Záložky, Nastavení, Cena za data

Tato záložka slouží pro zadání informací o cenách za připojení.

Den, kdy začíná vaše zúčtovací období u vašeho poskytovatele máte možnost zvolit v Zúčtovací období začíná k x. dni měsíce. ConMet pak bude provádět výpočty na záložce Statistiky s ohledem na toto nastavení. Pokud v horní části okna vyberete některý měsíc, pak se výpočty budou vztahovat k období, které v tomto měsíci začalo.

I zde máte možnost použít předlohy pro ceny, ty jsou uloženy v souboru s příponou cmp.

Velká část poskytovatelů umožní zákazníkům za základní cenu připojení jen na určitou dobu (Volný kredit v každém období ...). Za čas, který překročíte se obvykle platí poplatky. Ty jsou velmi různé, proto vám program Connection Meter® dává volnost v jejich nastavení, které je velmi podobné nastavení jednotek pro počítání ceny za čas. Po nastavení času zdarma na nulu se počítají poplatky ihned od prvního dne měsíce podle nadefinovaného schéma. Svátky v tomto případě program čerpá z části, kde jsou definovány poplatky ceny za čas.

Ve větvi Korekce přenosů můžete nastavit automatické korekce naměřených údajů Connection Meteru. Ten zjišťuje datové toky na základě hlášení vnitřních funkcí Windows. Bohužel občas se stává, že zprostředkovatel používá jinou metodu měření, nezapočítává některé přenosy, případně jste někdy zapomněli aktivovat Connection Meter a záznamy měření chybí. Právě proto pro vybrané zprostředkovatele můžete v této větvi zadat příslušné přihlašovací údaje (osobní číslo, uživatelské jméno, heslo atd, které Vám přidělil zprostředkovatel) a jak často se mají korekce provádět. Samotná korekce pak probíhá tak, že Connection Meter zjistí hodnoty toků, které uvádí zprostředkovatel a na jejich základě provede přepočítání záznamů tak, aby byly sumy shodné. Každý záznam se mění maximálně jednou, pokud tedy záznam pro korekci neexistuje, vytvoří se záznam nový, u kterého je uvedeno jméno uživatele “korekce”. Protože zprostředkovatelé nejčastěji aktualizují záznamy o přenosech dat v noci, doporučuji nastavení automatické korekce denně, tedy hned při prvním připojení.

Speciálním případem jsou tzv. SNMP korekce. Jestliže v Nastavení/Korekce přenosů zvolíte Jste připojeni prostřednictvím routeru (SNMP korekce), bude Connection Meter zjišťovat hodnoty přesných datových toků ze statistik určeného zařízení. Adresu tohoto zařízení (nejčastěji zřejmě půjde o router přes který je připojena síť do Internetu) můžete zadat do pole IP adresa sledovaného zařízení. Dotazem Connection Meter zjistí hodnoty toků, protože ale mohou být v různém tvaru, máte možnost výběru, jak mají být zjištěné hodnoty interpretovány. Nejběžnější je příchozí|odchozí, otočit interpretaci hodnot můžete volbou odchozí|příchozí. Pokud je hodnota příchozí sumou toků z/do Internetu, zvolte příchozí jako sumu. Connection Meter na základě už naměřených hodnot zjistí poměr přijatých a odeslaných dat a podle něj toky rozdělí. Po zjištění přesných hodnot ze statistik zařízení se na základě doby měření zařízením provede korekce záznamů naměřených Connection Meterem tak, aby suma záznamů za měřené období byla shodná se sumou na zařízení.

Dalším speciálním případem korekcí jsou konstantní korekce volbou Nastavení/Korekce přenosů/Korekci provádět před uložením záznamu, úpravou naměřených přenosů na ...%. U každého záznamu o měřeních se při této volbě upraví naměřené hodnoty dle nastavené hodnoty, ke snížení dojde při nastavení 0-99%, pokud zvolíte 101-200%, dojde ke zvýšení (např. 200% znamená zvojnásobení napočítaných dat v obou směrech)..

Zprostředkovatelé připojení se v současné době brání tomu, aby jim zákazníci neúměrně nezatěžovali kapacitu sítě. Mezi nejčastější způsoby této obrany patří zpoplatnění dat, protečených nad určitou (předem danou) úrovní a tzv. Fair User Policy.

Pokud Vám Váš zprostředkovatel počítá data po zúčtovacích obdobích, zvolte Paušální data účtovat po obdobích (jestliže platíte za každý průtok a paušální průtok nemáte, přesto zvolte tuto volbu, do pole pak Paušální průtok dat v období/cyklu zadejte 0).Hodnotu průtoků dat, za které u Vašeho zprostředkovatele neplatíte zadejte do pole Paušální průtok dat v období/cyklu. Cenu za kb pak vložte do dále platíte xxx Kč/kB. Zúčtovací jednotka udává velikost bloků, po kterých Vám zprostředkovatel data měří, nejčastěji bývá 1kB. Volba data po obdobích zajistí, že účtování dat nebude prováděno po jednotlivých spojeních (např. u GPRS) ale v rámci celého období (např. u ADSL).

