Záložky, Nastavení, Spojení

Pokud ve stromu vyberete tento okruh, můžete měnit vlastnosti spojení a vybraného konta telefonického připojení sítě. Některá nastavení jsou zde ale společná.

Protože datové toky a rychlost spojení může být při různých druzích připojení ve značném rozsahu, umožňuje ConMet volbu toho, v jakých jednotkách se mají zobrazovat sumy dat a rychlost spojení. Obecně platí, že 1kB(kilobyte)=1024B(byte), 1B(byte)=8b(bitů). Volba AUTO určuje, že program sám odvodí jednotky tak, aby byly hodnoty zobrazeny ve srozumitelné podobě. Zvolte si také počet desetinných míst, tedy s jakou přesností chcete, aby byly hodnoty zobrazeny.

Pro správné počítání dat a jejich ceny v případě, že používáte volbu Nastavení/Cena za data, Poplatek za data/Mimo datovou špičku nepočítat data, je nutné provést při přechodu mezi pásmy (špička-mimo špičku) provést mezisoučet. Automaticky provede tento mezisoučet funkce Mezisoučet automaticky … mezi datovými pásmy. Datová pásma ConMet rozlišuje jen dvojího typu: špička-mimo špičku. Pro určení časů těchto pásem slouží nastavení ceny za čas u zprostředkovatele s tím, že není důležité, jestli je toto účtování aktivní (Nastavení/Cena za data/Tato cena je za časově neomezené připojení). Protože je ale možné nadefinovat střídavě špičku (např. cena jedna sekunda, jedna koruna) a pásmo mimo špičku (např. cena jedna sekunda, nula korun), v libovolných časech, je možné určit téměř libovolnou časovou posloupnost toho, kdy se mají provádět mezisoučty.

Při měření datových toků používá ConMet standardně služby knihovny Dial-Up Networking (verze 1.3 a vyšší). Pro přesnější měření je vhodnější zvolit Přenosy dat měřit přes … rozhraní. V roletovém seznamu si pak vyberete, které rozhraní představuje modemové spojení (bude mít v názvu PPP nebo SLIP). U některých systémů se rozhraní v seznamu objeví až při uskutečněném spojení, proto se nejdříve připojte a pak teprve tuto funkci nakonfigurujte (neměňte po odpojení). Ve statistikách bude při měření prostřednictvím rozhraní započítaný skutečný počet bytů (KB), který přes vybrané rozhraní prošel. Při použití DUN jsou v tomto počtu započítány i “služební” pakety. Jestliže v seznamu rozhraní zvolíte Detekovat rozhraní z počítače do Internetu, zjistí při startu měření Connection Meter sám zařízení (síťovou kartu, modem, …), přes které je připojen do Internetu.

Pro sledování datových toků používá většina měřících programů vlastní ovladače, které "postaví na cestu" do/z počítače. Sledování dat se pak chová podobně jako firewall a některé měřiče dat se dokonce jako firewall i chovají. Velice často se může stát, že tento způsob měření zpomaluje rychlost připojení, někdy neúměrně zatěžuje i celý počítač. Proto jsme v Connection Meteru od samotného začátku pro sledování datových toků používali už hotové systémové statistiky. K nim je možné přistupovat pomocí tzv. mib tabulek. Tato metoda je skvělá svojí jednoduchostí a hlavně minimálními nároky na systém, vždyť tyto statistiky už systém vytváří a ConMet je jenom čte. Přepínač "Rozhraní sledovat přes mib1, mib2" určuje, jaká generace mib tabulek se má použít. Starší verze, mib1, trpí omezením velikosti čítačů dat, proto je mnohem vhodnější použí mib2, které podporují Windows Vista a novější.

