka_čekání[ms], posloupnost můžete opakovat pro libovolný počet tónů (například vložte obsah uvozovek: "880,5,5,1320,5,5,880,5,5,1320,5,0"), tlačítkem Přidat pak melodii přidáte podobně jako běžný zvukový soubor.

Obsah seznamu Při spojení spustit se spustí v okamžiku Spojeno, při prvním připojení k internetu od spuštění Connection Meteru®. Pokud program spouští aplikaci přímo jejím exe souborem, zjistí, jestli již není jednou v paměti. V případě, že aplikace již spuštěna je, podruhé ji nespustí. Na tomto místě máte také možnost si zvolit, které programy se mají spolu s Connection Meterem® ukončit (S programem ukončit). a které při se mají uzavřít po odpojení (Po odpojení ukončit).

Charakteristika a popis programu, Hlavní okno aplikace, Přehledy, SMS brána, Textové záznamy, ConMet QIP Plugin, Podmínky užívání a postup při registraci programu, Přehled kompilací