Dalším způsobem obrany proti zatěžování sítí je tzv. Fair User Policy. Zprostředkovatelé buď v období nebo v určitých cyklech měří Vaše průtoky dat a pokud dojde k překročení určité hodnoty, provedou např. na určitou dobu omezení rychlosti připojení. Pokud Váš zprostředkovatel používá Fair User Policy, můžete zvolit běžné počítání Paušální data účtovat po obdobích, hodnotu paušálního průtoku zadejte do Paušální průtok dat v období/cyklu FUP a do zadejte dále platíte xxx Kč/kB nulovou cenu. Jestliže Váš zprostředkovatel používá jiné (např. týdenní) cykly, zvolte Fair User Policy po cyklech Y. Zde za Y zadejte délku cyklu (pro týden 7) a první den, od kdy Váš zprostředkovatel cyklus počítá do pole dnes je X. den cyklu. Pokud je např. pátek a Váš zprostředkovatel počítá od pátku, zadejte 1, v sobotu 2 atd. Následující den se tato hodnota automaticky změní v závislosti na tom, kolikátý den cyklu právě je. Pokud zadáte za pořadový den cyklu hodnotu 0, bude se jednat o cykly průběžné, se sčítáním dat za posledních Y dnů, kdy Y je hodnota zadaná do pole délky cyklu. Hodnotu paušálních dat zadejte opět do pole Paušální průtok dat v období/cyklu.

Sumu z aktuálně naměřených dat v období/cyklu FUP najdete v závorce za údajem paušálních dat.

Zůstatek a hodnotu naměřených dat si můžete při každém připojení zobrazit v plovoucím okně (Nastavení/Plovoucí okno/Průtok dat za období/cyklus FUP a Zůstatek paušálních dat).

Volba Ve dnech volna nepočítat data je určena pro datové tarify, ve kterých není o víkendech a svátcích odčerpáván paušální průtok dat nebo se nečerpá z FUP, není započítávána cena za data. Pozn. Zprostředkovatelé mohou datové toky dělit i v rámci jednoho spojení, např. přes půlnoc mezi zúčtovacími obdobími. Vzhledem k tomu, že ConMet není primárně určený pro měření poplatků za datové toky, neeviduje průtoky v čase. Proto pro je přesnější měření nutné mezi jednotlivými obdobími/cykly provést odpojení.

Pro přesnější rozdělení pásem, kdy se mají a kdy se nemají počítat data slouží funkce Mimo datovou špičku nepočítat data. Pro definici času špičky a mimo špičku slouží nastavení ve větvích Nastavení/Cena za data, Pracovní dny a Nastavení/Cena za data, Dny volna. Aby bylo možné pásma definovat, povolte dočasně počítání ceny za čas připojení v Nastavení/Cena za data/Tato cena je za časově neomezené připojení. Pak můžete pro pracovní dny a dny volna nadefinovat časová pásma tak, že pásma s nenulovou cenou jsou považována za špičku (např. jednotka o délce jedna sekunda s cenou jedna koruna), pásma s nulovou cenou jsou považována za pásma mimo špičku (např. jednotka o délce jedna sekunda s cenou nula korun). Důležité je nastavení následujících jednotek, tedy ne prvních hned po připojení. Tímto způsobem postupně nadefinujte pásma pro pracovní dny a dny volna. Pak zablokujte počítání ceny za čas v Nastavení/Cena za data/Tato cena je za časově neomezené připojení. Aktivujte funkci Mimo datovou špičku nepočítat data. Dále je nutné zajistit oddělení záznamů pro jednotlivá pásma. To provedete aktivizací funkce Nastavení/Spojení/Mezisoučet automaticky … mezi datovými pásmy.

Některý zprostředkovatel nebo operátor započítává v určitých časových pásmech jen část Vámi přenesených dat. Abyste měli evidenci přenosů co nejpřesnější, umožňuje Connection Meter tzv. pásmové korekce provedené kostantou. Funkci aktivujte v Nastavení/Limity dat/FUP zaškrtnutím "Přenosy dat korigovat konstantou podle časových pásem". Od tohoto okamžiku se změní vzhled větví nastavení "Pracovní dny" a "Dny volna". Místo ceny za čas pro jednotlivá pásma je pro pásma uvedena pouze konstanta, kterou jsou hodnoty přenosů dat před uložením vynásobeny. Definice se provádí tak, že zvolíte čas pásma od-do, konstantu (0-nezapočítávat, 1-beze změny, 0,5-poloviční, 2-dvojnásobek atd) a stisknete "Přidat". Pásma můžete přidat i odebrat, vždy ale musí zůstat definice pro celý den.

Charakteristika a popis programu, Hlavní okno aplikace, Přehledy, SMS brána, Textové záznamy, ConMet QIP Plugin, Podmínky užívání a postup při registraci programu, Přehled kompilací