Volba Ve Win2k/XP, měřit jen skutečné TCP/IP toky směrem do/z Internetu slouží k vysokému zpřesnění měření datových toků. Pokud je aktivní, používá pro měření toků ConMet režim, ve kterém může měřit jen datové toky směřující ven z vnitřní sítě. Navíc jsou počítané jen skutečné TCP/IP toky, tedy žádná “služební” data. Bohužel zatím tento režim je možné použít jen ve Windows 2000/XP pro uživatele s privilegovaným přístupem. Přesnost měření je možné maximalizovat navýšením priority procesu měření. Tu nastavíte v poli … s prioritou, volte v rozmezí 1-7, kde 7 je nevyšší priorita s maximální přesností měření. Pro určení toho, jaké pakety se mají počítat slouží filtr, který pakety přicházející a odcházející z lokální sítě nepočítá. Tento filtr můžete nechat automaticky nastavit volbou Lokální síť detekovat automaticky. V tomto případě získá ConMet IP adresu sítě a masku z nastavení rozhraní. Volba automatického nastavení funguje i v případě, že je adresa přidělena vzdáleně, např. z DHCP serveru. Pokud Vám ale tento druh nastavení nevyhovuje, můžete si adresu sítě a masku nastavit přímo v IP adresa lokální sítě a maska lokální sítě.

Odpojit/připojit přes zařízení je funkce, dostupná jen při trvalém připojení počítače do Internetu. V seznamu jsou všechna zařízení, která mohou sloužit k připojení do Internetu. Volbou toho, přes které jste připojeni umožníte odpojení/připojení počítače od sítě dočasným zákazem tohoto zařízení. Tato funkce Vám umožní zablokovat datové toky před blížícím se limitem dat v období. Můžete s ní ale chránit počítač před útoky zvenčí, jedná se o závoru, která nepustí nic z ani do počítače.

Funkce odpojení/připojení sítě využívá dočasný zákaz sítě, pro její běžné ovládání z aplikace je nutné mít práva administrátora. Jestliže používáte uživatelské účty s omezenými právy, aktivujte v administrátorském režimu funkci Funkci Odpojit/připojit přes zařízení zpřístupnit všem uživatelům Windows (CMService). Tato funkce spustí a později spolupracuje s vlastní službou CMService, přes ní je síť ovládána i pokud je v systému přihlášen uživatel s omezenými právy. Connection Meter detekuje aktivitu této funkce, pokud odpovídá, seřizuje se přes ní i systémový čas (řeší problém seřžizování času ve Windows Vista). Při zavedení služby do systému musí být aplikace služby CMService.exe ve Windows Vista spuštěna s právy administrátora. Pro odinstalování, vypnutí služby, postačí, když je Connection Meter spuštěn uživatelem s privilegovanými právy.

Každé připojení k účtu u zprostředkovatele nějakou dobu trvá. Problém je, že i když jste v tuto dobu již připojeni (tedy platíte za čas), na Internetu fyzicky nejste. Proto by mohla vzniknout chyba, kterou koriguje volba K času přičíst … zde máte možnost vložit, jak dlouho přibližně trvá přihlášení k účtu všeho poskytovatele. Při spojení bude k času připojení vámi zadaná hodnota přičtena. Toto nastavení si program pamatuje pro každý účet zvlášť. Pokud zvolíte Registrovat ověření, program bude evidovat už i čas přihlašování a přičtený čas bude korigovat jen dobu synchronizace modemů. V Počet ISDN kanálů můžete určit, jestli má počet aktivních ISDN kanálů detekovat ConMet automaticky, případně můžete pro vybraný účet napevno zvolit jeden nebo dva ISDN kanály.

Dotaz před připojením otevírá dialogové okno s dotazem před každým připojením k Internetu prostřednictvím ConMetu.

Pokud zvolíte U tohoto účtu není nutné zadávat přihlašovací údaje, nebude se při připojovaní otevírat údaj pro zadání přihlašovacího jména a hesla k účtu. Toto nastavení je užitečné např. při připojovaní prostřednictvím GPRS.

Jestliže zvolíte Obnovit spojení, obsazené opět vytočit, bude Connection Meter® udržovat spojení, dokud nebude přerušené přímo z tohoto programu. Jestliže bude navíc při vytáčení obsazená linka na modem, Connection Meter® bude znovu vytáčet bez dotazu dokud nedosáhne spojení nebo dokud nebude zvoleno Odpojit. Pokud je tato volba aktivní, není možné přerušit spojení z jiného programu!

Charakteristika a popis programu, Hlavní okno aplikace, Přehledy, SMS brána, Textové záznamy, ConMet QIP Plugin, Podmínky užívání a postup při registraci programu, Přehled kompilací